advokat/advokat- fullmektig

LOGO Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
Regjeringsadvokaten har ledig nokre faste stillingar og vikariat som advokat/advokatfullmektig

advokat/advokat- fullmektig

Regjeringsadvokaten

Arbeidet hos Regjeringsadvokaten

Regjeringsadvokaten er prosessfullmektig for departementa i rettssaker og gir råd til forvaltninga i rettslege spørsmål. Embetet har i dag 50 advokatar og kan by på eit godt miljø fagleg og sosialt. Arbeidet er juridisk variert og omfattar både offentlegrettslege og privatrettslege spørsmål.

Arbeidsoppgåvene er utfordrande, sjølvstendige og gjev brei erfaring i prosedyre. Arbeidet fører med seg ein del reiseverksemd.

Regjeringsadvokaten har ledig nokre faste stillingar og vikariat som advokat/advokatfullmektig

Det blir stilt svært høge faglege krav til søkjarane. Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar og evna til å fungere i rolla som prosessfullmektig for staten. 

For tida er advokatfullmektigane løna i ltr. 60-64, advokatane i ltr. 72-82 og advokatane med møterett for Høgsterett i ltr. 93-98.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Det er ønskeleg med snarleg tiltreding.

Vi gjer merksam på at informasjon om søkjaren kan bli gjort offentleg sjølv om søkjaren ber om å ikkje bli ført på søkjarlista.

Spørsmål om stillinga

Ved behov for nærare opplysningar kan advokat Ingrid Skog Hauge kontaktas på telefon 22 99 02 00.

Sjå òg www.regjeringsadvokaten.no.

SØK HER!

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Rådmannens stab
Søknadsfrist: 
15.06.2021
NORDEM
Søknadsfrist: 
16.06.2021
Kirkens Bymisjon
Søknadsfrist: 
17.06.2021
Juridiske tjenester, Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
20.06.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021