advokat/advokat- fullmektig

LOGO Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
Regjeringsadvokaten har ledig nokre faste stillingar og vikariat som advokat/advokatfullmektig

advokat/advokat- fullmektig

Regjeringsadvokaten

Arbeidet hos Regjeringsadvokaten

Regjeringsadvokaten er prosessfullmektig for departementa i rettssaker og gir råd til forvaltninga i rettslege spørsmål. Embetet har i dag 50 advokatar og kan by på eit godt miljø fagleg og sosialt. Arbeidet er juridisk variert og omfattar både offentlegrettslege og privatrettslege spørsmål.

Arbeidsoppgåvene er utfordrande, sjølvstendige og gjev brei erfaring i prosedyre. Arbeidet fører med seg ein del reiseverksemd.

Regjeringsadvokaten har ledig nokre faste stillingar og vikariat som advokat/advokatfullmektig

Det blir stilt svært høge faglege krav til søkjarane. Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar og evna til å fungere i rolla som prosessfullmektig for staten. 

For tida er advokatfullmektigane løna i ltr. 60-64, advokatane i ltr. 72-82 og advokatane med møterett for Høgsterett i ltr. 93-98.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Det er ønskeleg med snarleg tiltreding.

Vi gjer merksam på at informasjon om søkjaren kan bli gjort offentleg sjølv om søkjaren ber om å ikkje bli ført på søkjarlista.

Spørsmål om stillinga

Ved behov for nærare opplysningar kan advokat Ingrid Skog Hauge kontaktas på telefon 22 99 02 00.

Sjå òg www.regjeringsadvokaten.no.

SØK HER!

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet
Søknadsfrist: 
14.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021