3-5 åremålsstillinger som rettsfullmektig

Søknadsfrist: 
14.05.2021
Om oss Trygderetten er et domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan som treffer avgjørelser om enkeltpersoners rettigheter til pensjon og trygd. Sakene Trygderetten behandler gjelder rettigheter og plikter etter lov om folketrygd, barnetrygd og krigspensjon, samt offentlige tjenestepensjons-ordninger.

3-5 åremålsstillinger som rettsfullmektig

Trygderetten

Sakene gjelder hovedsakelig tvister mellom private personer og NAV, men vi mottar også ankesaker fra offentlige tjenestepensjonsordninger og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). Trygderettens kjennelser kan bringes inn for de alminnelige domstolene med lagmannsretten som første instans.

Sakene som behandles er ofte av stor velferdsmessig betydning for den enkelte. I et rettssikkerhetsperspektiv er det derfor viktig at Trygderetten avgjør sakene innen rimelig tid og på en forsvarlig og tillitvekkende måte. Saksbehandling av ankesakene skal skje i henhold til lov om anke til Trygderetten (trygderettsloven).

Trygderetten er administrativt organisert under Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

Vi er 71 ansatte og er delt inn i fire fagavdelinger og en administrasjonsavdeling. Trygderettens leder og 22 av de faste rettsmedlemmene er jurister. I tillegg består avdelingene av 18 faste rettsmedlemmer som er medisinsk kyndige eller attføringskyndige, og 12 rettsfullmektiger.

Vi holder til i moderne lokaler i Nydalen i Oslo og har et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø. I forbindelse med koronapandemien må det påregnes utstrakt bruk av hjemmekontor.  

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. I Trygderetten er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Søkere gjøres oppmerksom på at disse opplysningene kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvernforordningen artikkel 13 og 14.

Om stillingen

En rettsfullmektig i Trygderetten administrerer egne ankesaker og er med som meddommer i andre ankesaker. Stillingen kan sammenlignes med en dommerfullmektig i tingretten. I den enkelte sak settes rett med to, tre eller fem rettsmedlemmer, avhengig av sakens karakter. Saker som gjelder rene juridiske spørsmål blir kun behandlet av juridisk kyndige rettsmedlemmer (og/eller rettsfullmektiger), mens saker som gjelder forhold om helse og/eller arbeidsevne blir gjerne behandlet av et medisinsk og/eller et attføringskyndig rettsmedlem i tillegg til rettens administrator.

Som rettsfullmektig får du en selvstendig arbeidssituasjon og faglig veiledning. Det vil være mulighet til å delta på ulike kurs. Arbeidet som rettsfullmektig dekker kravet til arbeidspraksis og prosedyre for advokatbevilling, og det er mulighet til å gjennomføre advokatkurset i løpet av ansettelsestiden. En rettsfullmektig er ansatt på åremål. Åremålet er på tre år, men det er mulighet for å søke om forlengelse i inntil to år i tillegg.

Det er krav om juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap og norsk statsborgerskap. Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på gode eksamensresultater, relevant arbeidserfaring, stor arbeidskapasitet, god skriftlig fremstillingsevne og evne til samarbeid på tvers av fagområder. Stillingen som rettsfullmektig er unntatt fra fortrinnsrett for statsansatte som er oppsagt som overtallige, jf. forskrift til lov om statens ansatte.

Det er en egen lønnsstige for rettsfullmektiger. Lønnen ved tiltredelse er per i dag kr 496 812 per år. Fra lønnen blir det trukket pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse på 2 %. Tidspunktet for tiltredelse vil skje etter nærmere avtale.

Søkere bes vedlegge vitnemål og attester til søknaden i den elektroniske søknadsportalen. Det vil bli innhentet uttømmende politiattest for kandidater som blir innstilt.

Ønsker du mer opplysninger om stillingen?

Opplysninger om stillingene som rettsfullmektig kan rettes til avdelingsleder Karianne Dahl-Nilsen på telefon 97 56 67 79 eller avdelingsleder Marte Therese Strand Sinkerud på telefon 47 23 82 16.

Se også mer om oss på våre nettsider www.trygderetten.no.

Søknadsfrist: 14.05.2021.

Søk stillingen

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021