To års konstitusjon og inntil to kortere konstitusjoner

Oslo statsadvokatembeter

Søknadsfrist
 
Den høyere påtalemyndighet
Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 180 ansatte, hvorav for tiden 110 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim. Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin egen behandling av straffesaker og fagledelse av politiet, bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.
Det administrative ansvaret for Den høyere påtalemyndighet tilligger riksadvokaten, og her avgjøres også spørsmål om tiltale i de alvorligste straffesakene fra hele landet.
Sentrale oppgaver for de regionale statsadvokatene er å avgjøre tiltalespørsmål, behandle klagesaker, aktorere straffesaker for alle rettsinstanser – inkludert Norges Høyesterett – og utøve fagledelse overfor politiet.  
Søknadsfrist: 30. juni 2022

 

Om Oslo statsadvokatembeter

Ved Oslo statsadvokatembeter er det ledig en konstitusjon inntil to år som statsadvokat og inntil to konstitusjoner med kortere varighet.

Oslo statsadvokatembete ledes av en førstestatsadvokat/embetsleder og er organisert i tre avdelinger som hver ledes av en førstestatsadvokat/avdelingsleder. I tillegg er det en administrasjonsavdeling som ledes av en administrasjonssjef. Embetskretsen omfatter Oslo og Øst politidistrikter og dekker Oslo og deler av Viken.  

Embetet, som er lokalisert i Oslo sentrum fører aktorater for Høyesterett, Borgarting lagmannsrett, Eidsivating lagmannsrett, Asker og Bærum tingrett, Oslo tingrett, Follo og Nordre Østfold tingrett, Romerike og Glåmdal tingrett og Søndre Østfold tingrett.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, samarbeidsevne, integritet samt evne og vilje til faglig utvikling. Erfaring fra straffesakspleien er en fordel. Det bes opplyst om søker behersker begge målformer.

Tilfredsstillende vandel forutsettes og man må kunne sikkerhetsklareres for "Hemmelig".

CV, attester og vitnemål skal følge søknaden. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste.

Vi tilbyr

  • stillingen som konstituert statsadvokat på inntill to år lønnes i dag med kr 1 080 000 pr år, og konstitusjonene av kortere varighet lønnes med kr 990 000 pr år
  • medlemskap i statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
  • fleksible arbeidstidsordninger

Spørsmål om stillingene kan rettes til embetsleder Lars Erik Alfheim på telefon 22 98 13 00

Søknad sendes elektronisk via www.Jobbnorge.no  

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke. 

Søknadsfrist: 30. juni 2022

Arbeidsgiver: Den høyere påtalemyndighet

Kommune: Oslo

Omfang: Heltid (3 stillinger)

Varighet: Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted: Pilestredet 27, 0164 Oslo

SØK HER