– Utfordrende arbeidshverdag for de ansatte

– Det er ikke tilfredsstillende at våre medarbeidere, både etterforskere og påtalejurister, skal måtte stå i en arbeids­hverdag over tid med for stort arbeidspress og i tillegg ha en opplevelse av ikke å strekke til med et viktig samfunnsoppdrag.

Johan Martin Welhaven. (Foto: Politiet)
Johan Martin Welhaven. (Foto: Politiet)

Dette er blant svarene sjef for Felles enhet for påtale ved Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven, gir på spørsmål fra Juristen om den rådende situasjonen ved politidistriktet.

I løpet av årets første fire måneder har politidistriktet måtte henlegge rundt 400 saker mot registrerte mistenkte som følge av flere krevende saker og manglende ressurser.

– Henlegger mindre alvorlige saker

– Kan du si noe om hvilke type saker som i stor grad henlegges som følge av ressursproblemer og kapasitetsutfordringer?

– Det er primært bagatellmessige og mindre alvorlige straffesaker som henlegges som følge av ressursproblemer og kapasitetsutfordringer. Eksempler på saksområder som henlegges med begrunnelsen kapasitetsutfordringer kan være mindre alvorlige saker som gjelder økonomisk kriminalitet, bedragerier, vinningsforhold og narkotikasaker. Om situasjonen vedvarer vil vi nok kunne erfare at også noe mer alvorlige forhold vil bli henlagt med denne begrunnelsen, sier Welhaven.

Han understreker at saker som gjelder alvorlig kriminalitet, som rammer enkeltpersoner, og hvor rettsikkerhet og beskyttelse gis ved påtalemyndighetens bruk av straffeprosessuelle midler og straffeforfølgning av gjerningspersonen ikke vil bli henlagt med begrunnelsen kapasitetsutfordringer.

– Forsterket utvikling over tid

– Hvis overgrepssaker og familievoldssaker må nedprioriteres – hvilke følger antas det å få? Er det lengre saksbehandlingstid – og i så fall fra hvor lang tid tidligere – til hvor mye lenger saksbehandlingstid som følge av kapasitetsproblemer?

– Etterforsknings- og påtalearbeidet i Innlandet politidistrikt er i den rådende situasjonen negativt påvirket av økende antall alvorlige straffesaker. Bølgen av drapssaker er en del av dette og har forsterket en utvikling vi har hatt over tid. Som følge av dette må vi hele tiden prioritere blant prioriterte saker. De alvorlige sakene, som må bli nedprioritert, vil få lengre saksbehandlingstid før etterforskingen og påtalearbeidet ferdigstilles. Det er vanskelig å angi nå i forkant hvor mye lengre saksbehandlingstiden vil bli.

– Hvordan oppleves det for deg som påtaleleder at saker i økende grad må henlegges, og at selv overgreps- og familievoldssaker må nedprioriteres som følge av mange drapssaker, og kutt i påtale sitt budsjett?

– Budsjettsituasjonen politidistriktet befinner seg i gjør det nødvendig å henlegge flere saker, for at vi skal kunne arbeide mest mulig effektivt med de alvorlige sakene. Det er beklagelig, men det går å leve med for en periode. Men det er vondt å vite at medborgere må stå lengre tid i en kanskje vanskelig og uavklart livssituasjon, kanskje i en livskrise, som ofre eller pårørende for kriminalitet eller også som mistenkt/siktet, som følge av kapasitetsutfordringer hos oss, svarer Welhaven som påpeker at situasjonen også har en HMS-side.

– Det er ikke tilfredsstillende at våre medarbeidere, både etterforskere og påtalejurister, skal måtte stå i en arbeidshverdag over tid med for stort arbeidspress og i tillegg ha en opplevelse av ikke å strekke til med et viktig samfunnsoppdrag.