Ny vår for Politijuristenes Sivilutvalg

Politijuristenes Anne Woldmo har tatt initiativ til en ny vår for utvalget som jobber for de «sivile» juristene i politiet. Det ferske utvalget hadde kick-off forrige uke.

F.v. Ingvild Langbråten, Eirik Trønnes Hansen, Alexander Johansen, Anne Woldmo, Patrick Steensby, Cicilie Ingrirud, Ingrid Hervard og Cathrine Tørum (Foto: Politijuristene)
F.v. Ingvild Langbråten, Eirik Trønnes Hansen, Alexander Johansen, Anne Woldmo, Patrick Steensby, Cicilie Ingrirud, Ingrid Hervard og Cathrine Tørum (Foto: Politijuristene)

- Når en jurist forteller at han eller hun arbeider i politiet, så er responsen; «Åh, så spennende det må være å jobbe som politiadvokat!». Det ser ut til at jurist og politi er synonymt med stillingskoden politiadvokat, men det er det faktisk ikke. I politiet arbeider det noe over tusen jurister innenfor påtalemyndigheten, men også noe over 400 jurister innenfor et svært variert nedslagsfelt, forteller Anne Woldmo, 2. nestleder i Politijuristene.

Dette er jurister innen HR, personvern, offentlige anskaffelser, våpenforvaltning, namsfogd herunder tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning, oppgaver knyttet opp mot forliksrådene, pass, hundesaker, klagesaker, IKT/tech, ledelse, utlendingsfeltet, osv.

- Vi har jurister på ulike nivå i politiet, alt fra distrikt til særorgan og i Politidirektoratet. Politiet er en spennende arbeidsplass også for jurister som ikke elsker strafferetten med kropp og sjel, sier hun.

- Kategoriseringen for grovmasket

- I politiet operer vi med tre ulike kategorier av ansatte. Det er «politi», «påtale» og «sivile». Vi som ikke arbeider innenfor påtalemyndigheten i politiet, tilhører kategorien «sivile». Denne tredelingen er ikke helt god, og Politidirektoratet har mottatt innspill på at kategoriseringen er for grovmasket, sier Woldmo.

Anne Woldmo (Foto: Tore Letvik)
Anne Woldmo er 2. nestleder i Politijuristene (Foto: Juristen)

Hun sier de setter sin lit til at Politidirektoratet vil ta en gjennomgang av kategoriseringen, og gjøre kategorien «sivile» mer finmasket.

- Det er nødvendig for å tydeliggjøre alle de ulike typene av kompetanse som politiet faktisk har og trenger. Det er ingen tvil om at det er behov for juridisk kompetanse utover påtale for at politiet skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag, sier Woldmo.

Nytt utvalg på plass

Det har vært en stor utvikling i medlemsmassen siden fagforeningen ble stiftet i 1908, under navnet Politiembetsmennenes landsforening. Dagens forening, Politijuristene, inkluderer alle jurister som arbeider i politiet. Politijuristene har i dag rundt 1400 medlemmer, der ca. 1000 er innenfor påtalemyndigheten i politiet. Det ble i sin tid etablert et eget utvalg som skulle se spesifikt på de sivile medlemmene og deres interesser, forteller hun.

- Imidlertid ble det også benyttet som et noe mer faglig utvalg, da mange av de sivile medlemmene arbeidet hos Namsfogden og man ønsket muligheten for å drøfte faglige spørsmål. Beklageligvis har Sivilutvalget ikke vært operativt de senere årene.

Men nå har Anne Woldmo tatt initiativ til en ny vår for utvalget. Hun har reist rundt og informert og oppfordret sivile medlemmer til å melde sin interesse for deltakelse. Arbeidet har gitt resultater og det kunne derfor avholdes kick-off for det nye Sivilutvalget på Hotel Bristol i Oslo den 18.-19. april.

Juristforbundets president Sverre Bromander åpnet samlingen, HR-direktør i politiet, Karin Aslaksen, holdt foredrag om politiets behov for kompetanse, Olav Johansen fra Høyskolen Kristiania holdt mini-workshop om kommunikasjon og påvirkning og Rannveig Sørskaar, leder av Juristforbundet Stat, holdt foredrag om blant annet forbundets krav om innføring av stillingskoden Jurist i lønnsoppgjøret.

Skal løfte problemstillinger

Woldmo sier Sivilutvalget skal synliggjøre og styrke sivile medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, og deres rolle i politiet.

- Utvalget skal ikke løse enkeltsaker for enkeltmedlemmer, det skal lokallaget ved sine lokale tillitsvalgte håndtere. Vi skal derimot løfte generelle problemstillinger opp og videre. Slikt som etterlevelse av HMS-rutinen, jobbe for innføring av risikotillegg til visse stillinger, innføring av arbeidstitler, stillingskoder, problemstillinger knyttet til lønnsutviklingen for ulike grupper av sivile og arrangere samlinger for sivile tillitsvalgte, sier Woldmo.

- Det er en forventningsfull og svært motivert gjeng som er klar for å ta fått på oppgavene som venter.

Sivilutvalget i Politijuristene består av: Ingvild Langbråten, Eirik Trønnes Hansen, Alexander Johansen, Anne Woldmo, Patrick Steensby, Cicilie Ingrirud, Ingrid Hervard, Cathrine Tørum, Henrik Vedum og Hege Lise Glent.