Overtallige domstolledere vant ikke frem i Høyesterett

Overtallige domstolledere kan pålegges å arbeide som dommere i sammenslåtte domstoler, konkluderer Høyesterett i dom.

Foto: Thomas Haugersveen

Høyesterett kommer i sin dom fra 15. februar til at forflytningsforbudet ikke hindrer et pålegg om å arbeide som dommere i domstoler som ble sammenslått ved domstolreformen i 2021.

«Rekkevidden av forflytningsforbudet må fastsettes i lys av rettsstaten og hensynet til domstolenes uavhengighet. En saklig begrunnet domstolsreform griper ikke inn i domstolenes uavhengighet på en betenkelig måte, og dommere må finne seg i omfattende endringer så lenge embetenes art eller beskaffenhet ikke endres», skriver Høyesterett i en oppsummering av dommen.

Bortfallet av lederfunksjoner endrer i noen grad embetenes karakter, men ligger etter en samlet vurdering innenfor rammene av Grunnloven § 22, konkluderes det.

Domstolreformen medførte at domstoler ble slått sammen, slik at en del domstolledere ble overtallige i sine lederfunksjoner. De fikk beholde tittel og lønn, men ble pålagt av Domstoladministrasjonen å arbeide som dommere i de sammenslåtte domstolene.

En sorenskriver og en jordskifterettsleder gikk til sak mot staten og anførte at Grunnloven § 22 andre ledd, hvor det fremgår at embetsmenn ikke kan forflyttes mot sin vilje, var til hinder for å pålegge dem arbeidsplikt i de sammenslåtte domstolene.