Det ankes oftere til Høyesterett

Mer enn hver tredje dom i straffesaker og mer enn hver fjerde dom i sivile saker fra lagmannsrettene, blir anket til Høyesterett

Foto: Thomas Haugersveen

Når det tas hensyn til variasjoner i sakstallene hos ting- og lagmannsrettene, er trenden at det ankes hyppigere til Høyesterett enn for noen få år siden, melder Høyesterett i sin årsmelding for 2023.

Høyesterett mottok i 2023 til sammen 2078 anker: 441 anker over dom i sivil sak, 354 anker over dom i straffesak, 578 anker over kjennelse eller beslutning i sivil sak og 705 anker over kjennelse eller beslutning i straffesak.

­- Komplekse og tidkrevende

Det meldes også om færre, men mer komplekse saker i avdeling.

I 2023 ble det totalt behandlet 85 saker etter muntlig behandling i Høyesterett. 

«Det er et lavt tall sammenlignet med tidligere år. To av sakene i 2023 ble behandlet av Høyesterett i plenum: Svalbard-saken og ACER-saken», skriver domstolen. 

- Tiden som settes av til en plenumssak, tilsvarer om lag den tiden det tar å behandle mellom åtte og ti avdelingssaker. Dette er noe av forklaringen på at Høyesterett i 2023 behandlet færre saker i avdeling enn tidligere år. I tillegg er sakene generelt mer komplekse – og dermed også mer tidkrevende – enn før, sier høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.