Dette opptar de tillitsvalgte i Juristforbundet nå

Tillitsvalgtkonferanse samler jurister fra alle deler av arbeidslivet.

Tillitsvalgtkonferanse
F.v. Rannveig Sørskaar, Kirsten Bleskestad, Anders Schrøder Amundsen, Johannes Ørn Thorsteinsson og Kay André Haugen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Juristforbundets årlige tillitsvalgtkonferanse åpnet torsdag i Larvik. Konferansen, der forbundets tillitsvalgte møtes for å diskutere strategi og få faglig påfyll og inspirasjon, går over to dager.

President Sverre Bromander og visepresident Benedicte Gram-Knutsen åpnet konferansen, som har flere temaer og ulike foredrag på programmet. På konferansens første dag orienterte lederne for de ulike seksjonene i forbundet forsamlingen om hvilke saker som opptar dem for tiden, og hva som er seksjonenes satsingsområder.

Rannveig Sørskaar, leder for Juristforbundet – Stat, fortalte at, i tillegg til tradisjonelt arbeid for gode lønns- og arbeidsvilkår, er arbeid for å få egne stillingskoder for jurister i staten viktig. Dessuten å satse på de tillitsvalgte og videreutvikle rollen, sa hun. Å følge tett med på konsekvenser av digitalisering i statlig sektor er et annet sentralt tema.

Anders Schrøder Amundsen, leder av Juristforbundet – Privat, var opptatt av å fortsette arbeidet med å etablere flere bedriftsgrupper i privat sektor. Han la vekt på at Juristforbundet – Privat skal være en forening for både sosial-, faglig kontakt, men også en fagforening.

Kay André Haugen, leder av Juristforbundet – Kommune, er også opptatt av å etablere flere medlemsgrupper i kommune-Norge, og lage mange møtesteder.

Han la også vekt på det rettspolitiske engasjementet og rettssikkerhet for innbyggerne i norske kommuner – som ikke minst handler om juristdekningen i kommunene, fremholdt han.

Dommerforeningen, som organiserer over 90 prosent av landets dommere, er både en interesseforening og en fagforening.  Av saker foreningen er opptatt av nå, trakk leder Kirsten Bleskestad frem domstolenes uavhengighet og dommernes godtgjøring for beredskap for fengslinger på lørdager og helligdager. Dommerne mener godtgjøringen er altfor dårlig, og Bleskestad kunne fortelle at det blant mange dommere oppfattes som en provokasjon.

Når det gjelder uavhengighet, ønsker Dommerforeningen et helhetlig grunnlovsvern for domstolene, slik at det for eksempel settes et tak på antall dommere i Høyesterett og at det sikres mer uavhengighet ved utnevning av dommere.

Johannes Ørn Thorsteinsson, leder av Juristforbundet – Student, fortalte om arbeid for å rekruttere flere studentmedlemmer til Juristforbundet. Dessuten er finansiering av studiet en viktig sak for studentene. De mener studiet er underfinansiert i dag. Digitalisering er også et viktig tema, blant annet hvordan det skal bli en del av studiet, fortalte han.

Likestilling

Det er også en rekke foredrag under konferansen. Likestilling og diskriminering er blant temaene som ble tatt opp i et foredrag av advokat Else Leona McClimans i Norsk Lektorlag og det ble også gitt en presentasjon av Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalgs undersøkelse om diskriminering.

Fungerende avdelingsleder Lars Kolberg i Likestillings- og diskrimineringsombudet tok for seg aktivitets- og redegjørelsesplikten og hvordan en kan jobbe for et mangfoldig arbeidsliv.

Redaktør Arild Aspøy i Stat og styring snakket om bakgrunnen for tillitsreformen og leverte en ganske pessimistisk analyse. Seniorrådgiver Anne Kristine Hanevold i Digitaliseringsdirektoratet delte erfaringer med tillitsreform i praksis.

Andre temaer under konferansen er kommunikasjon og hersketeknikker, menneskerettigheter og samfunnsutviklingen sett i lys av Fosen-saken og foredrag om ledelse og karriere- og kompetanseutvikling.