Ber Stortinget utsette beslutning om helseforvaltningen

– Hastebehandling i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett er ikke en god politisk prosess, sier Juristforbundet og andre organisasjoner.

Stortinget (Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget)
Stortinget (Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget)

Et forslag til ny organisering av landets helseforvaltning, som hviler på en rapport utarbeidet av et prosjekt i Helse- og omsorgsdepartementet, kan bli behandlet på Stortinget i forbindelse med fremleggelse av revidert budsjett 11. mai. Det er for dårlig tid for å få en god prosess, heter det i en fellesuttalelse fra Juristforbundet, Tekna, Legeforeningen, Samfunnsviterne, Forskerforbundet og Econa. 

Ifølge organisasjonene kan følgende etater bli berørt: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Direktoratet for e-helse, samt grenseflate opp mot kommunene, statsforvalterne, de regionale helseforetakene med underliggende foretak og Norsk helsenett SF. 

Prosjektet, som har gjennomgått den sentrale helseforvaltningen, beskrives i oppropet som «en lukket prosess». Regjeringen har varslet at Stortinget skal forelegges til politisk beslutning regjeringens forslag om organisering av landets helseforvaltning i forbindelse med revidert budsjett. Men foreningene ber Stortinget om å avstå fra å behandle dette til de har behandlet stortingsmeldingen om helseberedskap og til nasjonal helse- og samhandlingsplan foreligger.

Unntatt offentlighet 

Hovedmålet med gjennomgangen er å sikre effektiv ressursbruk og avklaring av roller og ansvar mellom de ulike forvaltningsorganene og departementet. Organisasjonene uttaler at dette er både viktig og riktig, men savner ansattes og tillitsvagtes involvering og mer åpenhet. 

«Det er derfor med stor undring vi opplever at hele prosessen har skjedd svært lukket i departementet, uten at man har villet bruke de svært gode faglige ressursene som ligger i etatene. Vi mener denne rapporten ville styrket seg som grunnlag for beslutninger om omorganisering om den hadde vært lagt ut på høring, i det minste internt i forvaltningen», skriver de. 

«Rapporten vil bli offentlig når Stortinget får saken til behandling i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett (RNB). Vi mener det ikke foreligger en god begrunnelse for at rapporten fra Røttingen-utvalget er unntatt offentlighet», skriver organisasjonene.