Rapport: Lag en «Robek for manglende lovoppfyllelse» 

Det er blant forslagene som drøftes i en rapport om kommunale fagmiljøer. 

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Rapporten Størrelse teller, som analyseselskapet Menon har utarbeidet på oppdrag fra Akademikerne, konkluderer med at mangel på høyt utdannende fagpersoner i kommunene har negative konsekvenser, men at manglende etterlevelse av lovverk og oppfyllelse av tjenestemottakeres rettigheter i dag har få konsekvenser for kommunene. 

«Et drastisk tiltak vil være at staten i større grad ansvarliggjør kommunene for lovbrudd på en systematisk måte, utover ansvarliggjøringen som skjer gjennom tilsyn, medie- og forsikringssaker. Ansvarliggjøringen kan eksempelvis skje ved at omfanget av statsforvalters tilsyn av kommunene økes», heter det i rapporten.

«Et supplerende tiltak kan være at kommunen underlegges statlig kontroll ved alvorlige avvik. Det er tilfelle i dag for kommuner som oppføres i ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll)», heter det i Menon-rapporten.

Kommuner oppført på ROBEK må ha en godkjennelse fra statsforvalter for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak, langsiktige leieavtaler og budsjett, og deres politiske og økonomiske handlefrihet svekkes. Kommunene må lage en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. 

Øke realismen

Men selv om ansvarliggjøring gjennom tilsyn og statlig kontroll kan ha en disiplinerende effekt på kommunenes grad av oppgaveløsing, hjelper det lite hvis ikke forutsetningene for lovoppfyllelse er til stede, påpeker rapporten. 

«Det taler for at tiltakene for å øke graden av lovoppfyllelse i kommunesektoren i størst mulig grad bør handle om å øke realismen ved å løse de oppgavene gjennom å gi kommunene en mer overkommelig oppgaveportefølje. Slike tiltak kan både omfatte flytting av oppgaver fra kommuner til fylkeskommuner eller stat, differensiere oppgaveansvaret etter kommunenes evne til å løse oppgaver og pålegg om samarbeid mellom kommuner», skriver Menon.

Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg, sier at kompetansemangelen går utover tjenester til de i samfunnet som er mest sårbare og trenger hjelpen mest. 

– Innbyggerne skal ha likeverdige tjenestetilbud, og vi må spørre oss om dette er en tilstand som er til å leve med. Det å møte kompetanseutfordringen bør være jobb nummer én for kommuner som ønsker god velferd til egne innbyggere og private arbeidsplasser, sier hun.