Ønsker mer samarbeid mellom kommuner

– Faste samarbeidspartnere kan legge til rette for helhetlige arbeidsmarkeder og bedre tjenester, sier Akademikerne etter generalistkommuneutvalgets rapport.

Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Mikkel Moe/Tekna)
Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Mikkel Moe/Tekna)

Generalistkommuneutvalget, som leverte sin NOU i slutten av mars, har drøftet hvilke forutsetninger kommunene har til å være organisert som generalistkommuner i velferdssamfunnet. Utvalget anbefaler å holde fast i generalistmodellen, prinsippet om at alle kommuner har de samme oppgavene, men ønsker blant annet mer interkommunalt samarbeid. De mener også at lokalt handlingsrom er nødvendig for å kunne tilpasse tjenestetilbud og oppgaver.   

Utvalget peker på at tilgang til relevant kompetanse har betydning for kommunenes evne og mulighet til å levere tjenester i tråd med kravene i lover og forskrifter. Men det er rekrutteringsproblemer i mange kommuner.

«Riktig og tilstrekkelig kompetanse er en generell utfordring for alle kommuner, men særlig for mindre kommuner virker det å være utfordrende å sikre og beholde kompetanse, grunnet hyppig utskiftning og lav kontinuitet», skriver utvalget. 

I NOUen vises det blant annet til en undersøkelse utført blant kommunedirektører, der de blant annet spørres om egenvurdering av kapasitet i egen organisasjon. 

Her viser resultatene at det er håndtering av juridiske problemstillinger som vurderes som dårligst. 

Leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, sier at Regjeringen må legge til rette for at kommunene har kompetansen de trenger til å løse oppgavene for innbyggere og næringsliv. Akademikerne har merket seg forslaget om økt interkommunalt samarbeid.

– Akademikerne har tatt til orde for å stimulere til faste samarbeidspartnere. Det er interessant at utvalget går videre med dette forslaget. Dette kan legge til rette for helhetlige arbeidsmarkeder, bedre tjenester til innbyggere og næringsliv og skape sterkere fagmiljøer i og på tvers av kommunene. Det kan også gjøre det lettere å ivareta samarbeid på tvers av tjenesteområder, sier Randeberg på Akademikernes nettside.

Hun sier også at det er viktig at medvirkning og demokrati ivaretas på en god måte dersom det skal innføres en samarbeidsmodell eller organisasjonsform særlig tilpasset langsiktig samarbeid på flere oppgaveområder.