Barnevernsutvalg foreslår omfattende systemendringer 

Svakhetene med dagens system og praksis tilsier at det er behov for å gjøre omfattende systemendringer for å sikre barn rettssikkerhet og tilstrekkelig medvirkning, mener utvalg. 

Kjersti Toppe (Foto: Astrid Waller)
Kjersti Toppe (Foto: Astrid Waller)

Barnevernsutvalgets utredning (NOU 2023: 7 Trygg barndom, sikker fremtid – Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet) ble overlevert til barne- og familieminister Kjersti Toppe 20. mars.

Utvalget har vurdert tiltak for å styrke rettssikkerheten i barnevernets arbeid og kommer med 118 forslag - blant annet forslag om tiltak som bedre skal sikre nødvendig kompetanse og erfaring i arbeid med barnevernssaker, inkludert krav om tverrfaglige vurderinger i komplekse og krevende saker.

«Utvalget mener situasjonen er alvorlig og presserende. Svakhetene med dagens system og praksis tilsier at det er behov for å gjøre omfattende systemendringer for å sikre barn rettssikkerhet og tilstrekkelig medvirkning», skriver utvalget. 

Samarbeide med advokat

Flertallet i utvalget foreslår at det etableres en barnerepresentantordning (BRO) som kun skal ha barnets rettigheter i fokus. BRO skal samarbeide med en advokat når det er behov for juridisk kompetanse og skal erstatte ordningene med talsperson, tilsynsperson og tillitsperson, samt når sakkyndige har vært brukt for å innhente barnets mening. 

Utvalget mener også at barns stilling i barnevernet bør styrkes ved at aldersgrensen for barns partsstatus senkes fra 15 til 12 år, samt at barns muligheter til å klage og be om overprøving i sine saker forbedres. 

Domstolsbehandling

Når det gjelder nemnds- og domstolsbehandling av barnevernssaker, skriver utvalget at de er «bekymret for variasjoner på kvaliteten på avgjørelsene som fattes, og varierende kompetanse hos både advokater og dommere i barnevernssaker».

Utvalget foreslår flere tiltak, som utvikling av kriterier, veiledere og maler for behandling av saker for å sikre mer likebehandling, samt tiltak som bedre kan sikre at aktørene har rett kompetanse. 

Statsforvalterne

Utvalget har vurdert statsforvalternes rolle som tilsynsmyndighet på barnevernsområdet og skriver at dagens system for tilsyn og kontroll er fragmentert. Det handler om at mange aktører har til dels overlappende ansvarsområder, skriver utvalget. Utvalget foreslår at statsforvalterne får en mer aktiv rolle og et tydelig oppdrag med å bidra til å samordne og ansvarliggjøre tjenester i saker der barn trenger hjelp fra flere instanser. 

«Barnevernet bedriver myndighetsutøvelse og kan fatte beslutninger om alvorlige inngrep i barn og foreldres familieliv. Dette skal kunne etterprøves, begrunnes og legitimeres innad i barnevernssystemet og overfor barn og familier, men også overfor befolkningen, media og politikere», skriver utvalget.