Regjeringsutvalg skal se på frontfagsmodellen

Utvalget skal se på utfordringer for den tradisjonelle norske lønnsdannelsen. 

Illustrasjon: iStock
Illustrasjon: iStock

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere om det er utviklingstrekk i økonomien som kan svekke oppslutningen om frontfagsmodellen. I en pressemelding skriver Regjeringen at ettervirkninger av koronapandemien og geopolitiske spenninger vil få betydning for norsk økonomi og for lønnsdannelsen fremover. 

«Over tid vil også den fremtidige utviklingen i investeringer og produksjon i petroleumsvirksomheten og klimarelaterte endringer kreve betydelige omstillinger i norsk økonomi», heter det.

Det partssammensatte utvalget har som utgangspunkt at fronfagsmodellen videreføres. Modellen innebærer at konkurranseutsatte næringer forhandler lønn først, og gir en norm for lønnsoppgjørene i de delene av norsk økonomi som ikke er i konkurranse med utlandet. 

Utvalget skal ledes av professor Steinar Holden og har med seg partene i arbeidslivet, representanter fra myndighetene og uavhengige eksperter. Akademikerne, som Juristforbundet er en del av, blir representert av forhandlingssjef Anette Bjørlin Basma.

– Må praktiseres fleksibelt

Frontfagsmodellen har blitt kraftig debattert i de siste lønnsoppgjørene, og da særlig fra Akademikerne.

– Akademikerne slutter opp om frontfagsmodellen, men den må praktiseres fleksibelt slik den er ment. Vi må ha en konkurransedyktig privat sektor, men det er også viktig at offentlig sektor har tilstrekkelig konkurranseevne til å tiltrekke og beholde kompetanse. En rimelig balanse mellom sektorene er med andre ord viktig, sier Basma i en pressemelding. 

– Dette er bakgrunnen for at Akademikerne flere ganger har påpekt at anslaget for den økonomiske rammen i frontfagsoppgjøret skal være en norm over tid, ikke fasit for etterfølgende tariffoppgjør, sier Basma. 

Utvalget skal avlevere sin rapport til finansministeren innen 15. desember 2023.