DA ble bedt om å behandle innsynssak på nytt

Sivilombudet ba Domstoladministrasjonen om å ha rutiner ved klager på avslag på innsynskrav - i tråd med offentleglova og forvaltningsloven.

Illustrasjonsfoto: iStock
Illustrasjonsfoto: iStock

Saken, som i desember ble behandlet av Sivilombudet, gjaldt Domstoladministrasjonens manglende saksbehandling av en klage på avslag på innsyn. 

Det ble bedt om innsyn i en sammenstilling av opplysninger om dommer som dreide seg om straffeloven § 231 (narkotikaovertredelse) fra tingrettene i Oslo og Viken. 

DA begrunnet sitt avslag med at det klageren hadde bedt om innsyn i er knyttet til gjøremål som domstolene har etter rettspleielovene og som ikke er omfattet av offentleglovas virkeområde. DA konkluderte deretter med at det ikke var behov for å oversende saken til klageinstansen, fordi sammenstillingen ikke omfattes av den delen av ansvarsområdet og virksomheten til DA som er underlagt offentleglova. 

Men Sivilombudet kom til at DA måtte behandle klagen over avslag på innsyn etter reglene i offentleglova § 32, jf. forvaltningsloven § 33 andre og fjerde ledd. 

Ombudet skriver at det ikke er bragt klarhet i hva DA bygger sin konklusjon på, men mener det uansett er klart at klageren har rett til å få prøvet spørsmålet om innsynskravet er omfattet av lovens virkeområde av klageinstansen, og at Domstolsadministrasjonen skulle ha forberedt klagesaken og oversendt saken klageinstansen.

«Ombudet forutsetter at Domstoladministrasjonen sørger for å ha rutiner for behandling av klager på avslag på innsynskrav som sikrer at klager blir behandlet i tråd med offentleglovas og forvaltningslovens bestemmelser for slike saker», skriver Sivilombudet.

Samtidig presiserer ombudet at spørsmålet om klageren har rett til innsyn i den etterspurte sammenstillingen ikke har vært en del av deres undersøkelse.