Studerer norsk rettshjelp

En delegasjon bulgarske jurister fattet interesse for frivillig arbeid og norske modeller for rettshjelp.

Den bulgarske delegasjonen ble tatt imot på Juristenes Hus (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Den bulgarske delegasjonen ble tatt imot på Juristenes Hus (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Denne uken har en delegasjon fra Bulgaria vært i Norge og Oslo for å studere hvordan rettshjelpsystemet fungerer i Norge. På programmet har det blant annet vært besøk i Oslo tingrett, Kontoret for fri rettshjelp i Oslo, Spesialenheten for politisaker, Barneombudet, Jussbuss, Gatejuristen og Jurk.

På onsdag var delegasjonen på besøk i Juristenes Hus, der de fikk presentasjoner av Juristforbundet, Juristenes utdanningssenter (JUS) og Rettssenteret.

Ajitha Sritharan i Rettssenteret (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Juristforbundets president Håvard Holm orienterte om Juristforbundets oppbygging og rettspolitiske arbeid og Eric Roe i JUS fortalte om etterutdanning og kursing av jurister.

Fra Rettssenteret stilte leder Cathrine Moksness, ansvarlig for den frivillige rettshjelpen Astrid Rød, samt jusstudent og frivillig Ajitha Sritharan. 

Frivilligheten

Ajitha Sritharan holdt et foredrag for den bulgarske delegasjonen om hvordan det er å arbeide frivillig og betydningen av å senke terskelen for rettshjelp. Hun la vekt på at man kan ha ulik motivasjon for å arbeide frivillig og at det bør være rom for nettopp det i et rettshjelptiltak.

Eric Roe i JUS (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Sritharan poengterte også at utfordringene med å utvikle best mulig rettshjelp gjelder i alle land og fikk spørsmål fra delegasjonen om betydningen av frivillighet og hvordan man arbeider med dette i Norge.

­– Vi må lære av hverandre og hjelpe hverandre på dette feltet, sa hun.

Juristforbundets president Håvard Holm (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Vertskap for den bulgarske delegasjonen er Domstoladministrasjonen (DA). Besøket er en del av DAs internasjonale arbeid. 

Besøkte Bulgaria

I mai i år reiste professor emeritus Jon T. Johnsen og Cathrine Moksness, leder i Rettssenteret, til Bulgaria på oppdrag fra DA for å studere et prosjekt der målet er å utvide og forbedre det bulgarske rettshjelpsystemet for mennesker som lever under fattigdomsgrensen, med spesiell vekt på kvinner, barn og rombefolkning.

Prosjektet er finansiert av norske EØS-midler og er et av flere rettsoppbyggende prosjekter der Domstoladministrasjonen er partner. I tillegg til Bulgaria, er det også prosjekter i blant annet Romania, Kroatia, Bulgaria og Litauen.

DAs samarbeidspartner i Bulgaria for prosjektet, som har navnet «Improving the access to justice for people living under the poverty line, with a special emphasis on women, children and Roma», er National Legal Aid Bureau (NLAB).

Et av tiltakene i prosjektet i Bulgaria er utvikling av en lokal samarbeidsmekanisme for å styrke rettstilgang for sårbare grupper og etablering av mobile rettshjelpsenheter.

– Jeg synes det var interessant å høre om den nasjonale gratis rettshjelpsordningen i landet med blant annet en nasjonal gratis rettshjelpstelefon, som er betjent av advokater i kontorets åpningstid. Det er en spennende førstelinjefunksjon, sa Moksness til Juristen etter studieturen til Bulgaria i mai.

I Bulgaria testes ut nye måter å nå ut med rettshjelp til utsatte og sårbare grupper på. Blant annet ved bruk av «mediators» og advokater som reiser ut i feltet.

Styrke rettssikkerhet

Direktør Sven Marius Urke i DA sa til Juristen tidligere i år at han er opptatt av at prosjektene med EØS-midler kan bidra til rettssikkerhet og styrket demokrati.

– Velfungerende rettsstater står sentralt for å sikre menneskerettigheter og styrke demokratiet. Det er også viktig for at næringslivet skal kunne bedrive handel på tvers av landegrenser. Bare det at vi vet at vi kan ta en sak til en velfungerende domstol gjør at vi kan inngå avtaler.

– I mange land i Europa kan det ta mange år før en rettssak blir avgjort. Det gir en utrygghet og er svært ineffektivt når det ikke er avklart hvem som eier huset, fakturaen ikke blir betalt eller en straffesak ikke blir avgjort, sa Urke.