Vil åpne for flere digitale retts­møter

Regjeringen foreslår å utvide adgangen til fjernmøter og fjernavhør permanent. Det foreslås også at noen rettssaker skal kunne strømmes offentlig.

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)
Justisminister Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

Erfaringene fra pandemien viser at tiden er moden for at flere rettsmøter og avhør kan gjennomføres helt eller delvis digitalt, mener regjeringen.

For straffesakene foreslår departementet at rettsmøter kan gjennomføres som fjernmøte dersom det anses «ubetenkelig».

«Etter forslaget vil det for en rekke viktige rettsmøter i tillegg være et krav om at tiltalte og påtalemyndigheten må samtykke til slik behandling. Dette gjelder hovedforhandlinger i tingretten og ankeforhandlinger i lagmannsretten hvor bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet skal behandles samt rettsmøte ved førstegangsfengsling», skriver regjeringen.

Tvistesaker

For tvistesakene, hvor det allerede er adgang til å gjennomføre rettsmøter som fjernmøter når det er særskilt bestemt eller partene samtykker, foreslår departementet å fjerne kravet om samtykke. Det foreslås å erstatte vilkåret om partenes samtykke, som gjelder for fjernmøter i blant annet hoved- og ankeforhandlinger, med en generell bestemmelse om at det kan holdes fjernmøte når det er «hensiktsmessig og forsvarlig».

Les proposisjonens innhold her: Prop. 97 L (2021–2022)

Offentlighet

Det er en forutsetning for å holde rettsmøter som fjernmøter at offentligheten og pressen skal ha samme anledning til å følge et rettsmøte som ellers. For straffesakene er det i tillegg en forutsetning at tiltalte skal gis anledning til å kommunisere fortrolig og uforstyrret med sin forsvarer.

Strømme saker

I proposisjonen foreslår departementet også en ny § 124 a i domstolloven som klargjør lovgrunnlaget for å kunne strømme rettsmøter offentlig.

Forslaget legger til rette for at det på nærmere vilkår kan besluttes strømming. Etter forslaget kan det bare strømmes fra rettsmøter så langt det ikke gjelder begrensninger i offentligheten, herunder referatforbud. Videre kan det bare strømmes fra rettsmøter så langt hensynet til personvern eller andre hensyn ikke taler avgjørende imot.