Arbeidstid og stillingsnivå for nyutdannede

Arbeidsmiljøloven kapittel 10 fastsetter grenser for arbeidstidens lengde, herunder fordeling av disse timene i løpet av døgnet.  Vår erfaring er at disse rammene, og unntakene for disse, i det vesentlige etterleves i norsk arbeidsliv.

Ragnhild Bø Raugland
Ragnhild Bø Raugland

Av: Ragnhild Bø Raugland, advokat  i Juristforbundet

Det oppstår likevel en del praktiske spørsmål om innplassering i stillingskategori, noe som igjen får betydning for arbeidstiden og betalt overtid. 

Reglene i arbeidsmiljøloven

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakere skal være omfattet av arbeidstidsreglene i arbeidsmiljølovens (aml.) kapittel 10. De viktigste hensynene bak bestemmelsene om arbeidstid er å unngå at arbeidstakerne har en arbeidstid som påfører dem, eller deres nærmeste familie, helsemessige eller sosiale belastninger.

Lovgiver har forsøkt å gjøre reglene fleksible, slik at de ivaretar virksomhetenes behov for produktivitet, samtidig som de ivaretar arbeidstakernes krav til sikkerhet, helse og velferd. Dette gjøres blant annet ved å avtale ordninger for gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid i aml. § 10-5 og retten til fleksibel arbeidstid i aml. § 10-2, nr. 3.

Dersom det er «et særlig og tidsavgrenset behov», kan arbeidstakerne bli pålagt å arbeide utover avtalt arbeidstid. Dette definerer loven som overtid, som godtgjøres med minimum 40 % tillegg.  Loven har rammer for hvor mye overtid arbeidstaker kan bli pålagt, jf. aml. § 10-6.

Unntak fra arbeidstidsreglene

Arbeidsmiljøloven åpner i § 10-12, første og annet ledd for at det kan gjøres unntak fra bestemmelsene om arbeidstid for arbeidstakere som innehar en ledende eller særlig uavhengig stilling. Dersom en kommer inn i disse stillingskategoriene, så vil arbeidstaker være unntatt reglene om arbeidstid, og en vil derfor heller ikke ha krav på betalt overtid. Stillingene er imidlertid ikke unntatt aml. § 10-2, 1. ledd som fastsetter at heller ikke disse arbeidstakerne skal ha arbeidstidsordninger hvor de «utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn».

Terskelen for å gjøre unntak fra arbeidstidsbestemmelsene skal være høy, og Arbeidstilsynet har lagt seg på en streng praksis. Til tross for dette, så ser vi at enkelte virksomheter tilbyr nyutdannede og andre med begrenset erfaring, slike stillinger. Begrunnelsen for dette er at virksomheten da står friere med bruk av arbeidstakeren utenom avtalt arbeidstid, uten at den må kompenseres med betalt overtid eller uttak av arbeidsfri på et senere tidspunkt.

Nyutdannede

Når det gjelder nyutdannede, så skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider:

«Nyutdannede arbeidstakere vil normalt ikke ha en særlig uavhengig stilling. En nyutdannet starter vanligvis ikke karrieren i en overordnet eller ansvarsfull stilling, der de har stor grad av selvstendighet og uavhengighet i hvordan og til hvilken tid de skal organisere og gjennomføre arbeidsoppgaver».

Og videre når det gjelder revisorer og advokatfullmektiger:

«Revisorer og advokatfullmektiger kan vanligvis ikke påvirke arbeidsmengden sin, og de færreste kan treffe selvstendige avgjørelser av betydning»

Bakgrunnen for at Arbeidstilsynet blant annet fremhever advokatfull­mektiger, er at det ved kontroller har vist seg at fullmektiger inn­plasseres i stillinger som er særlig uavhengige. En begrunnelse for å hevde at en advokatfullmektig er «særlig uavhengig» er at de etter kort tid må jobbe selvstendig i en ansvarsfull stilling, og at de har stor grad av mulighet til å prioritere sine arbeidsoppgaver. Dette er imidlertid sjeldent tilfelle for en nyutdannet fullmektig.

En annen argumentasjon som nyutdannede akademikere treffer på i møtet med en ny arbeidsgiver, er at de har høy utdanning, og at det dermed stilles ekstra krav til faglige vurderinger og evnen til å jobbe selvstendig. Ut fra den helhets­vurderingen som kreves for å bli unntatt fra arbeidstidsreglene, er ikke dette tilstrekkelig, blant annet fordi muligheten til å styre egen arbeidstid og gjøre prioriteringer av arbeidsoppgaver, sjelden vil være reell. Et annet moment er at en startlønn i liten grad gjenspeiler det ansvaret og den økte arbeidsmengden som ligger i en særlig uavhengig stilling.

Arbeidsgivers ansvar

Det kan være tilfeller hvor en nyutdannet fyller vilkårene for å kunne defineres inn i en særlig uavhengig stilling. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom søkeren har bred erfaring fra tidligere jobber innenfor samme fagområde. Dette vil bero på en helhetsvurdering, og det vil være arbeidsgiver som er ansvarlig for at arbeidstakeren blir innplassert på riktig stillingskategori. 

Er det tvil rundt avgjørelsen, er det klare rådet fra Arbeidstilsynet at en skal falle ned på hovedregelen om at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 gjelder.

Gjennomgang av arbeidsavtale

Som medlem av Juristforbundet har en som arbeidssøker mulighet for å få en rask og kostnadsfri gjennomgang av tilbudt arbeidsavtale fra en av våre arbeidslivsadvokater. Vi anbefaler særlig nyutdannede som skal ut i sin første stilling som jurist å benytte seg av dette tilbudet.

Videre anbefaler vi våre medlemmer å sjekke lønnsstatistikken vår, slik at en kan få vurdert tilbudt lønn opp mot hva som er gjeldende lønnsnivå for tilsvarende stillinger.