Retten til betalt ferie

Akademikerne har i flere år påpekt at det norske systemet for opptjening av feriepenger er i strid med EØS-retten. I mars varslet regjeringen at de har besluttet å sette ut et eksternt oppdrag for å utrede ny opptjeningsmodell for feriepenger, skriver advokat Thea Normann.

Thea Normann (Foto: Juristforbundet/Pixabay)
(Foto: Juristforbundet/Pixabay)

I Norge er ferien ulønnet. For å erstatte lønnstapet, opparbeider arbeidstakere seg rettigheter til feriepenger. Systemet er i dag slik at feriepenger fra arbeidsgiver blir beregnet på grunnlag av arbeidsvederlaget som er utbetalt i opptjeningsåret. Dette følger av ferieloven § 10. Opptjeningsåret er året før feriepengene blir utbetalt. 

Hva man får utbetalt i ferie, er derfor avhengig av inntekten man har hatt året før ferien. Det betyr for eksempel at de som ikke har vært i arbeidslivet tidligere, ikke vil få utbetalt feriepenger det første året de er i arbeid. Det samme gjelder utenlandske arbeidstakere, arbeidstakere som har vært i ulønnet permisjon og arbeidstakere som av ulike grunner har vært ute av arbeidslivet en periode. Også selvstendige næringsdrivende som går over i ansettelsesforhold vil rammes. Disse arbeidstakerne har som hovedregel rett til å ta ut ferie, men de vil altså ikke få sitt lønnstap kompensert av feriepenger. 

EUs arbeidstidsdirektiv

Den norske modellen for opptjening av feriepenger strider med EUs arbeidstidsdirektiv. Dette direktivet slår fast at arbeidstakere årlig skal ha minst fire ukers betalt ferie. I Norge har de fleste arbeidstakere det, men enkelte grupper arbeidstakere har ikke opptjente feriepengerettigheter og har derfor heller ikke rett til betalt ferie i forbindelse med ferieuttaket. 

1. september 2020 ble den danske ferieloven endret. Bakgrunnen for det var at Danmark besluttet å gjøre endringer etter å ha blitt kontaktet av EU-kommisjonen. Etter omleggingen i Danmark opptjenes det, kort sagt, en viss andel feriepenger hver måned man er i arbeid. Dermed blir det mulig for arbeidstakerne å ta ut noe betalt ferie samme år som selve opptjeningen skjer  

Den ordningen Norge har i dag, fremstår å være relativt lik den tidligere danske ordningen. 

Mulige endringer

I mars sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) brev til ESA om at Norge vil utrede og vurdere ulike modeller for opptjening av feriepenger. I den forbindelse har AID satt i gang en ekstern utredning av ulike modeller for opptjening av feriepenger.

Mulige alternative løsningsforslag vil trolig være klare innen utgangen av året og deretter sendes på høring. Med tanke på den klare ordlyden i arbeidstidsdirektivet og resultatet i Danmark, må det sies å være sannsynlig at Norge på sikt kommer til å endre ferieloven slik at norske arbeidstakere sikres rett til fire uker betalt ferie årlig.

Om man velger en større omlegging av dagens system, som i Danmark, eller en mer begrenset variant for eksempel begrenset til de gruppene som i dag rammes, gjenstår med andre ord å se