Juristforbundet oppretter fagutvalg 

Nå søker Juristforbundet etter jurister som kan utarbeide høringsuttalelser på vegne av Juristforbundet og delta i den offentlige debatten med faglige og rettspolitiske synspunkter. 

Advokat Mona Sanden Olivier er ansvarlig for høringsprosesser i Juristforbundet og blir koordinator for fagutvalgene. – Vi ønsker å dra veksler på den store kompetansen blant medlemmene av Juristforbundet, sier hun. (Foto: Juristforbundet)

Utvalgene skal jobbe primært med høringssvar på vegne av forbundet, men også politiske eller faglige utspill innenfor eget fagområde og på eget initiativ. Hovedstyret i Juristforbundet har besluttet å opprette seks slike fagutvalg: 

• Fagutvalg Forvaltningsrett 

• Fagutvalg Arbeidsrett og tjenestemannsrett 

• Fagutvalg Personvern 

• Fagutvalg Diskrimineringsrett 

• Fagutvalg Sivilprosess 

• Fagutvalg Strafferett og Straffeprosess 

Utvalgene skal arbeide selvstendig innenfor vedtatte retningslinjer og Juristforbundet ser etter kandidater med mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende med gode resultater, og minst fem års relevant yrkeserfaring. Kandidatene må også ha dybdekunnskap i og interesse for fagområdet som det gitte utvalget dekker, opplyser forbundet. 

Vervet er ubetalt, men Juristforbundet tilbyr samarbeid og nettverk med dyktige kolleger, dekning av eventuelle utgifter til reise, kost og leie av lokaler, et årlig fagseminar relatert til eget fagområde samt gratis deltakelse på JuristKongress. 

Advokat Mona Sanden Olivier er ansvarlig for høringsprosesser i Juristforbundet og blir koordinator for fagutvalgene. 

– Vi har med dette satt i gang en ny giv i høringsarbeidet og vil jobbe etter samme modell som Dommerforeningen og Advokatforeningen, som også har fagutvalg. Tanken er å bruke de mest kompetente medlemmene våre på rett sted. Dette er en måte for medlemmene å aktivisere seg i forbundet på, utenom det å være tillitsvalgt, sier hun til Juristkontakt. 

Meningen er å utnytte den store kompetansen som finnes i medlemsmassen og rekruttere faglig kompetanse på høyt nivå. 

– Vi ønsker å dra veksler på kompetansen blant medlemmene av Juristforbundet – de dekker tross alt alle rettsområder, påpeker Olivier. 

Det skal bli attraktivt å sitte i utvalgene. 

–I tillegg til å få faglig og politisk innflytelse er vi sikre på at nettverket av dyktige kolleger er attraktivt. Dessuten får fagutvalgene arrangere årlige fagseminarer som de selv skal legge rammene for. Det vil gi et godt faglig tilbud de ikke vil få noe annet sted. Vi har allerede fått mange interessante henvendelser om å delta, sier hun. 

Ifølge retningslinjene for hvordan utvalgene skal arbeide, skal høringsuttalelser normalt utarbeides i utvalgets navn, med oversendelse direkte til den aktuelle høringsinstansen. Det kan være aktuelt at saken behandles av Hovedstyret, særlig hvis en høringssak reiser spørsmål av stor prinsipiell betydning, eller angår forhold som er av grunnleggende betydning for rettssikkerheten, heter det i retningslinjene. 

Fagutvalgene kan også ta opp saker av eget tiltak eller bli bedt om å avgi uttalelse om saker som behandles av hovedstyret. Fagutvalgene vil da ha funksjon som et faglig forum i forbundet. 

Når det gjelder annet rettspolitisk arbeid, heter det at:”Hovedstyret vil oppfordre medlemmene i utvalgene til å delta offentlig med faglige og rettspolitiske synspunkter. Utvalgsmedlemmene må være oppmerksom på at en i så fall deltar på egne vegne og ikke som representant for Juristforbundet”. 

– Jeg vil understreke at man slett ikke trenger å bo i Oslo eller nær de andre utvalgsmedlemmene for å delta i fagutvalgene. Vi oppfordrer selvfølgelig medlemmer over hele Norge til å søke, sier Mona Sanden Olivier.