- Jeg mener at jeg har blitt en bedre dommer av å ta internasjonale oppdrag

Heidi Heggdal, tingrettsdommer i Oslo tingrett, pt Justice Monitor i EULEX, Kosovo, skriver om sitt arbeid i Kosovo og hvordan du som jurist kan få muligheten til å jobbe i utlandet.

Tradisjonelt sett har ikke juridisk embetseksamen vært sett på som en naturlig inngang til en internasjonal yrkeskarriere. Lovverket er jo i det vesentlige nasjonalt forankret. Særlig gjelder dette for aktørene i rettssalen.

De enkelte lands rettstradisjoner og lovgivning kan være til dels veldig forskjellige, selv i Europa, og spørsmålet blir da hva norske dommere, aktorer og advokater kan bidra med internasjonalt. Svaret ligger i kunnskap og anvendelse av internasjonale standarder for rettferdig rettergang, samt oppbygging og vedlikehold av rettsstaten. Vi er verdens jo tross alt verdens nest beste rettsstat, bare slått av Danmark.

Det er faktisk mange muligheter for internasjonale oppdrag. Vi har selvfølgelig EMD, ICC og EFTA-domstolen. Dommerembetene i disse domstolene henger høyt. Det er ikke mange embeter og de går til våre aller best kvalifiserte jurister. For de fleste av oss er disse embetene derfor ikke så aktuelle.

Men det er andre juridiske oppdrag i disse domstolene som kan være interessante for norske jurister. Domstolenes websider inneholder informasjon om ledige stillinger. Etter at styrkebrønnen ikke lengre er aktiv, administreres de fleste internasjonale oppdrag i justissektoren av NORCAP gjennom deres NORDEM program.

NORCAPs nettide inneholder oversiktlig informasjon om deres arbeid og hvordan per soner med juridisk bakgrunn kan ta del i deres internasjonale arbeid. Jeg oppfordrer alle interesserte å følge med på utlysningene som legges ut på deres nettsider.

De fleste internasjonale oppdrag er såkalte sekonderinger, som innebærer at Norge betaler lønn og utgifter. NORDEM rekrutterer og betaler for de fleste oppdrag til OSCE, ODHIR, FN og EU (herunder EULEX hvor jeg nå jobber). Hvis du er tatt opp som en del av NORDEM er du prekvalifisert til oppdrag i disse organisasjonene. På NORDEM’s nett side finner du de oppdragene som er godkjente for sekondering.

Selv om du er en del av NORDEM, må du gjennom et intervju og kanskje også en skriftlig prøve for å få oppdraget i den enkelte organisasjon. OSCE og ODHIR praktiserer skriftlige kompetansetester og det samme har EULEX nå begynt med. NORDEM hjelper med tips for intervju og eksempler på tester.

Dette ble kanskje litt teknisk og mange lurer kanskje på hva som egentlig venter oss når vi kommer ut i internasjonale organisasjoner. Hva betyr det å jobbe med rule of law, human rights, democratization etc.? Dette er jo litt forskjellig etter hva slags oppdrag det er snakk om.

I EULEX observerer jeg rettssaker, stort sett straffesaker, og skriver rapporter om det jeg observerer. Vi identifiserer videre problemområder, som undersøkes nærmere.

Rettssaksobservatørene er alle er jurister, men med forskjellig yrkesbakgrunn og fra forskjellige europeiske land. Vi observerer rettssaker i alle rettsdistriktene i Kosovo og reiser derfor rundt til de forskjellige rettsstedene.

Vi jobber i team med politiobservatørene og får på denne måten også kjennskap til etterforskningen forut for rettsbehandlingen. Vi jobber også tett sammen med lokale «legal advisers» som hjelper oss med å forstå og tolke den lokale rettstilstanden.

Under rettssaksobservasjonene og i møter med lokale samarbeidspartnere har vi med oss svært dyktige tolker. Jeg lærer noe nytt hver eneste dag og synes arbeidet er både interessant og givende.

Jeg vil på det sterkeste anbefale dere som har lyst til å oppleve noe nytt, en annen rettskultur og erfaringen med å jobbe i et internasjonalt miljø, å hoppe i det.

Det er veldig givende og utviklende å komme seg ut i verden og se verden innenfra og oss selv utenfra. Særlig gjelder dette for oss dommere, som gjerne blir værende i våre embeter i flere tiår.

Selv ble jeg utnevnt for 23 år siden. Jeg mener at jeg har blitt en bedre dommer av å ta internasjonale oppdrag. Ikke minst fordi jeg har fått en økt bevissthet rundt hva som skal til for å forbedre og vedlikeholde vår egen rettsstat. For eksempel lurer jeg nå på hvorfor ikke tiltalte forklarer seg til slutt, etter at den øvrige bevisføringen i straffesaken er ferdig. Legger vi for stor vekt på tiltaltes forklaring?

Ellers er det ikke mindre enn en skandale at vi ikke ennå ikke har fått til opptak av forhandlingene i førsteinstans. Til og med i Tyrkia, som ellers ikke kan skryte av å være en rettsstat, er det opptak av alle rettsforhandlinger. Opptakene skrives til og med ut og er tilgjengelige for aktørene på domstolens nettsider.