- Mangel på tilbud om deponeringskonto i norske banker

- Vi kan ikke ha en lovbestemmelse som legger opp til at folk må benytte seg av en tjeneste som ikke finnes, skriver Parnian Hotaki.

Parnian Hotaki (Foto: privat/Pixabay)
(Foto: privat/Pixabay)

Deponering av omtvistet leie er en viktig mekanisme i husleieforhold. Dette er sentralt dersom det oppstår en tvist mellom utleier og leietaker.  En reell deponeringsmulighet krever imidlertid at de norske bankene tilbyr deponeringskonto som en tjeneste.

Deponering etter lov

Etter husleieloven § 3-8 har partene i et husleieforhold rett til å deponere omtvistet leie. Behovet for en deponeringskonto kan blant annet oppstå når partene er uenig om leiens størrelse, eller om leietaker har et krav mot utleier. Retten til deponering fungerer som en sikkerhetsventil for både leietaker og utleier. Dette ved at utleier får bekreftelse på at leietaker er betalingsdyktig, samtidig som leietaker sikrer seg fra å betale uriktig leie.

Imidlertid forutsetter husleieloven § 3-8 annet ledd at deponering må skje gjennom en finansinstitusjon, herunder norske banker. Formålet med dette er å sikre partenes rettigheter og plikter gjennom en nøytral tredjepart.

Problemet i dag er at bankene ikke tilbyr slike kontoer. Bestemmelsen om deponering mister derfor i realiteten sin betydning ettersom den ikke kan materialiseres.

Trussel for leiepartenes rettsforhold

Det å ikke kunne opprette en deponeringskonto er en trussel for både leietakers og utleiers økonomiske sikkerhet i et leieforhold. Det er en trygghet for partene at pengene kan ligge urørt på en egen konto under en pågående tvist om leiesummen.

Dersom man holder tilbake omtvistet leie uten deponeringskonto kan man risikere at utleier sier opp eller hever avtalen grunnet manglende leiebetaling. Dette er en stor konsekvens for leietaker som i utgangpunktet skal være beskyttet fra dette etter loven.

Bankene må tilrettelegge

Vi kan ikke ha en lovbestemmelse som legger opp til at folk må benytte seg av en tjeneste som ikke finnes. Tanken om en deponeringskonto er god, men når det ikke realiseres i praksis setter det leietakeren i en enda vanskeligere situasjon.

Jussformidlingen er av den oppfatning at norske banker bør ha en plikt til å tilby deponeringskontoer. Bankene må på ballen!