- Jungelsafari i Folketrygdloven

- En reform av folketrygdloven er langt på overtid, skriver Cecilie Lervik Endresen i Jussformidlingen.

Cecilie Lervik Endresen (Foto: privat/Pixabay)
(Foto: privat/Pixabay)

Det er et stort rettssikkerhetsproblem at trygdemottakerne ikke er i stand til å beregne trygdeytelsene sine, og derfor ikke kan etterprøve NAV sin beregning. Jussformidlingen mener derfor at en reform av folketrygdloven er langt på overtid. 

Det er behov for klart språk, tydelige regler og bedre struktur. Dette vil gjøre loven mer brukervennlig for mennesker både med og uten juridiske forkunnskaper. Store Norske Leksikons definisjon av en jungel er en «nesten ufremkommelig krattskog», og det er det Folketrygdloven er.[1]

Som et eksempel på at Folketrygdloven er en ufremkommelig krattskog, kan man se til reglene om uføretrygd i kapittel 12. Kapittelet regulerer blant annet fastsetting av uføregrad i § 12-10, grunnlaget for beregning av utføretygd i § 12-11, trygdetiden i § 12-12, uføretrygdens størrelse i § 12-13 og reduksjon av uføretrygd på grunn av inntekt i § 12-14. Samtlige bestemmelser må anvendes i beregningen av uføretrygdens størrelse, og vi kan ikke se hvordan en person uten juridiske forkunnskaper skal kunne finne frem.

Vår erfaring er at NAV i sine beregninger av trygdeytelser viser til rundskriv i stor grad. Dette medfører at trygdemottakeren må forholde seg til enda en rettskilde. Til Folketrygdlovens kapittel 12 er det seks generelle rundskriv som er relevante. Beregningen av uføretrygd er altså så komplisert at departementet har sett det nødvendig å skrive seks rundskriv som tolkningsbidrag. Dette sier jo sitt.

Jussformidlingen stiller seg kritisk til at også NAV ser seg nødt til å anvende rundskriv i beregningen av trygdeytelser. Ut fra hensynet til demokratisk legitimitet mener vi at Folketrygdloven, som tross alt er et direkte uttrykk for stortingets lovgivningsmyndighet, skal anvendes som det primære rettsgrunnlaget. Ikke rundskrivet.

Likevel erfarer vi at NAV avslår trygdeytelser som følge av at søkeren sitt tilfelle ikke sammenfaller med et konkret eksempel i ett av de mange rundskrivene. Ettersom rundskrivene er utarbeidet av departementet som et tolkningsbidrag, mener vi at NAV i disse tilfeller er for pragmatisk. Med alle tolkningsbidragene er det også stor fare for at anvendelsen av lovteksten blir lite grundig og vilkårlig, og ut fra lex- superior prinsippet kan dette utgjøre rettsanvendelsesfeil.

Jussformidlingen mener at lovgiver må komme på banen. Loven må revideres slik at beregningen av trygdeytelsene kan forstås med en tolkning av loven, uten å være avhengig av tolkningsbidrag fra rundskriv. Det er også nødvendig med tydeligere regler og sammenheng mellom enkeltbestemmelsene.

Vi er overbevist om at disse endringene vil føre til at loven blir mer brukervennlig for personer både med og uten juridiske forkunnskaper. Da vil også Folketrygdloven kunne anvendes som primært rettsgrunnlag igjen. Det bør være et felles mål å ivareta hensynet til demokratisk legitimitet og trygdemottakeres rettsikkerhet.

Jussformidlingen forventer en endring!


[1] jungel – Store norske leksikon (snl.no)