- Israel krenker en rekke av barnekonvensjonens bestemmelser

- Israel må stanse sin umenneskelige behandling av palestinske barn, skriver Geir Kjell Andersland.

(Foto: Jo Straube, Venstre/Pixabay)
(Foto: Jo Straube, Venstre/Pixabay)

Av Geir Kjell Andersland, leder av Barnerettsutvalget i International Commission of Jurists-Norge, medlem av PIM (Palestinske barn i israelske militærfengsler)

I årevis har Israelske okkupasjonsstyrker på Vestbredden fengslet palestinske barn ned til 12 års alderen. Gjennomsnittlig har det blitt arrestert rundt 700 barn hvert år.  Men bare i løpet av de fem siste månedene har det blitt fengslet 460 barn. Barna er som regel anklaget for å ha kastet stein mot de israelske militærstyrkene. Noen ganger er dette riktig, andre ganger er det ubegrunnede påstander fra israelske soldater. Andre vet ikke en gang hvorfor de blir anholdt. Det blir nærmere omtalt.  Men uansett de faktiske forhold, råder det et grovt misforhold mellom den behandlingen barna utsettes for og alvorligheten i de straffbare handlingene som har eller ikke har funnet sted.

Mange barn blir hentet hjemme om natten, vekket opp av tungt bevæpnet, skrikende og truende soldater. De blir fraktet bort, lenket og med bind for øynene, liggende på gulvet i militære kjøretøy, sparket, slått og trakassert. Fysisk og psykisk vold, trusler og verbale ydmykelser fortsetter under avhørene, hvor barna nektes juridisk eller annen egnet bistand. De blir dømt i militærdomstoler. Det er ingen andre land som dømmer barn i militærdomstoler; i prosesser som er en parodi på rettsstat og rettssikkerhet.

I 95 % av sakene blir barna funnet skyldig, ofte basert på tilståelser frembragt gjennom vold eller under trusler om reaksjoner mot familien om barnet ikke tilstår.  Barna må skrive under dokumenter på hebraisk, et språk de færreste palestinske barn forstår.

Et økende antall barn blir fengslet ved administrativ forvaring. Dette innebærer fengsling uten dom, forankret i en antatt mistanke om at personen representerer en sikkerhetsrisiko. Tiltaket er hjemlet i en militær forordning som gir israelske offiserer, på et skjønnsmessig grunnlag, adgang til å forvare barn og voksne. Forvaringen skal i utgangspunktet vare i 6 måneder, men kan forlenges med stadig nye halvår basert på samme diffuse skjønn om en fortsatt sikkerhetsrisiko. Mange har sittet fengslet i måneder og år uten konkret kjennskap til hvorfor de sitter der. Hverken den som blir fengslet eller en eventuell forsvarer, får en tydelig begrunnelse. Derved fratas den forvarte sin rett til reelt å kunne forsvare seg i strid med elementære krav til rettssikkerhet.

Noen av barna blir plassert i isolatceller. Det er godt dokumentert at dette medfører alvorlige konsekvenser for deres fysiske og psykiske helse.  Cellene er svært små, de har ikke vindu, lyset står på hele døgnet, temperaturen veksler mellom sterk varme og kald trekk og høy musikk ødelegger et hvert forsøk på hvile. Flere av barna som utsettes for denne torturen forsøker å begå selvmord, dunker hodet i murveggene, lider vekttap og blir ofre for desperasjon og håpløshet. Den gjennomsnittlige varigheten for å sitte i isolatceller er nå nesten 15 døgn.

Israels behandling av palestinske barn under anholdelse, forhør, dom og soning krenker en rekke av barnekonvensjonens bestemmelser, uten at Israel synes å bry seg det minste om dette. Tvert imot nekter Israel å behandle palestinske barn som barn, men hevder at de alle er terrorister.

De fleste er, etter løslatelsen, plaget av alvorlig og vedvarende traumatisering. De mestrer ikke lenger skole, fritid, arbeidsliv eller hverdagsliv. Mange havner i utenforskap. Det betyr, at i tillegg til overgrepene under fengsling, forhør og soning, krenker Israel en rekke andre viktige bestemmelser i barnekonvensjonen. 

UNICEF fremla i 2013 en rapport som fastslo at Israels krenkelser, ved fengsling og forhør av palestinske barn, var "omfattende, systematiske og institusjonaliserte". FNs barnekomite hadde tilsvarende konklusjoner i sin periodiske landrapport om hvordan Israel etterlever barnekonvensjonen, også i 2013. Siden har det kommet nye rapporter fra blant andre Redd Barna og Defense Children International-Palestine ( DCIP,) som vant Rafto prisen i 2023. Vi har også fått  sterke  vitnesbyrd fra barn som ble løslatt under fangeutvekslingen  med gisler fra Hamas i november 2023. Alle bekrefter at krenkelsene slett ikke har avtatt, men er forverret.

De dokumenterte forhold er ille nok, men i tillegg kommer Israels generelle hemmelighold om tematikken. Mange palestinske familier lever i uvisshet om hvor deres fengslede barn befinner seg og hvilken behandling de får.

Det er ufattelig at den vestlige verdens ledere, med sine humanistiske verdier, har latt mishandlingen og dehumaniseringen av palestinske barn skje, i så mange år, uten andre reaksjoner enn lavmælte bekymringer. Dessverre har heller ingen representanter for norske myndigheter hittil, med tydelig nok røst, krevet at Israel må slutte med fengsling, krenkelser og mishandling av barn.

Red. anm: Israels ambassade i Norge har fått tilbud om å komme med et tilsvar på dette innlegget. Juristen oppdaterer med et tilsvar når det kommer.