«En veiledningsplikt som ikke strekker seg lenger enn nav.no?»

Mangelfull veiledning truer borgernes rettssikkerhet, skriver Alexandra Harangen.

Alexandra Harangen (Foto: privat / pixabay)
(Foto: privat / pixabay)

Veiledningsplikten er en viktig rettssikkerhetsgaranti. Veiledning er sentralt for å gi borgerne den kunnskapen de trenger for å kunne ivareta sine interesser.

En reell veiledning krever imidlertid en veiledningsplikt som strekker seg lenger enn informasjonen på Navs nettsider.

Veiledningspliktens rekkevidde

Forvaltningsloven § 11 oppstiller en plikt for offentlige instanser til å gi veiledning. Denne plikten er Nav også omfattet av. Veiledningsplikten er ikke bare en plikt til å besvare spørsmål ved henvendelse, men også en plikt til å gi nødvendige opplysninger uoppfordret. 

Dette innebærer at Nav må være i stand til å gi individuell veiledning i den enkelte sak. 

Vi i Jussformidlingen opplever imidlertid at veiledningen våre klienter får fra Nav ikke er tilstrekkelig. Istedenfor å besvare spørsmålene våre klienter kommer med, henvises de ofte videre til Navs egen nettside. Er det en slik praksis vi ønsker å ha i et samfunn med fokus på rettssikkerhet?

Navs nettsider kan være et behjelpelig verktøy for å finne relevant og generell informasjon. Problemet oppstår imidlertid når den enkelte borger er i situasjoner som krever individuell veiledning, og informasjonen på Navs nettsider ikke strekker til. I disse tilfellene er det behov for at den enkelte saksbehandler har nødvendig kunnskap for å kunne gi individuell og tilpasset veiledning. For å opprettholde en fungerende veiledningsplikt er det derfor avgjørende at den enkelte saksbehandler har fått god opplæring og setter seg godt inn i problemstillingene til innringerne. 

Formålet med veiledningsplikten er at den enkelte borger skal kunne ivareta sine interesser. Dette er også en av begrunnelsene for det snevre omfanget av ordningen for fri rettshjelp. Veiledningsplikten skal nemlig avhjelpe behovet for fri rettshjelp. Da kan man imidlertid spørre seg om rettssikkerheten til borgerne blir ivaretatt når en slik forutsetning ikke er tilstrekkelig ivaretatt i praksis.

Trussel for rettssikkerheten

Dårlig og mangelfull veiledning fra Nav kan utgjøre en alvorlig trussel for borgernes rettsvern. Dette vil kunne resultere i økonomisk tap og frustrasjon for de som er avhengig av Navs veiledning, samtidig som det undergraver deres mulighet til å delta fullt ut i samfunnet.

Mangelfull veiledning kan derfor føre til fatale konsekvenser for enkeltindividets livsgrunnlag og bidrag til samfunnet. Dette er problematisk både for samfunnet som helhet og rettssikkerheten til den enkelte borger. 

Kunnskap er nøkkelen 

Det hjelper ikke at det finnes en veiledningsplikt når denne i praksis ikke ivaretar det formål den er ment å ha. For å opprettholde rettssikkerheten er det derfor avgjørende å sikre at veiledningen fra Nav er korrekt, tilgjengelig og tilpasset den enkeltes behov.

Dette innebærer å forbedre veiledningsprosesser og styrke opplæringen av saksbehandlere. På denne måten sikrer man at borgerne får hjelp til å forstå, hevde og utøve sine rettigheter.