Velkommen til jungelen!

Kristin Clemet i Civita peker på en jungel av lover og regler og tror ikke det er mulig å følge dem alle. Men Juristforbundet mener dette blir helt feil, skriver Sverre Bromander.

Sverre Bromander (Foto: Espen Sturlason/pixabay)
(Foto: Espen Sturlason/pixabay)

Kristin Clemet i Civita skriver i Aftenposten 4. desember om «jungelen av lover og regler som det nesten er umulig å orientere seg i». Hun viser til et stort antall lovbrudd eller feil i offentlig forvaltning, og tror ikke det er mulig å følge alle lover og regler. Juristforbundet mener dette blir helt feil. Særlig offentlige forvaltning må være lovlydige.

Samfunnet vårt blir stadig mer gjennomregulert. Vi skal være de første til å imøtese en debatt om hva som bør lovreguleres eller ei. Clemet skriver at lovlydighet er avgjørende for tilliten til store, private selskaper. Vi forventer at dette også gjelder i det offentlige, og vi kan ikke slå oss til ro med at et stort antall paragrafer gjør det vanskelig å vite hva som er lovlig. For det er ikke riktig.

En lovlydig forvaltning er avgjørende både for innbyggernes rettssikkerhet og tilliten deres til stat og kommune. Men tross for «jungelen» som Clemet beskriver, har fortsatt 47 % av alle landets kommuner valgt å ikke ansette jurister for å vise veien gjennom denne jungelen (Rambøll 2023).

Bruk den juridiske kompetansen

I sitt innlegg beskriver Kristin Clemet videre hvordan store private selskaper kjøper inn juridisk kompetanse for å kontrollere at de følger alle de lover, regler, forskrifter og retningslinjer som regulerer driften deres. Det virker underforstått at forvaltningen ikke har anledning til dette.

Jo, det har de. I staten og kommunene jobber det et stort antall jurister. De skal ha nettopp denne oppgaven. Men da må de også settes i stand til det. Det offentlige må rekruttere og beholde de juristene de har behov for. Og så må de gis en tilrettelegging som gjør at de kan sørge for dette. Målet må jo være at det offentlige selv skal være best i klassen.

Situasjonen er ofte at jurister ikke involveres i behandlingen av juridiske spørsmål. Altfor sjelden brukes de til kontroll av lovligheten i vedtak og beslutninger. Altfor sjelden bes de være lojale mot loven og lovgiver når en sak skal vurderes og behandles. 

Første steg mot færre lovbrudd i det offentlige er derfor å ta i bruk den juridiske kompetansen som allerede finnes og gi jussen gode arbeidsvilkår, slik at kompetansen kan utnyttes best mulig. Selv om menneskelige feil alltid vil forekomme, også hos jurister. 

Gi lovgiverne nødvendig kunnskap

Det bør stilles store krav til stortingspolitikerne som vedtar lovene. Bare 34 prosent av innbyggerne mener stortingspolitikerne vet hvordan lovene de vedtar vil virke (Respons Analyse 2023).

Til politikernes forsvar må det sies at de ofte mangler kunnskap om hvordan lovene faktisk virker. Dette forutsetter omfattende juridisk forskning, et område som gang på gang sultefores i budsjettene. Stortinget kan begynne med å sørge for en skikkelig finansiering av juridisk forskning.

Dersom vi har lover og regler det ikke er mulig å etterleve, skyldes dette nettopp den manglende kunnskapen. Men Stortingets lovgiveransvar kan og skal ikke stoppe ved Stortingets dørterskel.