- Statsbudsjettet svikter et betydelig rettshjelpsbehov

- Regjeringen vil kutte to millioner kroner til rettshjelpstiltakene. Studentstyret i Juristforbundet stiller seg svært kritisk til dette kuttet.

Av: Maria Jacobsen, Maura Constanze Lehmann, Silje Maria Sørum, Nasjida Noorestany og Marcel Stray i Juristforbundet- Student

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen kutt i midlene til de spesielle rettshjelpstiltakene, fra 69,3 millioner kroner i dagens budsjett til 67,3 millioner for førstkommende år. 

De “spesielle rettshjelpstiltakene” er organisasjoner som Jussbuss, Jurk, Gatejuristen, Jussformidlingen og Jusshjelpa. Disse tilbyr gratis rettshjelp til utsatte grupper som ikke har midler til å henvende seg andre steder. Tiltakene gir hjelp innenfor flere rettsområder, slik som fengselsrett, arbeidsrett, trygdesaker, skilsmisser- og samlivsbrudd, barnerett, utlendingsrett, husleiesaker og gjeldssaker.

Kuttet på to millioner kommer til tross for at regjeringen har vurdert måloppnåelsen til rettshjelpstiltakene som god. Beslutningen er ikke nærmere begrunnet, og blir dermed stående som helt uforståelig. Det representerer en direkte svekkelse av rettssikkerheten. Dette i en tid hvor flere sliter økonomisk, og blir dermed enda dårligere stilt til å ivareta sine rettskrav.

Rettshjelpstiltakene utfører et viktig samfunnsoppdrag. De har til sammen flere tusen klienter hvert år som “faller mellom to stoler” ved at de ikke har rett på fri rettshjelp fra staten i sin sak, men heller ikke råd til å betale for advokathjelp.

I 2022 behandlet Gatejuristen 3858 saker, JURK behandlet 5534 saker og JussBuss mottok 5548 henvendelser. De dekker derfor et betydelig rettshjelpsbehov som statens ordning i dag ikke dekker. Rettshjelpstiltakene jobber også rettspolitisk med å bedre lovgivningen i Norge for utsatte grupper. De jobber blant annet med rettighetene til minoritetsgrupper, innsatte i fengsel og voldsofre.

Vi i Juristforbundets lokalstyre i Oslo kjenner flere av jusstudentene som jobber på disse rettshjelpstiltakene og ser hva de står i. De jobber mye frivillig, og tiltakenes økonomi er allerede svært presset. Det er Statens sivilrettsforvaltning som skal fordele tilskuddet og finansiere organisasjonene. Med knappere midler, vil nødvendigvis rettshjelpsordningene få mindre å rutte med til det viktige arbeidet de gjør i det kommende året.

Rettshjelpstiltakenes arbeid er både en viktig og nødvendig oppgave for ivaretakelsen av rettsstaten. Juristforbundet stiller seg svært kritiske til dette kuttet, og kan ikke se hensiktsmessigheten ved en slik beslutning.