- Kvinnehelse mangler rettssikkerhet

Kvinners faktiske rett til helsehjelp er knapt omtalt i rapporten til Kvinnehelseutvalget. Dette er svært problematisk, mener Juristforbundet.

Foto: Thomas Haugersveen / Pixabay
Foto: Thomas Haugersveen / Pixabay

Av: Benedicte Gram-Knutsen, visepresident i Juristforbundet

Kvinnehelseutvalget sin rapport har vært ute på høring. Nå har vi store forventninger til utredningen og til oppfølgingen av denne.

I rapporten har utvalget forståelig nok hatt søkelys på helse. Juristforbundet mener imidlertid at dette er en svakhet, da rettigheter og rettighetsperspektivet i liten grad problematiseres.

De rettslige rammene rundt kvinners rett til helsehjelp er knapt berørt, med unntak av diskrimineringsperspektivet.

Juristforbundet har nylig problematisert dette i vårt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet.

Rettsvitenskapelig forskning

Rapporten avdekker at kjønn og biologi er avgjørende for kvaliteten på de helsetjenester man mottar. Typiske «kvinnesykdommer» ligger langt nede på statushierarkiet. Sykdommer som rammer kvinner, blir i langt mindre grad forsket på.

Vi trenger derfor en betydelig styrking av rettsvitenskapelig forskning også på kvinnehelse.

Samle helse og juss

Rapporten avdekker at vi står overfor store strukturelle utfordringer. Dette er et problem som ligger innebygget i systemet og som fører til at mange kvinner ikke får helsehjelp. Juristforbundet mener at disse strukturelle utfordringene ikke løses ved å isolere helse fra juridiske rettigheter og lovverket ellers.

I den videre oppfølgingen av rapporten forutsetter Juristforbundet at Regjeringen, i sitt samlede likestillingspolitiske arbeid, kobler funnene inn mot andre pågående prosesser hvor kvinners rettssikkerhet berøres.

Helsetilstanden til innsatte

Dette henger sammen med innspillet vi hadde til revisjonen fase to av rettshjelpsloven. Der påpeker Juristforbundet at kvinner som utsettes for voldtekt må få beholde advokatbistand før anmeldelse.

Juristforbundet har også påpekt viktigheten av advokatordning i fengsel. Vi vet at soningsforholdene for kvinner er svært dårlig.  En advokatordning vil kunne påse at kvinners soningsforhold og helsetjeneste bedres.

Kvinners rettsikkerhet er en forutsetning for en bedre kvinnehelse.