- Stem på kvalitet og rettssikkerhet ved årets kommunevalg

I årets kommunevalg ønsker Juristforbundet at innbyggernes rettssikkerhet skal bli en del av debatten, skriver Benedicte Gram-Knutsen.

Benedicte Gram-Knutsen (Foto: Juristforbundet/NTB)
(Foto: Juristforbundet/NTB)

I lokalpolitikken går skillelinjene og alliansene mellom partiene oftere på viktige saker i lokalmiljøet enn på ideologi. Når vi til høsten skal stemme fram den politiske ledelsen i hjemkommunen vår, er det derfor viktigere å finne ut hvem som ivaretar innbyggernes interesser enn hva rikspolitikerne snakker om i mediedebatter.

Et sentralt spørsmål for oss innbyggere er om vi får de tjenestene og rettighetene som vi skal ha. Kan vi ha tillit til at saksbehandlingen og beslutningene i kommunen er i tråd med lover og regelverk? Står kommunen for kvalitet og rettssikkerhet?

Nesten halvparten av landets kommuner har ingen jurist i administrasjonen, viser en undersøkelse gjort av Rambøll for Juristforbundet. Dekningen med juridisk kompetanse er spesielt dårlig på «myke» fagområder som barnevern, helse og omsorg, skole og oppvekst. Dette betyr at det mangler folk med kompetanse til å vurdere om lover og regler blir fulgt.

I stedet tas tunge juridiske vurderinger og beslutninger av ansatte uten tilstrekkelig juridisk kompetanse. Det er vanskelig for dem som må utføre oppgaver de ikke har utdanning til, men enda mer urovekkende for innbyggernes rettssikkerhet.

En annen bekymring er at kvaliteten på saksbehandlingen vil kunne variere mye fra kommune til kommune. En kvalifisert juridisk vurdering av saker med stor betydning for innbyggerne er dessverre ikke på plass over alt. Dette er uholdbart. 

Alle kommuner har det samme lovpålagte ansvaret for å løse oppgaver, uavhengig av størrelse, økonomi og antall innbyggere. Vi skal alle kunne føle oss trygge på at vi får de rettighetene loven gir oss. Kommunens saksbehandling og avgjørelse skal være i tråd med loven, uansett hvor vi bor. 

Det er avgjørende for innbyggernes rettsikkerhet at kommunene følger lover og regler, og fatter juridisk korrekte vedtak. Feil i saksbehandlingen og feil lovforståelse kan få store konsekvenser for enkeltpersoner.

Jurister ansatt i kommunen kan forebygge ressurskrevende konflikter med innbyggere og andre private aktører. Kommunen sparer også ressurser ved å unngå unødvendige omgjøringer av vedtak i overordnet forvaltningsorgan eller domstolene. 

Dessuten styrker riktig juridisk saksbehandling innbyggernes tillit til kommunen. Hele 70 % av befolkningen har stor tillit til jurister i kommunene (Respons Analyse for Juristforbundet 2020).

Vi vet at pengemangel er et problem for mange kommuner, og oppgis som deler av grunnen til at man ikke har ansatt en jurist. Men dersom kommunen er for liten eller har for svak økonomi kan interkommunalt samarbeid om juriststillinger være et alternativ.

I årets kommunevalg ønsker Juristforbundet at innbyggernes rettsikkerhet skal bli en del av debatten. Viktigheten av juridisk kompetanse i kommunene må adresseres og til det trenger vi din hjelp! Ser dine lokalpolitikere verdien av juridisk kompetanse eller tenker de at rettsikkerhet er noe som kommer av seg selv?  

Hvordan står det til i din kommune?

Juristforbundet oppfordrer dere alle til å utfordre lokalpolitikerne der dere bor!