Feriepengetyveri – et underkommunisert problem

Ferien er over for de fleste. Samtidig som mange har nytt godt av feriepengene sine, har vi i Jussbuss fulgt opp klienter som har brukt sommeren på å forsøke å få dem utbetalt, skriver Ingrid Elise Eian.

Foto: Pixabay / Privat
Foto: Pixabay / Privat

Av: Ingrid Elise Grigson Eian, Jussbuss

Feriepenger er for mange mer enn et velferdsgode, og våre klienter får ofte store utfordringer når arbeidsgiver ikke betaler det de skylder. Vi erfarer at gjeldende rett i for liten grad sikrer både rettidig utbetaling av feriepenger, og for øvrig utbetaling overhodet. Jussbuss mener at en statlig garantiordning for feriepenger er den optimale løsningen for å sikre alle arbeidstakere pengene de har krav på. Det er også avgjørende at fri rettshjelp til lønnsinndrivelse inntas i den offentlige rettshjelpsordningen.

Manglende utbetaling av feriepenger har lenge vært et underkommunisert problem. Derfor var det i utgangspunktet stor entusiasme hos Jussbuss da sikring av feriepenger skulle utredes av Fafo og et partsammensatt utvalg.[1] Gleden ble imidlertid kortvarig.

For det første er de endelige rapportene gjennomsyret av en presumsjon om at manglende betalingsvilje hos arbeidsgivere nærmest aldri forekommer, men at utfordringene knytter seg til manglende betalingsevne. Vi i Jussbuss kjenner oss ikke igjen i dette. Gjennom vår saksbehandling ser vi tvert imot at det ofte er førstnevnte som er tilfellet.

For det andre reflekterer ikke kunnskapsgrunnlaget i rapporten bredden i norsk arbeidsliv. I et land hvor man fødes med ski på beina og det første ordet man lærer er “trepartssamarbeidet”, er det lett å glemme at ikke alle står på ski, og heller ikke alle er fagorganiserte. Selv om organisasjonsgraden i Norge heldigvis er høy, må vi ikke glemme at rundt halvparten av Norges arbeidstakere står uten en fagforening i ryggen.[2]

For det tredje mener vi utvalget gjennomgående underspiller feriepengers rolle i folks økonomi. Feriepenger er ment å erstatte lønn i en gitt periode. Det er ikke en feriebonus. Har man ikke opptjente sparepenger, er feriepenger nødvendig for å dekke alminnelige utgifter som husleie, strøm, mat og lignende.

Jussbuss får inn svært mange saker om lønnstyveri. I motsetning til det partssammensatte utvalget stiller vi oss positive til en statlig garantiordning for feriepenger. Ikke bare vil det spare klienter for den omstendelige inndrivelsesprosessen for pengekrav, det vil også virke avskrekkende for useriøse arbeidsgivere å møte staten som kreditor istedenfor den enkelte arbeidstaker.

Ikke minst er dette en mer rimelig risikofordeling all den tid feriepengeinstituttet er innført av lovgiver og gir arbeidsgiver stor frihet under ansvar til å forvalte arbeidstakernes feriepenger. Når arbeidsgiver misbruker sitt privilegium og vanskjøtter sitt ansvar, er det staten som bør bære risikoen, ikke den enkelte arbeidstaker.

Uansett bør ingen klienter være prisgitt hjelp fra jusstudenter. Det er ikke en rettsstat verdig. Derfor må saker om lønnstyveri inn i den offentlige rettshjelpsordningen. Begrunnelsen for fri rettshjelp ved oppsigelse, som er en del av dagens ordning, gjør seg langt på vei gjeldende også i lønnssaker. At fri rettshjelp til lønnsinndrivelse er inntatt i forslaget til ny rettshjelpslov i NOU 2020:5 er et stort steg i riktig retning. Det er nå avgjørende at politikerne følger forslagene opp.


[1]       Fafo ved Andersen et al. Utbetaling av feriepenger. Fafo-rapport 2021:27
www.regjeringen.no/contentassets/6e8f325f1ea94d80929bf19383c92831/fafo-rapport-2021_27-utbetaling-av-feriepenger.pdf. Partssammensatt utvalg. Sikring av feriepenger: Utredning fra et partssammensatt utvalg oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet . 2022
www.regjeringen.no/contentassets/6e8f325f1ea94d80929bf19383c92831/sikring-av-feriepenger.pdf

[2]       NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv s. 38