Rolleforståelseutvalget: Ikke vært tilstrekkelig skilt mellom rollene som politi og medlem av NNPF

Det blir et demokratisk problem, og et rettssikkerhetsproblem, sier utvalget.

Emilie Enger Mehl (regjeringen.no)
Emilie Enger Mehl (regjeringen.no)

Onsdag fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) overlevert rapporten «Politi og rolleforståelse» fra ekspertutvalget som har vurdert forholdet mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening (NNPF). 

Rolleforståelsesutvalget har hatt i oppdrag å vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i dialogen med offentlige eller private organisasjoner som har hatt kontakt med NNPF. Professor ved Høgskulen på Vestlandet Anne-Mette Magnussen har ledet arbeidet med rapporten.

Det er utvalgets oppfatning at det ikke i tilstrekkelig grad har vært skilt mellom rollen som politi, og rollen som medlem av NNPF. 

Forholdet mellom politiet og NNPF har vært tett og NNPF har drevet kompetanseheving av politiet, narkotikaforebygging og narkotikapolitisk virksomhet i en og samme forening. Dette har skjedd med politiets aksept, oppmuntring og støtte, skriver utvalget.

Anbefalinger

De kommer med anbefalinger på områder som ledelse og internkontroll, ytringsklima, medlemskap i foreninger, opplæring, økonomi og tilskudd og bruk av «politi» i foreningers navn.

Utvalget anbefaler blant annet at det bør vurderes om ansvaret for opplæring av politiet bør inntas som en av politiets oppgaver i politilovens §2.  

«Etter utvalgets syn bør utdanning, etter- og videreutdanning av politiets tjenestepersoner være en kjerneoppgave for politiet selv, siden det handler om opplæring for utøvelse av statens voldsmonopol; en polisiær virksomhet for de som vokter en inngangsport til straffeapparatet», skriver utvalget i sin pressemelding.

I rapporten skriver utvalget at politiet har i stor grad har overlatt ansvaret for gjennomføring og organisering av opplæringen på doping- og narkotikafeltet til en privat forening. 

«Gjennom utdanningskonferansen har NNPF tatt, og blitt tildelt, ansvar for en kompetanseutvikling av politiansatte som politiet burde gjort selv. Foreningens rolle i det såkalte Dopingprosjektet beskrives som et eksempel på tjenesteutsetting av sentral polisiær virksomhet. Det er problematisk at private aktører får stor innflytelse over kompetanseheving og opplæring av voldsmonopolet», skriver utvalget i sitt sammendrag. 

Rettssikkerhetsproblem

»Foreningens ruspolitiske syn kan ha formet politiets kultur og praksis på narkotikafeltet. Det blir et demokratisk problem, og et rettssikkerhetsproblem, når politipraksis og politipolitikk utvikles av ildsjeler i en privat forening, framfor å forankres og styres av ansvarlig politiledelse sentralt og lokalt», skriver utvalget.

– Rapporten er omfattende og departementet må gå igjennom rapporten grundig før det tas stiling til hvordan rapporten følges opp, sier justisminister Emilie Enger Mehl.