– Det er mye usikkerhet. Det oppleves som noe vi bare får tredd nedover hodet, sier JSU-leder Maria Fiorello Conradi (Foto: JSU)

Uro rundt nytt eksamensopplegg 

Det nye eksamensprogrammet Inspera og nye eksamenslokaler i Silurveien skaper uro og bekymring blant jusstudentene ved fakultetet i Oslo.  

Tirsdag, 13. februar 2018 - 0:00

Jusstudenter ved Universitetet i Oslo har fått mye nytt å forholde seg til når det gjelder eksamen og på allmøter og ulike fora utrykker mange stor frustrasjon.Det er introdusert et nytt digitalt eksamensprogram, Inspera, som kritikere mener er mindre egnet enn dagens system. Dessuten avvikles eksamener i nye lokaler i Silurveien på Ullern – som av flere beskrives som ”eksamensfabrikken til UiO”. Her har kritikken gått på at erfaringene så langt ikke er gode i de nye lokalene og at det har skapt frustrasjon blant studentene. 

De første jusseksamenene i lokalene i Silurveien ble avholdt i fjor vår. Ifølge Universitas har et av problemene i Silurveien vært gjennomføring av bokkontroll - det skal ha blitt kø og kandidater fikk mindre tid fordi kontroll ikke var ferdig til eksamensstart. Overgang til digitale kilder vil etter hvert fjerne problemet med bokkontroll, men flere studenter er kritiske til måten digitaliseringen innfases, forteller Universitas etter et allmøte blant studentene i februar. 

Juridisk Studentutvalg (JSU) ved UiO har vært kritiske til hvordan det nye eksamensopplegget fungerer – og ikke minst til prosessen og studentinvolveringen, forteller JSU-leder Maria Fiorello Conradi til Juristkontakt.Hun sier at digitalisering er positivt, men at innfasingen er for rask. 

– Hovedproblemet er Silurveien og overgangen fra Digeks, som er et egetutviklet eksamensprogram, til Inspera. En av grunnene til at man går over til Inspera er at Digeks ikke kan fungere med Lovdata Pro - et eksempel på at vedtakene UiO har fattet er sterkt knyttet sammen. 

– Men dette dreier seg ikke først og fremst om det digitale. Jusstudentene har i flere år hatt digitale eksamener, ved at vi har skrevet i Word via Digeks, uten at det har skapt problemer, sier Conradi.  

På JSUs Facebook-side heter blant annet: 

”Juridisk Studentutvalg mener at langt fra alle endringene er til studentenes beste, og at mange av dem vil sørge for å gjøre rettsstudiet enda vanskeligere(…) Det er vedtatt innfasing av digitale hjelpemidler, med et betydelige større kildetilfang enn dagens. JSU er ikke motstandere av at kildene kan/skal være digitale, men stiller oss sterkt kritiske til at det ikke foretas liknende avgrensninger som i dag. Kildetilfanget og forventningene til studentene endres drastisk(…) Saken om nytt eksamenssted og nytt -system er utfordrende – og vi opplever at studentene gjennom hele prosessen ikke har blitt hørt.” 

Studentene føler seg forbigått i prosessen. 

– Mange av vedtakene som er fattet om dette har skjedd uten studentrepresentasjon fra jusstudentene. Vi spør hvorfor vi ikke er blitt hørt. Vedtak som er styrende for hele prosessen er fattet av UiO på sentralt nivå, sier Conradi. 

Hun sier at JSU og fakultetet er enige om at jusstudentene er de som minst trenger å flyttes til Silurveien. 

– Vi har allerede tilgang på PC for å skrive eksamen, og sitter aldri i gymsaler for å avlegge eksamen, men på lesesalene.  

En spørreundersøkelse JSU har foretatt blant studentene viser misnøye. 

– 289 jusstudenter har besvart. Når det gjelder Silurveien er nesten alle negative. Og de som ennå ikke har hatt eksamen utrykker bekymring. 

– Er det uro blant studentene? 

– Ja, veldig. Det er mye usikkerhet. Det oppleves som noe vi bare får tredd nedover hodet. 

– Tror dere at kritikken deres blir hørt? 

– Vi får se. Jeg må understreke at vi ikke bare er negative til endringer, men det er mange som er urolige. Vårt håp er å reversere noen av endringene og å berge de gode løsningene, sier Conradi. 

Studiedekan Erling Hjelmeng på Det juridiske fakultet ved UiO sier dette dreier seg om tre ulike ting: At eksamen skal avvikles i Silurveien etter en nærmere innfasingsplan, at alle eksamener fra og med våren 2018 skal bruke den digitale løsningen Inspera og innfasing av en særskilt tilpasset versjon av Lovdata Pro som studieverktøy og hjelpemiddel til eksamen.  

– Vedrørende de to første er dette resultater av sentrale beslutninger ved UiO. Silurveien som sentralisert eksamenslokale er vedtatt i Universitetsstyret, og det er også en sentral beslutning om å standardisere den digitale eksamensløsningen til programmet Inspera. Her er det riktig at våre studenter ikke har blitt direkte involvert, men studentene ved UiO er på vanlig måte inkludert gjennom deltakelse i Utdanningskomiteen, Universitetsstyret og Studentparlamentet, sier han. 

– Når det gjelder Lovdata Pro er dette noe JSU har vært med på gjennom deltakelse i arbeidsgruppe ved fakultetet, sier Hjelmeng. 

Om de studentene som har startet med papirbaserte hjelpemidler skal få lov til å fullføre studiet med dette som supplement til det digitale, er det ikke tatt noen endelig beslutning om, opplyser han.  

Hjelmeng forteller at han selv har testet både Inspera og Silurveien, og at han synes begge deler fungerer godt. 

– Motstanden mot Silurveien skyldes nok dels skepsis mot å plasseres i nye lokaler, men det er ikke til å stikke under stol at det i fjor høst var uakseptable oppstartsproblemer - særlig knyttet til logistikk og bokkontroll. Her er det imidlertid tatt grep for å unngå gjentagelser. 

– Vi skal ha forståelse for at studentene synes det skjer mye på en gang, og vi prøver derfor å legge best mulig til rette, sier studiedekanen.  

Leder av Juristforbundet-Student, Pascual Strømsnæs, forteller at det er noe ulike opplegg for eksamen ved alle de juridiske fakultetene, men at Oslo er først ute med å fase inn kun digitale kilder til eksamen. Selv studerer han i Bergen. Der brukes allerede eksamensprogrammet Inspera, men det er likevel mulig å bruke papirkilder ved eksamen. 

Han er enig med JSU i Oslo at digitalisering generelt er et gode og viktig å mestre når man skal ut i arbeidslivet – men at det praktiske ved eksamenssituasjonen må være på plass. 

– Vi må forutsette at spillereglene rundt en eksamen er slik studentene kjenner godt til fra før og at det blir like forutsetninger for å vise hva man kan. Her påhviler det utdanningsinstitusjonene et stort ansvar. Jeg vil oppfordre til å lytte godt til studentene, sier han. 

– Jeg vil berømme JSU i Oslo for deres engasjement og vi i Juristforbundet-Student kommer til å følge med på utviklingen både i Oslo og nasjonalt. 

I undersøkelsen blant studentene foretatt av Juridisk Studentutvalg kommer det fram mange hjertesukk i fritekstfeltene. En student skriver: 

”Jeg har gått tre år på dette studiet og innrettet meg etter den tradisjonelle måten å ha eksamen på. At man plutselig, over halvveis ut i studiet, må innrette seg etter ganske store eksamensendringer påfører ekstra mye stress enn det allerede er på dette studiet. Når man har kommet så langt i studiet har man funnet sin teknikk og metode, og høyst sannsynlig en egen innarbeidelsesteknikk i hjelpemidlene som har mye å si når man skal ta eksamen.” 

”Ikke minst kan tilgang til så mange rettskilder som Lovdata Pro har gjøre at man taper masse tid på eksamen til å lete opp disse og sile ut det relevante”, skriver studenten.                

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020