Tingrettene i Vestfold ønsker sammenslåing

Tingrettene i Sandefjord, Larvik, Tønsbergog Horten er i dialog om å slå seg sammen til det som vil bli enlandets største tingretter, Vestfold tingrett. Sted for samlokaliseringer foreløpig ikke avklart.

Samtlige sorenskrivere og tillitsvalgteved Sandefjord tingrett, Tønsberg tingrett, Larvik tingrett og NordreVestfold tingrett i Horten har signert en intensjonsavtale om sammenslåing,melder Domstoladministrasjonen i en pressemelding som er sendt utpå vegne av de fire tingrettene.

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettetfor 2016 mente justiskomiteen at endringer i domstolstrukturen idenne stortingsperioden krever lokal enighet, og at det må skjegjennom gode diskusjoner og prosesser lokalt. I dette arbeidet erdet viktig å sikre at både kommunene, brukerne og ansatte i domstoleneinvolveres, skriver DA som viser til at Justiskomiteen pekte påat hensyn til rettssikkerhet, fagmiljø og rekruttering er vesentligefaktorer som kan påvirke fremtidens tingrettsstruktur.

Det ble avholdt interne møter og dialogeri tingrettene i Vestfold i januar og februar. Tilbakemeldingenevar, i følge DA, at de ansatte stilte seg positive til en sammenslåing,og på dette grunnlaget ble intensjonsavtalen underskrevet av representanterfor de ansatte og sorenskriverne.

De aktuelle kommunene, andre interessenterog brukerne av domstolene vil bli invitert til dialog om forslagetfra de fire domstolene tidlig i mars.

– En sammenslått tingrett i Vestfoldvil bli en av de større tingrettene i landet. Dette gir mulighetfor moderat spesialisering, satsing på digitalisering, mulighetfor et enda bedre faglig miljø både for dommerne og saksbehandlerneog større fleksibilitet i saksavviklingen.

Dermed vil brukerne av domstolenes tjenesteri Vestfold få et bedre domstolstilbud, heter det i pressemeldingen.