Juristforbundets tillitsvalgtkonferanse Tillitsvalgtveteranen

Hvert år samler Juristforbundet alle sine tillitsvalgte til en stor konferanse for faglig påfyll og debatt om aktuelle temaer. Stein-Arne Hammersland har deltatt på mange av dem – som tillitsvalgt i over 20 år.

Årets tillitsvalgtkonferanse gikk av stabelen i Larvik 1. og 2. juni og samlet ifølge Juristforbundet et rekordstort antall tillitsvalgte jurister fra alle sektorer i arbeidslivet – både privat og offentlig virksomhet.

I salen satt også en av dem som har lengst fartstid som tillitsvalgt. Siden midt på 1990-tallet har Stein-Arne Hammersland hatt ulike verv og posisjoner som tillitsvalgt i forbundet. I dag er han nestleder for i Akademikerne NAV og nestleder i Juristforbundets medlemsforening i Arbeids- og velferdsetaten. Han har også ledet valgkomiteen i Juristforbundet, vært styremedlem i NJ-stat, deltatt i forbundets ulike organisasjonsutvalg og er en mann som kjenner tillitsvalgtrollen svært godt. Hammersland er ansatt i NAV Hordaland men er nå frikjøpt tillitsvalgt på heltid.

Juristkontakt treffer Stein-Arne Hammersland over en kaffekopp i konferansesalen i Larvik etter at salen er tømt for deltakere og i ferd med å bli ryddet. Han har litt tid før han må sette kurs for flyplassen og veien hjem til Bergen. Flyreiser er forresten noe det blir mye av i rollen som tillitsvalgt.

– Det innebærer en del reising for min del og jeg er godt kjent med morgenflyet fra Bergen. Da er det gjerne opp rundt fire for å rekke fram, men det går greit. Selv om det kan være en, to ganger i uken.

Han synes årets tillitsvalgtkonferanse har vært viktig.

– Jeg har jo deltatt på en del ulike konferanser og ser at det gir oss mye å samles på denne måten. Det handler både om oppdatering på viktige områder og om å bli kjent med andre tillitsvalgte i Juristforbundet, sier Hammersland.

Varsling

– Du har vært tillitsvalgt lenge – hva driver deg?

– Jeg er nok et organisasjonsmenneske. Jeg har alltid likt det, og det ligger litt i genene tror jeg. Jeg har både evner og anlegg for organisasjonsarbeid, og slikt arbeid gir meg glede.

Engasjementet strekker seg også utenfor Juristforbundet; Hammersland er involvert i Bergen Sykkelklubb, og leder lovutvalget i Norges Cykleforbund. Til høsten skal Bergen arrangere sykkel-VM og dette er noe som involverer klubben sterkt.

– Jeg sykler noe selv, men jeg har også barn som sykler. Jeg tar nok med meg litt av tankegangen fra idretten over i tillitsvalgtarbeidet. Vi bør ha som mål å skape en toppidrettskultur og skape verdens beste akademikerorganisasjon. Jeg er i stor grad en organisasjonsutvikler, det er der min kompetanse ligger, sier han.

– Organisasjonsarbeid er morsomt fordi du kan se at vi kommer så mye lenger sammen. Jeg tror organisasjoner må være en viktigere oppfinnelse en hjulet, smiler sykkelentusiasten.

Årets hovedtema under tillitsvalgtkonferansen i Larvik var varsling på arbeidsplassen.

– Temaet er svært viktig. Vi ser at folk ikke tør stå fram og det er mange stygge eksempler fra arbeidslivet som viser at dette er vanskelig. Det vel kanskje noe av det vanskeligste vi som tillitsvalgte kan få i fanget.

Han har selv erfaring med problematikken som tillitsvalgt og har vitnet i en slik sak som endte i domstolen.

– Jeg har møtt mennesker som av frykt ikke turte å snakke med meg på kontoret sitt, men vi måtte i stedet møtes på en fotballpub. Og som er så nedbrutte at de gråter. Slike saker kan gå så langt at ingen våger å snakke av frykt for represalier. Dette er et tema vi som tillitsvalgte må være forberedt på å håndtere og jeg var glad for å se det som et tema på årets konferanse.

Som tillitsvalgt gjennom mange år har han sett mye.

– I vanskelige saker er erfaring viktig. Man skal ha rygg til å takle det. Det er også avgjørende at vi klarer å kombinere nærhet og distanse. I varslingssaker er vi budbringere og ikke en del av varselet. Samtidig skal vi ta vare på den som varsler og tenke rettssikkerhet hele veien.

Han ser at temaet varsling blir stadig viktigere.

– Juristforbundet må støtte opp. Dette er ikke en lett jobb, men ingen anstrengelse bør være for stor.

Markere seg

Gjennom årene har han gjort seg mange tanker om hva som er viktig i tillitsmannsrollen.

– Tillit og integritet er to nøkkelord som tillitsvalgt. Man skal ikke være redd for å markere seg og for å være tøff, men det er svært viktig å være profesjonell. Det er da man oppnår respekt og blir tatt på alvor.

Engasjement er man helt nødt til å ha.

– Man må være til stede over tid og ikke slippe ting for lett. Det handler også om å være løsningsorientert og få til den riktige kombinasjonen av å trykke på og å gi etter. Å være tillitsvalgt kalles jo da også det lille diplomati.

Han legger vekt på at man må ha tillit fra arbeidsgiversiden for å få gjennomslag i viktige saker.

– Da kan man ha fortrolige samtaler og bli bedt om råd tidlig i prosesser. Dette er tillit man må opparbeide seg over tid.

Det er viktig å skille mellom et strategisk nivå og et operativt nivå i tillitsvalgtarbeidet.

– Oppgavene skal løses nærmest mulig de medlemmene det gjelder og løses ute i organisasjonen. Men samtidig må man kunne se det strategiske i en sak. Da gjelder det at topptillitsvalgte har gode sparringpartnere lokalt. Det er også viktig å kjenne og forstå den organisasjon man er tillitsvalgt i,

– Det er i det hele tatt viktig at man har tillitsvalgte som står i rollen over tid.

– Men hvordan får man til det?

– Juristforbundet må fortsette å gi de tillitsvalgte faglig påfyll og inspirasjon gjennom for eksempel tillitsvalgtkonferanser og liknende. Men om jeg skal komme med et lite spark må det være at Juristforbundet bør ha et enda sterkere fokus også utenfor politiet og justissektoren. Husk at forvaltningsjuristene er svært viktige for folks rettssikkerhet og at det er dem de fleste borgere har noe med å gjøre. Bare i NAV gjøres det vel tre millioner vedtak i året, sier tillitsvalgtveteranen.

Akademikerne

Hammersland har vært med helt siden tiden med Akademikernes Fellesorganisasjon og dannelsen av Akademikerne, og da også sentral i etableringen av både Juristforbundet i NAV og Akademikerne NAV.

– Det har vært en voldsom utvikling i løpet av disse årene, både i Juristforbundet og i Akademikerne. Tillitsmannsarbeidet gir meg masse. Det er kjempeutfordrende og veldig spennende.

– Hvilke egenskaper bør en tillitsvalgt ha?

– Som tillitsvalgt skal du være engasjert og ha stayerevne. Du må også være villig til å omstille deg og lære noe nytt hele tiden. Omstilling er viktig ikke bare i arbeidslivet men også i tillitsvalgtrollen. Og så må du kunne se mulighetene når de dukker opp. Du bør være kreativ samtidig som du kan strukturere deg.

Han sier det er viktig å gripe mulighetene.

– Vi kan ikke alltid sitte å vente. Noen ganger må man komme seg ut av komfortsonen, for eksempel ved å delta i åpne høringer eller markere seg på andre måter. Men husk også å forankre viktige saker i organisasjonen. Dette er ikke noe sololøp.

Han mener tillitsvalgtkonferansen kan være viktig for rekruttering.

– Slike samlinger gir faglig påfyll og inspirasjon. Det er også en arena for å se tillitsvalgttalenter. Her kan man finne kandidater til både styrer og utvalg. Det er viktig at vi finner og tar vare på organisasjonstalentene. Jeg har lekt litt med tanken på om Juristforbundet burde arrangere talentutviklingsseminarer for slike kandidater. Samtidig skal vi jo passe oss så vi ikke blir så mange tillitsvalgte at vi blir en stor og tungrodd organisasjon.

 

Rettssikkerhet

– Hvordan skal Juristforbundet opprettholde posisjonen sin i framtiden?

– Ved å hele tiden være relevant. Så enkelt og så vanskelig er det. Juristforbundet organiserer de fleste jurister i Norge og vi har en høy organisasjonsgrad. Men generelt ser man at organisasjonsgraden i Norge går ned. Det bør bekymre alle. Et veldig fragmentert arbeidsliv vil ikke være bra, sier Hammersland.

Han peker også på at organisasjoner som Juristforbundet er viktige for å sette rettssikkerhet på dagsorden.

– Jurister er garantister for rettssikkerhet. I NAV er det for få jurister selv om svært mye av arbeidet og avgjørelsene som tas handler om jus. Det juridiske perspektivet blir litt for lemfeldig behandlet og forvaltningsrettens grunnleggende karakter blir oversett. NAV gjør vedtak om forvaltning av velferdsordninger som er viktige for folks liv og da må det gjøres på en skikkelig måte. Det er jurister sentralt inne i systemet, men nesten ingen ute på NAV-kontorene. Det betyr at forståelsen av jus ikke finnes mange steder i systemet. Det synes vi er bekymringsfullt. Alle kontorene skulle hatt tilgang til juridisk kompetanse. Men det handler både om øynene som ser og viljen til å se. Her har Juristforbundet en viktig rolle.

– Å være tillitsvalgt høres nesten ut som et kall?

– Jo, men det er jo litt det. En til to ganger i uka sitter jeg på morgenflyet kl. 06.10 og er på farten. Man er vel drevet av både lyst og kall. Man må være glad i mennesker og ha evne til å lytte og ta ting innover seg. Det er viktig å møte medlemmer og stille opp overalt. Det krever jo litt, og det er kanskje ikke ideelt hvis man har små barn. Selv om jeg selv har gjort det også i den perioden. Jeg føler at jeg har løst tillitsvalgtrollen på min egen måte og skapt min egen profil. «I Did It My Way», sier han før turen går til Torp og flyet til Bergen for å slappe av hjemme. Så lenge det varer.