Stolte prisvinnere hedret for rettssikkerhetsarbeid

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner og leder Fakhra Salimi trakk fram samspillet med jurister da senteret mottok Rettssikkerhetsprisen.

Onsdag, 4. november 2015 - 0:00

– Vårt samarbeid med jurister har værtviktig for arbeidet vårt, sa Fakhra Salimi da hun mottok den gjeveprisen under Rettssikkerhetskonferansen i regi av Juristforbundeti oktober.

Det var tidligere justisminister KnutStorberget som delte ut prisen på vegne av juryen.

Fakhra Salimi pekte på organisasjonersom Juss-Buss og JURK og flere advokater som har vært avgjørendestøttespillere.

– Utfordringene er fortsatt mange. Deter flere lover som må endres for bedre minoritetskvinners rettssikkerheti Norge. Det gjelder for eksempel utlendingsloven, ekteskapslovenog arbeidsmiljøloven, sa Salimi.

Hun mener Norge står overfor en rekkeutfordringer i årene som kommer, knyttet til minoritetskvinner.

– Både eldre og yngre innvandrerkvinnerhar spesifikke problemer. For unge kan det dreie seg om at man ikkeklarer å komme seg inn i arbeidslivet. For eldre kan det være atman ikke har opparbeidet seg rettigheter til full pensjon. Hvisdet ikke endres regler her, vil vi se mange fattige i årene somkommer, mener hun.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- ogflyktningkvinner er en ikke-statlig organisasjon for innvandrer-og flyktningkvinner. Senteret er en møteplass for kvinner og jentermed minoritetsbakgrunn og ble opprettet i 1989. Senteret jobberblant annet med spørsmål om likestilling, vold mot kvinner og forebyggingav tvangsekteskap. De tilbyr krisehjelp og rådgivning samt gratisadvokathjelp og juridisk rådgivning. Senteret jobber også rettspolitisk.

Senteret og dets leder Fakhra Salimifår Rettssikkerhetsprisen for sitt bidrag til minoritetskvinnersrettssikkerhet.

–Stor ære

– Det er en stor ære å motta en slikviktig pris fra det juridiske miljøet. Denne prisen er med på åsynliggjøre utfordringene minoritetskvinner står overfor når detgjelder rettssikkerhet i Norge. Med prisen sender også Juristforbundet ettydelig signal om at sivilsamfunnets arbeid for å styrke rettighetenefor utsatte grupper i samfunnet er viktig. Rettighetsarbeid er etfelles ansvar som vi alle må ta. Både de som utformer lovverketog jobber med lovgivning, og sivilsamfunnet som ser hvordan lovenefungerer i praksis, sa Fakhra Salimi til Juristkontakt i forrigeutgave.

MiRA-Senteret har jobbet med å styrkeminoritetskvinners rettssikkerhet i Norge i over 25 år, blant annetgjennom utstrakt informasjons- og bevisstgjøringsarbeid.

– Gjennom dette arbeidet har vi kunnetpåpeke og belyse svakheter i det norske rettssystemet, for eksempelknyttet til familiegjenforening. På 1980-tallet startet vi en offensivkamp mot den daværende regelen om to års botid før man kunne fåopphold på selvstendig grunnlag. Etter hvert kom også mange andreorganisasjoner på banen, deriblant krisesentrene. Dette resultertei en egen forskrift, kalt mishandlingsbestemmelsen, som bidro tilat kvinner som utsettes for vold får opphold uavhengig av botid.Dette var et viktig steg på veien for å styrke voldsutsatte minoritetskvinnersrettssikkerhet. Prisen vi nå mottar, gir oss inspirasjon til å fortsette kampenfor minoritetskvinners rettigheter, sa Salimi.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021