Samlet juristmiljø mot seksuell trakassering

Juristforbundet, Advokatforeningen og juridisk fakultet ved UiO går nå samlet ut for å si at seksuell trakassering er uakseptabelt. De vil blant annet samarbeide om noen retningslinjer for trainéeordningen og arrangementer der studentforeninger og samarbeidspartnere møtes.  

– Vi må erkjenne at man ikke har hatt nok fokus på temaet tidligere, sier Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith, Juristforbundets president Curt A. Lier og dekan Dag Michalsen ved Det juridiske fakultet ved UiO (Foto: Ole-Martin Gangnes)

I november varslet Juristforbundet en kartlegging av seksuell trakassering i kjølvannet av #metoo-kampanjen. 

– Vi tar det vi hører om på største alvor og skal kartlegge dette nærmere. Derfor går vi på nyåret ut med en medlemsundersøkelse om seksuell trakassering, sa Juristforbundets president Curt A. Lier til Juristkontakt i den forbindelse. 

Nå går både Juristforbundet, Advokatforeningen og juridisk fakultet ved UiO sammen for å øke oppmerksomheten om problemstillingen. Seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet er ikke akseptabelt i juristmiljøet er budskapet fra Juristforbundets Curt A. Lier, Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith og dekan Dag Michalsen ved Det juridiske fakultet ved UiO. På den måten vil de signalisere at dette gjelder alle deler av juristmiljøet – både på arbeidsplassen og under studiet. 

– Vi må erkjenne at man ikke har hatt nok fokus på temaet tidligere, men nå har vi det. Uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering bør blir et tema det snakkes om på arbeidsplassen. Studenter og unge nyutdannede som går inn i juristbransjen skal føle seg trygge og uønsket adferd må få konsekvenser for de som står for den, sier de tre representantene for Advokatforeningen, Juristforbundet og fakultetet. 

Ved juridisk fakultet har seksuell trakassering allerede vært et tema en stund. I november i fjor mottok fakultetet en rapport som i utgangspunktet skulle ta for seg kjønnsbalanse ved fakultetet. I rapporten, som var bestilt av fakultetet selv, kom det frem at det hadde vært tilfeller av seksuell trakassering. Rapporten er ennå ikke publisert, fordi den ifølge fakultetet og forskningsetisk utvalg bryter med forskningsetiske regler om anonymitet. 

Dekan Dag Michalsen sier til Juristkontakt at rapporten kommer til å offentliggjøres etter at de etiske reglene er ivaretatt - og at det antakelig vil skje før jul. 

– Rapporten er bakgrunnen for at dette er aktualisert hos oss på fakultetet. Det som fremkommer viser at vi har noe å ta fatt i. Jeg sendte mail til de ansatte og studentene og beklaget det som fremkommer i rapporten – og vi ser at det kommer saker fram i lyset når dette snakkes om. Får man til en kulturendring faller stumheten rundt dette, sier Michalsen. 

– Det er to ting som er svært viktig: For det første må vi skape en kultur for å si ifra. Og for det andre må vi agere med en gang man hører om noe. Vi implementerer tiltak nå, i tillegg til de eksisterende tiltakene vi har. Dette er ikke en helt ny problemstilling og UiO har et godt regelverk, sier Michalsen. 

Han forteller at det har blitt behandlet fire slike saker det siste året. 

– Men selv om man har et godt regelverk, tror jeg mange ikke vil si ifra. Det er derfor det er viktig å skape en kultur for å gjøre det. Det gjelder for både studentene og de ansatte på fakultetet, sier Michalsen. 

– Det er viktig at de unge kan føle seg trygge. Fokus på dette vil også virke forebyggende, sier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen. 

De tre er blitt enige om å samarbeide om noen felles tiltak – i første omgang gjelder det for studenter i praksisplasser (trainéeordningen) og for situasjoner der studentforeninger og samarbeidspartnere møtes.Man skal se på muligheten for å få utarbeidet felles retningslinjer, mål og målsetting for trainéeordningen. Dessuten hvordan den evalueres i etterkant. 

– Vi har et mål om å samarbeide med universitetet om å lage enda bedre retningslinjer. Advokatforeningen har retningslinjer i dag, men de bør utvides til å omfatte også problemstillingen vi diskuterer her, sier Smith 

Når det gjelder de situasjonene der studentforeninger og samarbeidspartnere møtes og samhandler, skal man se på mulige fellestiltak og involvere alle fakultetene og studentforeningene. Dessuten oppfordres firmaene og virksomhetene til å lage kjøreregler.Fra Advokatforeningens side vil man også gå inn for å gjøre seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet til tema på arbeidsrettskurs og kurs i compliance. 

Juristforbundets advokatkontor – som bistår medlemmer av Juristforbundet – opplyser til Juristkontakt at de behandler saker som går på seksuell trakassering fra tid til annen, men at det ikke dreier seg om et stort antall. Curt A. Lier sier dette ikke forteller om den reelle situasjonen og at det er mørketall. Mange orker ikke å si ifra eller kontakte sin fagorganisasjon om dette, sier presidenten i Juristforbundet. 

– Det er all grunn til å ta dette temaet på alvor. I Juristforbundet er vi allerede blitt kontaktet av personer med historier å fortelle etter at vi gikk ut og varslet om en kartlegging blant egne medlemmer. Det er nok mange som har rutiner for å følge opp slike saker, men de som har blitt utsatt for dette sier ikke ifra. Jeg har tro på at det kan bli bedre når man får et fokus på at det er uakseptabelt. Derfor setter vi i gang denne undersøkelsen – for å få mer fram i lyset og for å kunne sette inn tiltak, sier Lier.  

Undersøkelsen skal gjennomføres i samarbeid med Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), forteller han. Juristforbundet skal også kartlegge situasjonen blant egne tillitsvalgte og i eget sekretariat. 

Merete Smith sier hun hilser metoo-kampanjen velkommen. 

– Jeg har tenkt på dette tidligere også, og jeg har snakket om det i ulike fora. Men man kunne vært tydeligere på å si ifra. Det er en lærdom å ta med seg. De gangene jeg tidligere har tatt opp disse problemstillingene har svaret gjerne vært at ”her er ikke dette noe problem”. Det vi har sett i løpet av høsten viser at vår bransje ikke er forskånet, sier hun. 

Curt A. Lier nikker gjenkjennende. 

– Det helt klart at man må være tydeligere enn vi har vært. Det fokuset vi har nå hjelper oss til å forstå og se ting bedre. For eksempel hvordan maktstrukturer på en arbeidsplass kan legge til rette for seksuell trakassering og at man da må være på vakt. Jeg har ikke forstått det fullt ut tidligere. I alle miljøer der maktforskjellene er store kan det ligge til rette for at noen utnytter det. 

– Vi må nok også tenke litt på festkulturen, spesielt arrangementer med folk i ulike aldre og mye alkohol. Det holder ikke å si at ”det er en annen arena”. Vi må ha en bevissthet der, sier Dag Michalsen. Alle meldinger om uønsket seksuell atferd blir fulgt opp og det blir reagert når det er grunnlag for det, sier han.