Foto: Hoan Ngoc Nguyen

Samfunnsbyggeren

Tamar Thorud begynte som frivillig i Gatejuristen for seks år siden. Nå er han hedret med pris som «årets samfunnsbygger» i en ledertalentkåring og arbeider med store nye rettshjelpsprosjekter.

Onsdag, 14. desember 2016 - 0:00

Tamar Thorud vant nylig førsteprisen i kategorien «årets samfunnsbygger» i en stor ledertalentkåring arrangert av næringslivs- og økonominettavisen E24, Ledertalentene 2016. Den 27 år gamle juristen, opprinnelig fra Løten i Hedmark, har tidligere bygget opp Gatejuristen Innlandet og er nå prosjektleder for Barnas Jurist og Gatas Økonom.

«Kategorien gjelder de som har utmerket seg gjennom sosialt entreprenørskap og som i tillegg til verdiskaping for sin egen bedrift eller organisasjon har utført en samfunnsnyttig innsats. Og som har adressert ett eller flere samfunnsproblemer og gitt disse nye løsninger. Tamar Thorud leder 30 frivillige i Gatejuristen, som bruker av sin fritid på å hjelpe de i samfunnet som har det aller vanskeligst. Han har etablert en modell som har vist seg skalerbar. Tamar ser muligheter og utfordrer systemet slik at han får ting til å skje til beste for brukergruppene. Han har tatt initiativ til samlokalisering og samarbeid med ulike rettshjelpstiltak. Han er en klar og tydelig leder», het det fra juryen da prisen ble delt ut i november.

Tamar Thorud startet som frivillig i Gatejuristenfor seks år siden.

– I 2010 jobbet jeg som frivillig én dag i uken ved siden av studiene med å gi juridisk rådgivning til Gatejuristens klienter, forteller han.

Etterpå ble det jobb i både Statoil og i næringspolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet. Thorud hadde sett for seg å arbeide med næringslivets rammevilkår, men da han ble headhuntet tilbake til Gatejuristen for å starte opp nye prosjekter var han ikke i tvil.

– Da jeg ble spurt om å bygge opp Gatejuristen Innlandet var det lett å svare ja. Jeg trigges av å oppnå resultater. Her har jeg gode folk i ryggen. Vi har en visjonær leder i Cathrine Moksness og frivillige står i kø, sier Thorud til Juristkontakt.

Vi møter ham, sammen med Gatejuristens Reidar Salvesen, på Jusshuset i Oslo sentrum, der JURK, Juss-Buss og Gatejuristen nå er samlet under ett tak. Reidar Salvesen har vært med i Gatejuristen helt siden oppstarten og har mange godord om sin prisvinnende kollega.

– Tamar har en usedvanlig sterk gjennomføringsevne og han er både kreativ og pedagogisk. Han er en stor organisator og jobber strukturert. Han er faglig sterk og har et godt lag med medarbeiderne. Det er inspirerende å jobbe sammen med ham, sier Salvesen.

Inspirerende er ordet også Thorud bruker, når han skal beskrive arbeidet sitt.

– Jeg blir veldig inspirert og føler meg privilegert over å få delta sammen med 150 frivillige i Gatejuristens prosjekter. Vi har med oss mange unge talenter og vi oppnår resultater. Det er spennende at dette er et dugnadsarbeid der både det offentlige og private samarbeider, sier han.

– Men det er vel en stor forskjell på å jobbe her, sammenliknet med jobb i Statoil eller Næringsdepartementet?

– Det er klart det er forskjellig, men jeg ser også mange likheter. Som kvalitetsarbeid, sterk faglighet og viktigheten av å sette sammen gode team. God ledelse er viktig alle steder.

I Gatejuristen arbeider vi systematisk for å levere kvalitet i alle ledd og måten vi arbeider med fagutvikling og kompetanseutvikling ligner det som gjøres i store organisasjoner som departementet og Statoil.


Tamar ser muligheter og utfordrer systemet slik at han får ting til å skje til beste for brukergruppene, sa juryen da prisen ble delt ut.

Aksjonsprosjekter

Gatejuristen har gjennom tolv år tilbudt rusavhengige gratis rettshjelp. Virksomheten har spredt seg og i dag finnes Gatejuristen i 14 byer. På landsbasis legger 150 frivillige jurister, advokater og jusstudenter ned adskillige årsverk hos Gatejuristen. Det ble behandlet nær 3000 saker i fjor.

I dag er det ikke bare rusavhengige som får rettshjelp, nysatsninger er Barnas Jurist og Gatas Økonom. Det er disse to nye prosjektene Thorud leder.

– Jeg jobber med begge disse prosjektene nå. Barnas Jurist har vært i gang fra september. Vi merker et stort trykk, det er behov for juridisk hjelp der ute. Vi har tatt inn nær 70 saker på de første ti ukene siden etablering og vi får inn saker av stor bredde. Det har vært saker som gjelder barn i fosterhjem og som dreier seg om medbestemmelse og konflikter med fosterforeldre. Her gjelder det å ikke eskalere konflikten. Det har også vært saker på utlendingsfeltet som handler om familiegjenforening.

Han forteller også om en sak der en ung gutt, som hadde falt utenfor i samfunnet, endelig fikk seg jobb som sjåfør. Men på grunn av en tidligere dom hadde politiet innsigelser mot at han skulle få ha sertifikat.

– Vi jobbet med saken og det endte med at politiet trakk innsigelsen. Vi hadde også en sak som handlet om kjønnsidentitet hos en gutt med minoritetsbakgrunn. Han trengte hjelp og rådgivning, men foreldrene nektet ham det. Der gikk vi inn i en dialog, det er igjen viktig med lavest mulig konfliktnivå, og resultatet ble at gutten selv fikk bestemme å ta imot hjelp. Det at vi arbeider med å holde lavt konfliktnivå er veldig viktig i saker med barn og unge.

– Saker kommer til oss fordi vi er ute i miljøene. Det er aksjonsprosjekter der vi kartlegger rettshjelpsbehov og driver nybrottsarbeid, sier Thorud og Salvesen.

Barnas Jurist har koblet på en rekke aktører, som for eksempel Røde Kors, Redd Barna, Ullevaal universitetssykehus, skolehelsetjenesten og Nav.

I prosjektet Gatas Økonom, handler det om å hjelpe mennesker i økonomisk uføre.

– Gjennom arbeidet i Gatejuristen har vi sett at mange av klientene våre har store økonomiske problemer. Mange er gjeldsslaver. I dette prosjektet jobber vi bredt med økonomi. Vi hjelper til med økonomisk rådgivning, sette opp budsjett, kartlegge gjeld, forhandle om gjeldsordninger osv. Noen trenger råd i forbindelse med at de har arvet penger. Dette kan dreie seg om mennesker som ikke har nettbank og slike ting som er selvfølgelige for andre. I dette arbeidet er det team der både jurister, økonomer og personer med sosialfaglig bakgrunn med.

Økonom Silje Sandmæl, kjent fra Luksusfellen på TV, er med som ambassadør for prosjektet.

– Dette er litt som Luksusfellen, men uten kameraer, sier Thorud.

Det nyeste på stammen er utenlandssatsing.

– Modellen vår fungerer så godt, så vi jobber med å få til spredning også utenlands. Vi samarbeider med organisasjonen HERAF i Kenya i et prosjekt om helserettigheter. Prosjektet skal munne ut i gratis rettshjelp i enkeltsaker i Kenya. Fredskorpset er også med på dette samarbeidet og vi tar sikte på oppstart neste høst.

Innovasjon

Gatejuriseten er i dag i 14 byer, men både Thorud og Salvesen sier det er utviklingsmuligheter i modellen Gatejuristen har utarbeidet for frivillig arbeid. Det første målet er å spre Barnas Jurist og Gatas Økonom, som i dag er Oslo-baserte, utover landet.

– Modellen vi har for frivillighet og rettshjelp er overførbar og kan brukes over hele landet. Det er mye kompetanse der ute som kan utnyttes enda bedre. Vi har gjort oss gode erfaringer med å sette studenter og erfarne fagfolk sammen i team. Erfaringsoverføringen er viktig. Dessuten har vi gode samarbeidspartnere, som advokatfirmaet Haavind og Help Forsikring, sier de.

Gatejuristen har blitt beskrevet om innovative.

– Vi har hele tiden utviklet oss og er svært takknemlig for all støtten vi har fått fra ExtraStiftelsen til vårt sprednings- og utviklingsarbeid. En avgjørende faktor er kvalitetssikring i alle ledd. Det trengs når vi har nettverk og satellitter over hele landet. Kvalitetstankegangen har vi tatt med oss i alle prosjektene og det er noe vi jobber med kontinuerlig. Det gjør også at vi klarer å jobbe mer effektivt.

Det er stor pågang av søkere som ønsker å være frivillige og det er blitt hard konkurranse om å komme med.

– Vi skal levere kvalitet, derfor må vi sette en begrensning på antall frivillige, slik at vi både får gitt dem grundig opplæring og oppfølging. Det virker til å henge høyt i studentmiljøene å være frivillig hos oss. Mange studenter etablerer kontaktnett som frivillige her.

Studentene får mulighet til å utgjøre en viktig forskjell for mennesker som har det vanskelig, samtidig som de får kontakter som kan hjelpe dem i karrieren. For studentene er mentorordning, tverrfaglige team og fadderordning attraktivt. Og for juristene, advokatene og økonomene lages det spesialtilpassede løp som legger til rette for å være frivillig ved siden av full jobb.

Thorud er opptatt av innovative løsninger på sosiale problemer.

– Ved å se med et nytt blikk på hvordan vi organiserer oss, og ved å bruke ressurser i samfunnet som ellers ville ligget ubenyttet, kan vi skape gode resultater.

Og støtten til arbeidet har vært god.

– Det er fantastisk med all støtten vi får fra både juristmiljøene og det politiske miljøet. Vi ønsker å spre prosjektene våre og vil gjerne ha med flere aktører på finansieringssiden. Det gjelder både fra advokatbransjen og næringslivet generelt. Støtte til oss utløser enormt mye rettshjelp for pengene. Her er det vel rundt 500 prosent rente på pengene, sier Thorud med et smil.

– Den samfunnsøkonomiske nytten av at vi legger til rette for frivillighet blant jurister og andre akademikere er stor, sier årets samfunnsbygger.

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021