Oppsummerer lokale lønnsforhandlinger

– Vi er fornøyde, men det er rom for forbedringer, sier fagsjef Rikke C. Ringsrød i Juristforbundet.

Etter det statlige hovedtariffoppgjøret i fjor vår ble det som tidligere omtalt i Juristkontakt inngått to ulike hovedtariffavtaler – en for Akademikernes medlemmer og en for medlemmer i LO, YS og Unio. Av den totale økonomiske rammen i oppgjøret, ble det i Akademikernes avtale avsatt 75 % av økonomien til lokale forhandlinger – og avtalen innebærer økt lokalt handlingsrom i den enkelte virksomhet slik Akademikerne og Juristforbundet har arbeidet for gjennom lang tid.

– Juristforbundets tillitsvalgte har fått større påvirkningsmulighet, men også et større ansvar for våre medlemmers lønnsutvikling, sier Rikke C. Ringsrød, fagsjef for lønns- og arbeidsvilkår i Juristforbundet. 

Nå er resultatet av ny avtale og ny lokal forhandlingsmodell evaluert. Juristforbundet har i samarbeid med de øvrige Akademikerforeningene gjennomført en undersøkelse blant sine tillitsvalgte i statlig tariffområde. Undersøkelsen viser blant annet at:

- Det har vært et tett samarbeid mellom Akademikerforeningene både i forberedelsene til forhandlingene og underveis i forhandlingsløpet. Samarbeidet har vært viktig, ikke minst for å få oversikt over medlemmer og lønnsmasse.

- En del rapporterer at det var utfordrende å få oversikt over hvilke medlemmer det skulle forhandles på vegne av. Det skyldtes blant annet at foreningenes medlemslister ikke alltid var oppdaterte, listene fra arbeidsgiver var heller ikke alltid riktige, og noen medlemmer hadde dobbelt medlemskap. Avklaringer knyttet til inn- og utmeldingstidspunkt var også årsak til usikkerhet.

- Lønnsjusteringene ble gitt i form av kronetillegg, lønnstrinn og prosentvise tillegg. Om lag like mange svarer at det har vært benyttet kroner som lønnstrinn, noen færre på prosentvise tillegg. Det ser dessuten ut til at fjerning av toppene på lønnsspenn og rammer har hatt betydning i denne forhandlingsrunden. Rundt 13 % svarer at dette har gitt bedre muligheter og større fleksibilitet for lønnsopprykk.

- Det er innrapportert svært få brudd i høstens forhandlinger. Enkelte virksomheter har hatt brudd på delegert nivå, men har kommet til enighet på sentralt forhandlingsnivå.

- De tillitsvalgte er i stor grad fornøyd med høstens forhandlingsprosess. Mange gir uttrykk for at det er positivt at det kun er arbeidsgiver og Akademikerparter rundt forhandlingsbordet.

Rikke C. Ringsrød forteller at svært mange av Juristforbundets tillitsvalgte har deltatt på kurs og opplæring i ny hovedtariffavtale og lokale lønnsforhandlinger, både i regi av Juristforbundet og Akademikerne.

– Den formidable interessen har gjort at kjennskapen til den nye hovedtariffavtalen og forhandlingskompetanse for mange av våre tillitsvalgte var oppdatert, og ga et godt utgangspunkt før forhandlingene.

– Det gir også større handlefrihet og fleksibilitet at Akademikerne har egen pott som kun skal fordeles på egne medlemmer og som ikke må deles med medlemmer i LO, YS og Unio.

De tillitsvalgte har i de fleste tilfeller fått godskrevet all tid som er brukt i forbindelse med forhandlingene som arbeidstid. 

– Til tross for mange positive erfaringer, er det selvsagt rom for forbedringer. Avklaringer knyttet til medlemsregistrering og utregning av lønnsmasse har vært krevende. Det har vært krevende å forholde seg til to lønnstabeller hvor lønnstrinnene har ulik verdi og man har måttet jobbe med å passe på at egne medlemmer ikke kommer dårligere ut enn medlemmer av de andre organisasjonene, samt de uorganiserte. Lokalt er det også viktig å få på plass en mer enhetlig og omforent lønnspolitikk. Dialogen med arbeidsgiver i forkant av forhandlingene kan bli bedre og det er viktig at man opererer som likeverdige parter i forhandlingene, sier hun.

– Skuffet over manglende konkretisering 

Forhandlet lønn lokalt etter den nye avtalen