Muntlige forhandlinger om rettspraksis.no 

Striden fortsetter med muntlige rettsforhandlinger over sommeren, samtidig som politikere på Stortinget engasjerer seg i saken. 

Håkon Wium Lie (bildet) lanserte sammen med Fredrik Ljone nettstedet rettspraksis.no den 17. mai (Foto: Stephan Röhl) 

Den 1. juni ble rettspraksis.no pålagt å fjerne dommer som nettstedets initiativtakere hadde lagt ut, etter at Lovdata gikk til sak mot nettstedet og fikk medhold av Oslo byfogdembete i sin begjæring om midlertidig forføyning. 

Nå er det klart at striden fortsetter med muntlige rettsforhandlinger over sommeren, samtidig som politikere på Stortinget engasjerer seg i saken. 

Begjæringen om midlertidig forføyning ble håndtert som en hastesak, eller såkalt midlertidig sikring, noe som innebærer kun skriftlig behandling i domstolen, uten kontradiksjon. Initiativtakerne bak nettstedet rettspraksis.no, som vil gjøre tilgangen til rettspraksis åpen og gratis for hele befolkningen, har benyttet sin rett til å begjære muntlige forhandlinger om hvorvidt nettstedet må fjerne dommene eller ikke frem til søksmålet fra Lovdata har vært til ordinær domstolsbehandling. Det ligger an til at de muntlige forhandlingene om midlertidig forføyning først kommer opp over sommeren. 

Sorenskriver ved Oslo byfogdembete, Inga Merethe Vik, skriver i en epost til Juristkontakt at rettsmøtet antagelig berammes i siste del av august. 

– Generelt kan sies at berammelsen i et tilfelle som her fastsettes til et tidspunkt som passer for advokatene og retten hensyntatt behovet for rimelig rask avgjørelse, fremholder Vik. 

Striden om den nye formen for offentliggjøring av rettsavgjørelsene kom etter at en av stifterne av Piratpartiet, Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone, lanserte nettstedet rettspraksis.no den 17. mai. Stiftelsen Lovdata reiste søksmål mot de som etablerte nettstedet som er ment å være et gratis oppslagsverk for rettsavgjørelser. 

Gjennom sin prosessfullmektige, advokat Jon Wessel-Aas, begjærte Lovdata midlertidig forføyning mot de saksøkte, i følge begjæringen: 

«for å avverge uopprettelig skade, etter at de saksøkte har kopiert og store deler av Lovdatas databaser over rettsavgjørelser, og gjort resultatet av dette tilgjengelig på nettstedet Rettspraksis.no, noe som utgjør en løpende krenkelse av Lovdatas databasevern etter åndsverklovens $ 43.». 

I begjæringen oppga Lovdata at rettspraksis.no per 29. mai 2018 besto av 44.492 sider, hvorav 44.021 sider «er gjengivelser fra Høyesterett, 32 fra Lagmannsretten og to fra tingrett og byrett. Av disse er minst 41.763 avgjørelser, 94 % av nettstedets innhold, hentet fra Lovdatas database uten samtykke», skrev Lovdata i sin begjæring. 

Oslo byfogdembete ga Lovdata medhold i begjæringen, og konkluderte med at rettspraksis.no (RP) krenket åndsverkslovens bestemmelser om databasevern, samt at det forelå sikringsgrunn. 

Den 8. juni begjærte advokat Halvor Manshaus, fra advokatfirmaet Schjødt, muntlige forhandlinger på vegne av Wium Lie og Ljone, og skriver i sitt prosessskriv blant annet: 

«Lovdata har som omtalt ovenfor ikke forsøkt å avklare faktum i saken. Hadde Lovdata konfrontert RP med sine antakelser om rettsstridig crawling av Lovdata.no, ville dette raskt ha blitt avkreftet. Innholdet på RP er i det alt vesentlige hentet fra eldre CD-plater utgitt fra Lovdata der vernetiden er utløpt. For øvrig er det hentet inn et større antall avgjørelser fra domstol.no, som publiserer utvalgt rettspraksis fra Høyesterett. RP har over lengre tid hatt dialog med blant annet Høyesterett, Nasjonalbiblioteket og Domstolsadministrasjonen vedrørende tilgang til rettsavgjørelser. Lovdata har bygget opp hele saken rundt et postulat om bruk av crawlere, ref. begjæringens punkt 3.7. Dette er ganske enkelt feil», heter det i prosesskriftet som er publisert på rettspraksis.no 

Etter at nyheten om det nye nettstedet, og den midlertidige forføyningen og byfogdens medhold i at dommene må fjernes fra rettspraksis.no, har opposisjonen på Stortinget engasjert seg. 

Ifølge Klassekampen ber de rødgrønne på Stortinget nå regjeringen sørge for bedre tilgang til domstolenes rettsavgjørelser. 

”Opposisjonen på Stortinget er kritiske til at Lovdata tar 12.500 kroner for tilgang til alle høyesterettsdommer på nett.», skriver avisen.” 

– Vi ber regjeringen utrede hva det vil koste å få tjenesten gratis sier Jenny Klinge (Sp), til Klassekampen. Klinge er nestleder i Stortingets justiskomité.