Lønn på offentlige fridager og sykedager

Mange studenter jobber deltid ved sidenav studiene og mottar lønn per arbeidstime. En problemstilling somoppstår da, er om de har krav på lønn dersom de ikke får arbeidetvaktene sine som følge av offentlige fridager eller sykedager.

Offentligefridager

Fridagene i Norge er helligdagene 1.og 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, Kristi himmelfartsdagog 2. pinsedag, samt høytidsdagene 1. mai og 17. mai. For arbeidstakeremed fast årslønn vil det ikke foretas trekk i lønnen selv om deter fridager i løpet av en måned. Arbeidstakere med timelønn vilderimot kunne oppleve å få lavere lønninger i måneder med offentligefridager, slik som mai.

Retten til lønn er kun regulert i lovfor høytidsdagene, jf. lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager § 3.For at en arbeidstaker skal ha rett til lønn disse dagene, er deten forutsetning at arbeidstakeren skulle arbeidet den aktuelle dagen.Videre er det et krav om at arbeidstakeren må ha vært ansatt i minimum30 dager i virksomheten. Arbeidstakere som har inngått avtale omfaste arbeidsdager vil ha rett til lønn. Dersom det derimot variererhvilke dager arbeidstakeren arbeider, må det vurderes i den konkretesaken om arbeidstaker har rett til lønn eller ikke.

For de øvrige helligdagene er ikke rettentil lønn lovregulert. Arbeidstakere med timelønn risikerer derforå bli trukket for disse dagene dersom ikke annet følger av arbeidsavtale,tariffavtale eller personalhåndbok. Forutsetningen er også for dissedagene at arbeidstakeren skulle arbeidet den aktuelle dagen dersomdet ikke var en helligdag. I staten er det regulert i Hovedtariffavtalenat helligdagene er fridager på lik linje med høytidsdagene og arbeidsgiverskal derfor utbetale lønn for disse dagene. Det samme gjelder forkommunesektoren. I privat sektor vil det derimot variere ut fratype arbeidsavtale som ligger til grunn for arbeidsforholdet.

Sykedager

Forutsatt at vilkårene i folketrygdlovenkapittel 8 er oppfylt, har arbeidstaker rett til sykepenger vedfravær som følge av sykdom. Arbeidstaker må være medlem av Folketrygden,oppholde seg i Norge, være arbeidsufør som følge av sykdom ellerskade, ha opptjent retten til sykepenger fra arbeidsgiveren ellerNAV og dokumentere fraværet med egenmelding eller legeerklæring.

For de som arbeider deltid, må det itillegg dokumenteres at arbeidstakeren skulle arbeidet den dagenhan eller hun var syk. Dersom arbeidstaker har avtale om faste dager,vil dette være tilstrekkelig dokumentasjon. Hvis derimot arbeidstakerenikke har slik avtale, må det vurderes nærmere om arbeidstakerenskulle arbeidet de aktuelle sykedagene. Er det satt opp vaktliste,vil det være tilstrekkelig dokumentasjon. Er den ansatte derimottilkallingsvikar, vil situasjonen være annerledes. Dette fordi deblir tilkalt til vakter og dermed bestemmer selv om de ønsker åtakke ja til tilbud om vakt eller ikke. Dersom det derimot er avtaltat tilkallingsvikaren skal arbeide den dagen han eller hun blirsyk, vil vedkommende ha krav på sykepenger. Dette kan for eksempeldokumenteres med kopi av mail eller sms.

Dersom du har spørsmål om utbetalingav lønn i forbindelse med fridager eller sykedager, kan du kontakteJuristforbundets Advokatkontor.