Juristforbundets president oppfordrer politikerne til å snu 

Juristforbundets president Curt A. Lier tok i sin tale på Rettsikkerhetskonferansen et sterkt oppgjør med regjeringens varslede kutt i frivillige rettshjelptiltak neste år. 

- For meg er det helt uforståelig at regjeringen ikke ser den sosialøkonomiske verdien av frivillig innsats og at de velger å sette utsatte gruppers velferd og rettsikkerhet på spill, sa Curt A. Lier under Rettssikkerhetskonferansen (Foto: Tore Letvik)

Allerede kort tid etter at forslaget til statsbudsjett var lagt fram, rettet Lier krass kritikk mot kuttene regjeringen har foreslått i pengestøtten til flere sentrale rettshjelptiltak, blant andre Barnas Jurist, JURK, Gatejuristen og Juss-Buss. 

Med unntak av Stine Sofies stiftelse får samtlige rettshjelptiltak prosentvise kutt fra 8 til 44 prosent. Krisesentrene ligger også inne i budsjettet med kutt på 43 prosent. I alt rundt 15 millioner kroner kuttes i de frie retthjelpstiltakene.

Lier har gått tydelig ut og advart ved å si at” Regjeringen vil kvele frivillig rettshjelp”. Etter at Juristforbundet, og andre engasjerte foreninger og organisasjoner, har reist sin sterke kritikk, har opposisjonspolitikere på Stortinget grepet fatt i regjeringens foreslåtte kutt og varslet at de vil kjempe for å få de stanset. Under rettsikkerhetskonferansen gjentok Juristforbundets president kritikken. 

– Det er et paradoks at Regjeringen friskmelder norsk økonomi, samtidig som de velger å kutte i bevilgningene til tiltak som kommer utsatte og sårbare grupper til gode, sa Lier blant annet. 

Rettshjelptiltakene driftes i all hovedsak av frivillige advokater, andre jurister og jusstudenter. Tiltakene gir gratis råd, veiledning og juridisk bistand. De driver oppsøkende virksomhet, veileder og yter juridisk bistand. På den måten bidrar de til å forebygge overgrep og til å bistå ofre for lovbrudd. 

– Ettersom tiltakene er basert på frivillig og gratis arbeid, sparer de samfunnet for store utgifter. Rettshjelptiltakene er en utgift til inntekts ervervelse. For meg er det helt uforståelig at regjeringen ikke ser den sosialøkonomiske verdien av frivillig innsats og at de velger å sette utsatte gruppers velferd og rettsikkerhet på spill, sa Curt A. Lier. 

Reaksjonene har vært sterke etter regjeringens varslede kutt i de frivillige rettshjelptiltak. Til Universitas sier jusprofessor Mads Andenæs at forslaget om kutt «er en hevn fra Justisdepartementet». 

– Det er vanskelig å ikke se dette i sammenheng den kampanjen den politiske ledelsen i Justisdepartementet har kjørt mot blant annet JURK og Jussbuss. Dette henger sammen at disse organisasjonene leverer høringsuttalelser som er kritiske til den politiske ledelsen, sier han til Universitas. 

Tonje Lilaas Larsen, daglig leder i Jussbuss, sier at kuttene kan føre til redusert tilbud til klientene. 

Gatejuristen, som har frivillige hjelpetiltak i flere byer rundt om i Norge, har varslet at kuttene vil innebære nedleggelser dersom regjeringens forslag ikke endres. Bare Gatejuristen i Oslo behandler årlig rundt 1000 saker og har nærmere 70 frivillige jurister, advokater og jusstudenter som saksbehandlere og ressurspersoner. Organisasjonen ledes av Gatejuristens grunnlegger, advokat Cathrine Moksness. Virksomheten er underlagt Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Gatejuristen Oslo er det største av landets gatejuristkontorer og fungerer som et ressurssenter for de andre virksomhetene. Cathrine Moksness forteller at kuttet er dramatisk. 

– For vår del innebærer dette blant annet at vi må legge ned både Barnas Jurist og Gatas Økonom, med de konsekvenser det får for våre klienter og ansatte. Både Barnas Jurist og Gatas Økonom er suksesshistorier – vi har etablert kostnadseffektive og prisbelønnede tiltak med prosjektfinansiering fra ExtraStiftelsen. Kuttet i statsbudsjettet kommer svært overraskende etter at vi har fått positive signaler fra regjeringspartiene både knyttet til Barnas Jurist og Gatas Økonom, sier Moksness til Gatejuristens egen nettside. 

Hun legger til at Gatejuristen i ukene fremover vil arbeide aktivt for å reversere kuttet. 

– Nå skal Stortinget ta stilling til det fremlagte budsjettet. Vi setter vår litt til at budsjettprosessen ender med at vi kan hindre nedleggelse av Barnas Jurist og Gatas Økonom, sier hun. 

Jussformidlingen i Bergen og Jusshjelpa i Nord-Norge” blør” mest under kuttene, med prosentvise kutt på 44 prosent. Krisesentrene får sin økonomi snudd på hodet, med kutt på 43 prosent. Den nye lederen av Stortingets justiskomite, Lene Vågslid (Ap), er en av flere sentrale politikere som varsler kamp. 

– Det er helt uaktuelt for Arbeiderpartiet å støtte forslaget fra Høyre og FrP om å kutte i rettshjelptiltakene, sier justiskomiteens leder. Vågslid reagerer sterkt på kuttforslagene. 

– Mange med meg er opprørt over forslaget. Dette er nok et usosialt kutt, som er svært illustrerende for hvordan Regjeringen gjennomgående tar fra de som trenger det mest og gir til de som trenger det minst, sier hun til Advokatbladet. 

Hun minner om at dette ikke er første gang regjeringspartiene prøver å kutte i rettshjelpen. 

– Det er ingen grunn til å være overrasket over forslaget om å kutte midlene til blant annet Juss-buss, JURK og Gatejuristen. Jeg blir likevel svært opprørt over kutt-forslaget. Kuttet er smålig, vil innebære en betydelig svekkelse av rettssikkerheten og føre til at færre mennesker vil kunne tilbys juridisk hjelp. Dette er feil vei å gå. Vi må styrke folks rettssikkerhet, ikke svekke den, slik regjeringen nå tar til ordet for, sier Justiskomiteens nye leder