Hva blir du motivert av?

Hva trenger du for å utvikle deg og trives i jobben din?

Vi kjenner fort på det når det er noe vi ikke er så fornøyd med. Det tar gjerne litt lengre tid å finne ut mer presist hva misnøyen handler om.

Litt misnøye kan skygge for det som er veldig bra dersom en ikke er bevisst på det. Noen ganger er det kanskje ikke helt ens egen misnøye engang, eller kanskje er det noe annet enn jobben som er det egentlige problemet? Misnøye kan også være et ubehag som gir motivasjon til å sette i gang med en endring eller forbedring. 

Inger-Christine Lindstrøm er karriererådgiver i Juristforbundet (Foto: Juristforbundet)

For å finne ut hva en blir motivert av er det nyttig å ha tenkt igjennom hva som er viktig i livet generelt.

Dette kan godt variere litt i ulike faser, men henger sannsynligvissammen med dine personlige verdier. Noen viktige faktorer må være på plass for de fleste, uavhengig av disse verdiene.

I en artikkel i Harvard Business Review pekes det på tre universelle behov som må være dekket for at vi skal føle oss motiverte. Det er autonomi, tilhørighet og kompetanse. I en eller annen form må disse faktorenevære på plass for at vi skal ønske å yte vårt beste.

Det finnes ingen fasit; vi kan alle bli overrasket over hvor forskjellige preferanser vi mennesker kan ha.

Noen motiveres av et oppriktig ønske om å hjelpe andre mennesker. Andre ønsker størst mulig økonomisk frihet gjennom å tjene mest mulig penger. Faglig dyktighet og et ønske om anerkjennelse kan også være viktigste drivkraft. Juristerer forskjellige, som mennesker flest. Opplever en at det man bidrar med er meningsfullt og i tråd med egne preferanser, har man gjerne også litt høyere toleranse når det gjelder noen av de utfordringenesom alltid vil finnes på en arbeidsplass.

Det er ofte verdiene våre, i betydningen indre verdier, som avgjør hva som er viktigst for oss. Hva er bra for deg og hva er ikke bra for deg, ut fra din egen vurdering? Egneverdier kan godt være i samsvar med omgivelsenes forventninger til deg, men det er ikke alltid slik.

Har du mest behov for forutsigbarhet og trygghet, eller heller du mer mot stor variasjon og er villig til å ta risiko? Liker du å arbeide mest mulig selvstendig ellertrives du best og leverer bedre når du kan arbeide i team? Hvor stor plass kan jobben få ha i livet ditt uten at du opplever å gåpå akkord med dine egne verdier?

Noen av disse faktorene varierernaturligvis gjennom karrieren, mens andre igjen handler om hvem du er som person. Det kan være at du mener at jobben din og livet ditt ellers henger så tett sammen at du ikke ønsker eller trenger å ha et skarpt skille. Det kan være klokt å være bevisst på dette slik at du lettere kan ta de riktige valgene.

Vet du hvilke verdier arbeidsplassen din står for? Hvordan kan du identifisere deg med disse, og i hvilken grad bidrar du til å representere dem?

Vi bør alle ta et styremøte med oss selv innimellom og stille oss noen av disse spørsmålene. Noen ganger vet vi at det er nødvendig med noen kursendringer, men det tar tidog krever litt planlegging å gjennomføre dem. Et klassisk dilemmaer når tid til familieliv, venner og fritidsinteresser og en jobbsom innebærer oppgaver og ansvar gjør at et døgn med 24 timer følesveldig knapt. En viss mengde ubehag og stress følger oftest mednår en ønsker og vil mye, men over et visst nivå vil høyt stressnivåskade blant annet motivasjonen.

Har du tenkt gjennom egne verdier, kandet bli litt enklere å prioritere. Ingen klarer å være 100 % påalle arenaer hele tiden. Hva er viktigst for deg akkurat nå? Ingenfår tid eller plass til absolutt alt, i alle fall ikke samtidigeller hele tiden. Når en må velge for en periode, er det nyttigå ha egne verdier som et kompass og verktøy.

Lykkes du med å få til noen justeringer,kan det få positiv effekt på motivasjonen din. Om en ikke har tenktså mye på disse sammenhengene, kan det å finne ut hva du ønskerdeg mer av og hva du ønsker deg mindre av være motivasjon i segselv.

Finnut mer:

www.jobbsafari.no – Bra «test-deg-selv»-verktøyfor persontype og arbeidsglede, stresstest

www.nav.no (Søk på «Akademia») – verktøyfor å kartlegge motivasjon og dine personlige verdier

I Boka «Medarbeiderkoden» ( Fagbokforlaget)finner du mange verktøy og tips til egen utviklingsreise

Artikkelen i Harvard Business Review:

https://hbr.org/2014/11/what-maslows-hierarchy-wont-tell-you- about-motivation