Statsadvokat Olav Helge Thue er fagansvarlig for inspeksjonene. (Foto: Mimsy Møller / Samfoto)

Flere påtalejurister samles i større økoteam

Ved å slå sammen økoteamene i landets tidligere 27 politidistrikter til slagferdige enheter i dagens 12 politidistrikter håper politiet på en mer effektiv bekjempelse av både miljø- og økonomisk kriminalitet. Juristkontakt har fått tilgang til en inspeksjonsrapport gjort av Oslo statsadvokatembeter i Øst politidistrikt som tar «pulsen» på økoteamenes utfordringer.

Tirsdag, 14. mars 2017 - 0:00

Tidligere Romerike, Østfold og Follo politidistrikt ble fra 1. januar 2016 slått sammen til det nye Øst politidistrikt, og har nå én politimester, Jon Steven Hasseldal. Det driftes imidlertid fortsatt i utgangspunktet som tre politidistrikter, og har tre økoteam som hver for seg straffesaksbehandler saker uavhengig av hverandre. 

Tall Juristkontakt har innhentet viser at økoteamene har blitt styrket i antall påtalejurister de siste fire årene. En arbeidsgruppe nedsatt av Politidirektoratet og Riksadvokaten kartla i 2012 økoteamene som et ledd i Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Økningen av påtalejuristene i det som nå er Øst politidistrikt fremgår når vi sammenligner tallene fra 2012 med tall fra Oslo statsadvokatembeters inspeksjonsrapport fra oktober 2016. 

Økoteamet på Romerike har blitt utvidet fra to til tre påtalejurister mens Økoteamet i Østfold har blitt utvidet fra to til fire. Økoteamet i tidligere Follo politidistrikt hadde én jurist på heltid, og en i 50 % stilling men består – ifølge statsadvokatenes inspeksjonsrapport nå av tre påtalejurister. 

Etter planen skal økoteamene i Øst politidistrikt slås sammen, noe som trolig vil skje i løpet av året. Hvis dagens bemanning beholdes vil det nye teamet ved en samlokalisering bestå av hele 10 påtalejurister. I tillegg kommer et stort antall politietterforskere, politirevisorer, miljøkoordinatorer og bistandsrevisorer fra Skatt Øst.

Etter å ha inspisert de tre økoteamene i Øst politidistrikt består Oslo statsadvokatadvokatembeters oppsummering både av ris og ros. 

«Etter vårt syn fungerer flere sider ved straffesaksbehandlingen i økoteamene godt. Med forholdsvis begrensede ressurser har Øst politidistrikt klart å opprettholde en stor produksjon, og særlig gjelder dette teamet i Østfold», skriver statsadvokatene som imidlertid gir signaler om at det er et klart forbedringspotensial.»

«Statsadvokatene har merket seg at de tre økoteamene i dag i meget begrenset grad bruker etterforskningsplaner, og at dette synes å være forbeholdt de store sakene. Vi mener økoteamene ville være tjent med å bruke etterforskningsplaner i alle saker. Dette vil gjelde i enda større grad når tre etterforsknings- og påtalekulturer skal bli én. Statsadvokaten vil ved fremtidige inspeksjoner ha etterforskningsplaner som et punkt på agendaen», heter det i rapporten fra statsadvokatene som også uttrykker at de er «noe bekymret for avdelingenes manglende oversikt og kontroll med restansene. Dette gjelder særlig teamet på Romerike. Statsadvokaten understreker viktigheten av at politidistriktet utarbeider gode rutiner og systemer for porteføljekontroll. Mangelfull kontroll og oversikt kan ikke begrunnes med begrensede ressurser og underbemanning», skriver Oslo statsadvokatembeter. De bemerker også politidistriktets forsøk på gå etter økokriminelles penger og eiendeler. 

«Når det gjelder inndragning og saksbehandlingstid, ser vi noe varierende resultater. Politidistriktet synes å ha oppmerksomhet rettet mot inndragning i initialfasen og i enkelte saker synes dette å ha gitt resultater», heter det i rapporten. 

I sin sluttkommentar til inspeksjonen av økoteamene ved Øst politidistrikt uttrykker Oslo statsadvokater en klar forventning til forsterket innsats når de tre økoteamene blir ett. 

«Som nevnt har statsadvokaten merket seg at flere sider ved straffesaksbehandlingen synes å fungere godt. Ved utformingen av det nye økoteamet er statsadvokatene opptatt av at en ivaretar og videreutvikler de mange kvalitetene som i dag er i økoteamene. Nå som det nye økoteamet er i støpeskjeen, viser vi til at integrert påtale og samlokalisering bør være ett av flere viktige momenter ved valg av modell. Statsadvokatene i Oslo forventer at Øst politidistrikt ved Nærpolitireformen organiserer seg slik at kriminalitetsbekjempelsen av økonomisk blir reelt styrket». 

Oslo statsadvokatembeter har inspeksjonsansvar for to politidistrikter, Oslo pd og Øst pd. Førstestatsadvokat Olav Helge Thue ved Oslo statsadvokatembeter er fagansvarlig for inspeksjonene. 

– I løpet av 2016 har vi hatt inspeksjoner på alle påtale- og etterforskningsgrupper i disse politidistriktene. I Oslo har vi inspisert 15 enheter og i Øst har vi inspisert 6 enheter. Det er skrevet inspeksjonsrapporter etter samtlige inspeksjoner. Inspeksjonene blir fulgt opp med et brev til politimestrene, skriver Thue i en epost. 

 Han kan fortelle at Oslo statsadvokatembeter nå er i gang med sammenfatte inntrykkene fra samtlige inspeksjoner.

LES HELE SAKEN HER

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

Statsforvalteren i Rogaland: Samfunnsavdelingen
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Statsforvalteren i Rogaland: Landbruksavdelinga
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Seksjon Kompetanseutvikling , Oslo
Søknadsfrist: 
01.02.2022
VID vitenskapelige høgskole
Søknadsfrist: 
01.02.2022
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
Søknadsfrist: 
02.02.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022
Seksjon kompetanseutvikling, Arbeids - og velferdsdirektoratet, Oslo
Søknadsfrist: 
16.02.2022
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
27.02.2022