Håndbok
om identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen
Etterlyser rettspolitisk innsats for identitetsløse i Norge

AdvokatVegard Bø Bahus har i samarbeid med Nasjonalt ID-senter ført i pennenen bok som gir en praktisk og systematisk gjennomgang av ulike siderved identitetskontroll i utlendingsforvaltningen. Boka peker ogsåpå behovet for å få løst problemet med en voksende gruppe utlendingersom lever i Norge i årevis uten avklart identitet.

– Det finnes helt klart et rettssikkerhetsaspekti å få avklart menneskers identitet. Vår bok er i første rekke enpraktisk håndbok og en innføringsbok i det juridiske rammeverketrundt id-kontroller og identitetsvurderinger. Men vi har også forsøktå skissere enkelte problemstillinger og temaer hvor det er behovfor en rettspolitisk innsats, sier Bahus til Juristkontakt.

Blant problemene som omhandles i bokaer gruppen av identitetsløse og deres barn.

– Som jeg har redegjort litt for i bokalever denne gruppen i et vakum, og gruppen er voksende. Det er utlendingersom rett og slett ikke klarer å avklare sin identitet. De får ikkenoen ordentlig oppholdstillatelse, men er i Norge på midlertidigetillatelser etter utlendingslovens § 38 5.ledd, uten rett til nyetillatelser. Jeg har selv hatt noen slike saker som advokat. Enkelteav de identitetsløse har vært i Norge i 7 – 8 år, og prøver å fådokumentasjon fra ambassader i sine hjemland på sin identitet, menfår ikke sannsynliggjort identiteten i tilstrekkelig grad overfornorske myndigheter. Dermed får de ikke fødsels- og personnummer.De kan ikke få sertifikat, ikke bankkort, får ikke rett til å studere,og har store problemer, sier Bahus.

Dette er også personer som har, ellerfår barn.

– Den tristeste gruppa er nettopp deresbarn, fordi de på en måte arver sin identitetsløshet i og med atforeldrene ikke har fått sannsynliggjort sin identitet godt nok,sier Bahus som peker på behovet for at myndighetene gjør noe forå avklare situasjonen for disse menneskene.

– Dette er en gruppe som blir størreog så langt har ikke lovgiver avklart hva man skal gjøre med dem.Der er det behov for et rettspolitisk arbeid, og det sier boka endel om. Det er på en måte en ball som vi kaster videre, og i forholdtil min jobb som advokat er dette helt klart også et slikt tilsnitti boka, sier Bahus.

– Hvorfor var det viktig å skrive denneboken?

– For vår del og for Nasjonalt ID-sentersdel var det viktig rett og slett å få opp kunnskapsnivået blantde som har med identitetskontroll å gjøre. For det er i dag et sværtvarierende kunnskapsnivå om hvordan man skal sjekke identiteten,til særlig utlendinger. Og nedslagsfeltet er ikke bare utlendingsmyndighetenemen også skatteetaten, NAV og andre som har befatning med feltet,sier Bahus som sier boka først og fremst er skrevet for brukerne– de som jobber med identitetsarbeidet til daglig.

Rivendeutvikling

– Men det er også tiltenkt å være enlærebok, og vi mener det vil være nyttig for studenter som studererutlendingsrett å gå gjennom boka. På pensumlistene, og da særligved UiO, hvor jeg holder til en del, er det svært lite om identitetsvurderingerog om de vilkårene som ligger der i lovverket og forskriftsverketnår det gjelder å hva som skal til for å oppfylle vilkårene om åha sannsynliggjort og klarlagt sin identitet. Det er ikke noe særligom dette i de lærebøkene som finnes i dag. Så boka er på en måtebåde for studenter og for praktikere. Og ikke minst for advokater.Det hender jo at disse id-sakene har et strafferettslig tilsnitt,og boken har mye om straffebestemmelsene og bestemmelsene om tvangsmidleri tilknytning til identitetsovertredelser, sier Bahus.

Bahus våger ubeskjedent å påstå at deti boka er samlet mellom to permer det man trenger av oppdatert juss-og regelverk per i dag.

– Vi har også prøvd å gjøre boka holdbar,slik at den ikke utløper neste måned. Dette er et felt som er ien rivende utvikling, og hvor ting går svært fort. Det er nok medå få en ny statssekretær for at ting blir snudd opp ned på. Vi harderfor prøvd å heve oss litt over det som er altfor detaljert –og forsøkt å gjøre dette litt mer overordnet slik at det ikke bareskal bli en kortvarig utløpsdato, men at det skal holde litt. Noenrundskriv er det henvist til – og det er de mest sentrale rundskrivene– men ellers så er jo disse rundskrivene som regel i stadig endring.Derfor er det vanskelig å bruke rundskriv som veldig sentral rettsligkilde her. Da ville en slik bok bli utdatert veldig fort, sier Bahus.

Boka tar også fatt i avtaleverk med utspringutenfor Norges grenser.

– Vi viser også til internasjonalt regelverk,spesielt det som er av identitetsrammeverk i EU- og Schengen-samarbeidet.Det er viet ganske stor plass, sier Bahus.

NasjonaltID-senter

Nasjonalt ID-senter er et ekspertorganunderlagt Politidirektoratet (POD) som arbeider med identitet ogdokumenter innen utlendingsfeltet. Gjennom bistand og rådgivningtil utlendingsforvaltningen og politiet skal senteret styrke arbeidetmed å avklare identiteten til utlendinger som kommer til – elleroppholder seg i – Norge. Nasjonalt ID-senter skal både bidra tilå hjelpe mennesker med uavklart identitet slik at de får de rettighetenede har krav på og bidra til å stoppe dem som har falsk ID og kriminellehensikter.

Vegard Bø Bahus er advokat i AdvokatfirmaetBahus AS og spesialist på utlendingsrett. Bahus er fagansvarligfor utlendingsrett i Store norske leksikon og han er også tilknyttetUniversitetet i Oslo med undervisning i yrkesetikk og sensur aveksamensbesvarelser og avhandlinger i helserett, utlendingsrett,flyktninge- og asylrett.

Boken er skrevet for alle som befatterseg med identitetskontroll, blant annet første- og andrelinje ipolitiet, utlendingsforvaltningen, Nav og Skatteetaten. Forfatternegår systematisk gjennom rutiner og metoder for å avklare personersidentitet, og temaene knyttes til relevant regelverk. Boken inneholderi tillegg oversikt over lover og forskrifter, begrepsforklaringer,eksempler og stikkordregister.