Dekan Trude Haugli (Foto: Torbein Kvil Gamst)

– Kampen er ikke tapt

– Kampen er ikke tapt, sier dekan Trude Haugli. Antall fakulteter ved Universitetet i Tromsø skal reduseres, men ikke i så stor grad som opprinnelig foreslått. Det ble klart etter at universitetets styre fattet et prinsippvedtak mandag 27. mars. Dermed er det fortsatt uklart om juridisk fakultet vil bli lagt ned eller ikke. Først i juni kommer svaret.

Mandag, 27. mars 2017 - 0:00

Dekan ved juridisk fakultet i Tromsø, Trude Haugli, sier til Juristkontakt at kampen for å bevare fakultetet fortsetter. 

– Styret ønsker en smalere modell enn i dag, og dermed er alle fakultetene igjen i spill. Saken er ikke tapt og vi vil fortsette vår argumentasjon for å fortsette som eget fakultet, en argumentasjon som både er faglig og strategisk, sier Haugli.  

Et flertall på fem i en intern arbeidsgruppe ved universitetet som har vurdert fremtidig organisering av UiT, gikk inn for en smal modell, noe som kunne ført til at antall fakulteter ved UiT hadde blitt redusert fra dagens åtte, til tre eller fire nye fakulteter. Universitetsdirektøren hadde lagt fram et forslag til vedtak, hvor styret enten kunne velge å gå for et alternativ hvor organisasjonsstrukturen ble som i dag, bare med noen små justeringer, en såkalt bred modell. Eller det kunne gå for den smale modellen, som i så fall kunne ført til at juridisk fakultet ville bli nedlagt og at jus-feltet ville blitt lagt innunder et mye større, sammenslått fakultet. 

Blant forslagene til flertallet i arbeidsgruppen var å samle jus sammen med samfunnsvitenskap, økonomi, reiseliv og sosialfag. Et annet var å legge det sammen med biologi, fiskerifag, økonomi, naturvitenskap og ingeniørvitenskap.  

Universitetsdirektøren valgte imidlertid å forkaste sitt eget forslag om den smale modellen, og stilte seg bak et annet forslag som ble fremmet under selve styremøtet. Forslaget gikk ut på å redusere antall fakulteter, men uten å spesifisere hvor mange fakulteter universitetet bør ha i fremtiden. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Styret bestemte også at en arbeidsgruppe bestående av universitetets åtte dekaner, pluss tre eksterne dekaner, samt sekretær og fagforeningsrepresentanter i tiden fram til begynnelsen av juni måned skal vurdere den fremtidige organisasjonen av universitetet. Hvor mange fakulteter det er hensiktsmessig å legge ned er blant flere faktorer gruppen skal vurdere. 

Arbeidsgruppen skal legge fram sin rapport som sendes på høring, før endelig vedtak fattes av styret i slutten av juni. 

På møtet 27. mars stemte universitetsstyret først over forslaget om bred modell, som ville innebære at dagens organisasjonsstruktur med åtte fakulteter skulle videreføres. Dette forslaget falt mot seks stemmer. Med en prinsippavgjørelse om en mellomløsning, med 5-6 fakulteter, kan imidlertid håpet om videre eksistens for juridisk fakultet leve videre, og dermed håpet blant dets mange tilhengere. 

Alle landets tre jusdekaner, kjente juspersonligheter og organisasjoner i Norge har slått ring om det juridiske fakultet i Tromsø i et forsøk på å hindre at det blir nedlagt. 

Tromsø-dekan Trude Haugli har følgende kommentar til styrets valg av forslaget som lå et sted mellom bred og smal modell. 

– Om dette er en mellomløsning eller i realiteten et strammere vedtak enn det som fulgte av direktørens innstilling, er det nok delte meninger om, sier Haugli. 

Fakultetets tilhengere har nå fram til sankthans på seg med å slåss for dets framtid. 

– Vi håper selvfølgelig å vinne frem med våre argumenter. I prosessen så langt har vi fått en unison oppslutning fra profesjonen, noe vi setter svært stor pris på. I henhold til samfunnsoppdraget til universitetet, er det viktig å lytte til det markedet våre studenter skal ut i, sier Haugli til Juristkontakt.

LES OGSÅ:  Sterkt engasjement for å bevare juridisk fakultet i Tromsø  

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

Statsforvalteren i Rogaland: Samfunnsavdelingen
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Statsforvalteren i Rogaland: Landbruksavdelinga
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Seksjon Kompetanseutvikling , Oslo
Søknadsfrist: 
01.02.2022
VID vitenskapelige høgskole
Søknadsfrist: 
01.02.2022
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
Søknadsfrist: 
02.02.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022
Seksjon kompetanseutvikling, Arbeids - og velferdsdirektoratet, Oslo
Søknadsfrist: 
16.02.2022
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
27.02.2022