Politiet

Benedicte Bjørnland. Foto: Tore Letvik

Politi­direktøren om skille­debatten: - Ønsker å beholde politi­juristene i etaten

Politidirektør Benedicte Bjørnland (54) ønsker en ordning hvor kompetanseutvikling innen påtalemessig ledelse og styring av etterforskning bygges over flere år for politiets jurister. Hun er også motstander av å skille politi og påtalemyndighet.

Hans Sverre Sjøvold (Foto: POD)

Sjøvold ny PST-sjef

Hans Sverre Sjøvold tar over etter Marie Benedicte Bjørnland.

Avhørsmetodikk

Bekymret over norske avhørsregler

Europarådets torturforebyggingskomité mener politiets plikt til å informere mistenkte om at tilståelse kan medføre redusert straff kan svekke nye avhørsmetoder. 

Politi

Får refs etter beslag av førerkort

Beslagla førerkort selv om blodprøven ikke viste funn av rusmidler – og lot være å sende saken til politijurist. 

Kortere ventetid på avhør  

For fem år siden ventet barn og særlig sårbare voksne som var utsatt for overgrep opptil 106 dager på å bli avhørt første gang. Nå viser nye tall at ofrenes ventetid på å bli avhørt har gått betydelig ned. 

– Lederstillinger omfattes normalt ikke av særaldersgrense 

Arbeids- og sosialdepartementet sier seg enig med Politidirektoratet; særaldersgrense i politiet er knyttet til operativt politiarbeid – og ikke lederstillinger.  

Ingen sammenslåing av Kripos og Økokrim 

Riksadvokaten går mot anbefalingene til det såkalte særorganutvalget som i mai år blant annet foreslo at Økokrim og Kripos skulle samles i én enhet for etterforskningsbistand.  

Ansettelser i lederstillinger kan rokke ved særalderspensjon  

Mange politifolk kan miste muligheten til å gå av ved fylte 57 år som følge av endrede stillinger i bemanningsprosessen under den nye politireformen.  

Statens pensjonskasse ønsker kartlegging av stillinger med særaldersgrense 

Problemstillingen er utløst etter at politijuristene ble utestengt fra å søke enkelte lederstillinger i politiet 

– Gransking må ikke bli jakt på syndebukker 

Betimelig at politiets håndtering av saken nå gås gjennom, men en forutsetning for at Juristforbundet skal kunne støtte en gransking er at den fokuserer på systemsvakheter og læringspunkter, sier Curt A. Lier, president i Juristforbundet etter at Jensen-saken utløser gransking av Oslo-politiet. 

Nyetablert akademikersamarbeid i politiet 

Politiakademikerne samler alle akademikerne i politiet – noe som gir økt innflytelse. 

Flere påtalejurister samles i større økoteam

Ved å slå sammen økoteamene i landets tidligere 27 politidistrikter til slagferdige enheter i dagens 12 politidistrikter håper politiet på en mer effektiv bekjempelse av både miljø- og økonomisk kriminalitet. Juristkontakt har fått tilgang til en inspeksjonsrapport gjort av Oslo statsadvokatembeter i Øst politidistrikt som tar «pulsen» på økoteamenes utfordringer.

Ropte varsku i Quick-saken

Les intervjuet med den kjente svenske psykiateren Ulf Åsgård om Thomas Quick-saken her.