klimarett

Menneskerettighetene brukes stadig oftere som argument i klimasaker

Klimaendringene er her nå, og noen av endringene er irreversible, slo FNs klimapanel (IPCC) fast i den mye omtale delrapporten som ble lagt frem i august i år. Klimaforskere ble overrasket over intensiteten og omfanget av sommerens ekstremvær, og 13.000 forskere kaller tiden vi er inne i for climate emergency. I jussens verden snakkes det stadig mer om at klimaendringene truer grunnleggende menneskerettigheter.

Foto: Pixabay / Tore Letvik

Det må bli billigere å beskytte miljøet

Ikke bare utgjør kostnadene et reelt hinder for å prøve miljøsaker i retten – kostnadsnivået er også i strid med Norges forpliktelser etter Århuskonvensjonen, skriver advokat Mari Kjellevold Brygfjeld.

Jenny Sandvig  (Foto: Hanna Johre/NIM) og Hannah Brænden  (Foto: Charlotte Skomsø/NIM)

Sikrer den norske klimaloven et levelig klima for etterslekten?

Klimaendringene truer nåværende og fremtidige generasjoners menneskerettigheter, skriver Jenny Sandvig og Hannah Brænden i NIM.

Vil ha flere anmeldelser i kampen mot miljøkriminalitet

– Bekjempelsen av miljøkriminalitet kan bli mer effektiv. Selv om flere miljøkriminalitetssaker saker nå blir avgjort med overtredelsesgebyr, må de alvorligste sakene anmeldes. Videre blir det viktig at Økokrim er til stede ved det grønne skiftet.

Advokat Mari Kjellevold  Brygfjeld. Foto: Tore Letvik

Mener vedtak om omfattende naturinngrep bør vente på rettslig avklaring

I saker hvor sterkt naturinngripende forvaltningsvedtak skal prøves for domstolene, mener advokat Mari Kjellevold Brygfjeld at forvaltningen selv bør utsette iverksettelsen av vedtaket inntil gyldigheten av det er rettslig avklart.

Foto: Colourbox / Privat

Klimarett – det store bildet

Klimarett vokser nå frem som en ny, viktig og kompleks rettsdisiplin, skriver professor Hans Christian Bugge.

Christina Voigt bestemte seg for å fortsette med miljørett etter studieopphold i New Zealand. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Juridisk rådgiver for Norge under klimaforhandlinger i femten år

Hva ble resultatet av klimatoppmøtet i Glasgow i november? Vi tok en prat med jusprofessor Christina Voigt om både dette og en salamanderdam på Nesodden.

Nikolai Winge. (Foto Kjetil Frantzen

– Plan- og bygningsloven er kanskje ikke den viktigste miljøloven, men den viktigste loven for miljøet

Løfter om økt tilflytting og skatte­inntekter kan gjøre det krevende å være tro mot egne miljøpolitiske mål, sier Nikolai K. Winge.

Professor Ole Kristian Fauchald. Foto: UiO

Konsekvens­utredning av klimasaker: - Ikke effektivt nok regelverk for å synliggjøre negative konsekvenser

Professor Ole Kristian Fauchald håper å se mer av grundige, overordnede utredninger av konsekvenser av de viktige valgene som foretas på klima og miljø.

Bak fra venstre: Dag Svarstad, Heidi Ekstrøm, Elen  Arnesen, Karin Svånå, Hege Feiring, Julie Gjørtz  Howden, Beate Berglund Ekeberg. Foran fra venstre:  Ane Rostrup Gabrielsen, Linn Helmich Pedersen,  Sverre T. Jahre, Birthe Ivars, Anja Marie Solheim,  G

Juristene som våker over Norges klima- og miljøavtrykk

Vi har besøkt juristene i Klima- og miljødepartementet – som utgjør en andel på hele 25 prosent av departementets ansatte.

Anders Gulowsen, leder i Naturvernforbundet og Erlend Tellnes, fagrådgiver i Greenpeace. Foto: Naturvernforbundet / Johanna Hanno i Greepeace

– Tidligere handlet det jusrelaterte om å få aktivister ut av arresten, nå jobber vi mer proaktivt

Miljøorganisasjonene ser i økende grad på jus som et virkemiddel i klima- og miljøkampen, og skulle ønske enda flere saker ble avgjort i retten.

Anders Stokka Meling studerer rettsvitenskap i Bergen. Foto: Privat

Samler klimainteresserte jusstudenter

Da jusstudenten Anders Stokka Meling oppdaget at det ikke fantes noen klimarettsgruppe blant studentene i Bergen i fjor høst, bestemte han seg for å starte opp sin egen.

Hannah Brænden vant UiOs bærekraftpris. Foto: Zoha Shima Høegh-Omdal Saatchi / UiO

Vinner av UiO bærekraft­pris: - Klimaet og et levelig miljø danner på mange måter grunnlaget for realiseringen av alle de andre menneske­rettighetene

Jusstudent Hannah Brænden vant UiOs bærekraftpris med masteroppgave om The right to life in a changing climate

David Boyd, FNs speisalrapporttør på klima og menneskerettigheter. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Å få jussen og menneske­rettighetene inn i klima­diskusjonen kan føre til endringer

Klima er stadig oftere tema i rettsaler rundt om i verden, og jussen brukes som redskap i klimakampen.