Domstolene

«Forslaget om å etablere en uavhengig klageinstans kommer sent, men godt»

Min interesse for den rettssikkerhetsmessige siden av utvalget virksomhet ble vakt etter at jeg i en klagesak fikk kritikk av utvalget for uttalelser i tilsvaret hvor det i klagen var blitt fremsatt en rekke beskyldninger. Vedtaket føltes urettferdig og ble tenkt påklaget. Men det var frustrerende å oppdage at det, i motsetning til for andre profesjonsgrupper, ikke fantes noen klageadgang, skriver tingrettsdommer Oddmund Gamst.

Foto: Thomas Haugersveen

Domstolkommisjonen: Hvor mye skal dommere spesialiseres?

Det kan bli økt spesialisering i blant annet barnesaker og store økonomiske straffesaker.

Kappekvartett i Høyesterett. F.v. advokat John Christian Elden, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, advokat Jon Wessel-Aas  og riksadvokat Jørn Maurud. Maurud her før han ble riksadvokat. (Foto: Privat / Wessel-Aas)

Rettskapper – til glede og besvær

Kappeløs Wessel-Aas stilte i Høyesterett iført NRK-rekvisitt. Riksadvokat Maurud sliter med gammel kappe med for korte ermer.

– Dagens rettskapper er for tunge, upraktiske og med utdatert design. Her trengs en kappereform, skrev tidligere lagdommer Iver Huitfeldt til Juristen. Vi spurte flere toppjurister om de kunne gi sitt syn på saken, gjerne med et glimt i øyet. Og for en respons vi fikk!

Rettskappens historie i Norge

For å finne historikken bak bruken av rettskapper i Norge gjør Juristen et dypdykk i arkivene og finner Dommerforeningens medlemsblad fra 1962. Der gjengis den første tegningen til hvordan kappen skulle se ut, i forbindelse med kongelig resolusjon av 7. desember 1889, hvor bruk av rettskappe ble innført.

Nicolay Skjerdal (Foto: Fend)

– Dersom vi først skal ha en retts­hjelps­ordning må den gjøres mer effektiv

Domstolkommisjonen slår fast at det er en høy terskel for å prøve saker mot forvaltningen. Advokaten i Tolga-saken mener rettshjelpsordningen må gjøres mer effektiv.

Stortinget sier ja til domstols­reformen: - Stor glede å kunne krone tre års arbeid med seier

Sterke påstander og steile politiske fronter. Dette reflekterte debatten da domstolsreformen var tema i Stortinget denne uken. Torsdag fattet flertallet vedtak som åpner for igangsetting av store endringer i domstols-Norge.

Sven Marius Urke. (Foto: Camilla Moe Rødven)

- Hvis du om fem år sier at du ikke har brukt KI som beslutnings­støtte i en rettssak tror jeg du vil miste tillitt

Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen, ser på teknologi som hoveddriveren for modernisering av norske domstoler.

Foto: Tore Letvik

Har økonomi, ABE-kutt, digitalisering og strukturdebatt å hanskes med: Ønsker seg engasjerte dommere

– Min filosofi, som leder av Dommerforeningen, er å stå på for å skape engasjement. I styret, blant medlemmer i organisasjonen, for å skape interesse blant dommere til å engasjere seg for dommernes sak. Vi har mange viktige ting å gripe fatt i, nå og i årene som kommer.

Kan bli færre anker i straffesaker 

Regjeringen foreslår at anker i de mest alvorlige straffesakene skal inkluderes i dagens silingsordning.

En ny arbeidsgruppe som skal vurdere effektiviserings- og kvalitetstiltak for behandling av straffesaker i domstolene.

Arbeids­gruppe ser på effektiviserings­tiltak for straffe­saker i domstolene

– De avgjørende aktørene for å få det til å virke er med.

Forsøkte å få spring­kniver og gass­pistol inn i ting­huset 

Springkniver. Batangakniver. Gasspistol. Dette er blant gjenstandene som ble avslørt av sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus i 2018. 

Marianne Vollan

– Et paradoks at vi bruker lenger tid i lag­manns­retten enn i ting­retten

Det sier Marianne Vollan, førstelagmann i Borgarting lagmannsrett.

Har bedt DA om en analyse av drift­situasjonen i domstolene

– Det er mange forhold som påvirker domstolenes mulighet for effektiv ressursutnyttelse, ikke minst domstolstruktur, sier Justisdepartementet.

rettssal

Parat: - ABE-reform truer tilliten og kvaliteten i rettspleien

Rapport peker på flere forhold som gir grunn til bekymring for domstolene. 

Sivile saker: Bruker lenger tid i lagmanns­retten enn i ting­retten

– Viser at viktige målsettinger ved tvisteloven knyttet til ankebehandlingen i lagmannsretten ikke er oppnådd.

Sider