Riksmekler

LOGO LØVEN
Søknadsfrist: 
01.11.2018

Riksmekleren er en faglig uavhengig institusjon som administrativt ligger under Arbeids- og sosialdepartementet.

Riksmekler

Arbeids- og sosialdepartementet

Se også www.riksmekleren.no

Stillingen som riksmekler er ledig Riksmekleren har som sin oppgave å mekle og bidra til forlik mellom arbeidslivets parter i tvister om inngåelse eller revisjon av tariffavtaler. Et velordnet system for å oppnå enighet i lønnsforhandlinger er av stor betydning for et velfungerende arbeids- og samfunnsliv. Oppgaven som riksmekler er en sentral og viktig del av dette. Riksmekleren oppnevnes for 3 år av gangen. 

Riksmekleren leder meklingsinstitusjonen, som i tillegg til riksmekleren består av et korps av kretsmeklere og særskilte meklere. Meklerkorpset oppnevnes også på åremål. Institusjonen har en heltidsansatt sekretær. I hektiske arbeidsperioder engasjeres ekstra kontorpersonale. 

Riksmeklerens oppgaver for øvrig følger av arbeidstvistloven kapittel 3 om mekling. Søkere bør ha høyere utdanning innen økonomi, jus eller andre samfunnsfag. Søkere må ha god oversikt over det norske arbeidslivs og samfunnslivs virkemåte og være kjent med og opptatt av endringer og utviklingstrekk i samfunnet. Erfaring fra og interesse for mekling og konfliktløsning vil være en fordel, enten det er på arbeidslivsområdet eller på andre samfunnsområder. 

Det kreves at riksmekleren har gode evner når det gjelder å se og avklare partenes felles interesser og til å bygge bro mellom partene under meklingen. Rollen som mekler krever svært gode samarbeidsevner og evne til å skape tillit mellom parter og til institusjonen, samt å lede et meklerkorps i til tider pressede situasjoner. Dette innebærer også at det stilles særskilte krav til uavhengighet, særlig når det gjelder forholdet til arbeidslivets parter. 

Lønn fastsettes etter nærmere avtale. 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Søkere som synliggjør at de har redusert funksjonsevne, vil bli innkalt til intervju dersom de er kvalifiserte for stillingen.) 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før søkerlisten offentliggjøres. 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med 

- ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas, tlf. 22 24 69 89, eller 
- departementsråd Eli Telhaug, tlf. 22 24 85 09.

SØK PÅ STILLINGEN HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Seksjon for kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner
Søknadsfrist: 
21.10.2018
Direktoratet for Byggkvalitet, Oslo
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO DIR Byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Møre og Romsdal statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
24.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Førde
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Voss
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO Politiet
Politihøgskolen, Etterforskningsseksjonen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Klage og enkeltsaker i Juridisk avd
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Nord
NORD Universitet
Søknadsfrist: 
11.11.2018