Tore Letvik

Tore Letvik

Journalist

Artikler av skribenten

Nicolay V. Skjerdal

Formidlet opplevelse av Tolga-saken under menneske­rettighets­konferanse

– Flaut, belastende og nedverdigende er ord jeg har blitt bedt om å videreformidle fra en av brødrene på hvordan han opplevde å uberettiget bli satt under vergemål, og erklært som psykisk utviklingshemmet og uten samtykkekompetanse.

Rettsikkerhet bak murene: – Uholdbar situasjon for alvorlig psykisk syke innsatte

– Vår erfaring er at alvorlig psykisk syke innsatte ofte ikke får den hjelpen de bør få, og at de som en følge av at de er frihets­berøvet ikke kommer inn til langtids­behandling i psykiatrien. Dette mener jeg er en uholdbar situasjon

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Sivilombudet: - «Stor saksmengde» ingen gyldig grunn til å unnlate å svare

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) får en aldri så liten smekk over fingrene av Sivilombudet for ikke å ha overholdt forvaltningslovens krav til saksbehandlingstid.

Foto: Thomas Haugersveen

Går til politikken for å sikre psykotiske drapsmenn nødvendig helsehjelp

Psykiater Randi Rosenqvist har prøvd det meste innen rekkevidden av sin profesjon for å sikre psykotiske forvaringsdømte den helsehjelp loven skulle gitt dem. Overfor Juristen røper rettssikkerhetsprisvinneren at hun nå ser seg nødt til å gå inn i politikken for å nå sine mål.

Foto: Børge Sandnes

– Gode vedtak i kommunene gir færre klage­saker og kortere saks­behandlings­tid hos stats­forvalteren

– Dersom kommunen bommer på jussen, hjelper det ikke at de faglige vurderingene er gode. Jurister kan absolutt bidra til at vedtakene i kommunene er riktige.

Foto: Elise Stople

Slår et slag for styrket kompetanse innen utdannings­retten

Alle blir under oppveksten berørt av vedtak som fattes i barnehage eller skole. Likevel er ikke barnehagerett og utdanningsrett på jusstudiet. Lærerne undervises heller ikke i dette under sin utdannelse.

Økende etterspørsel etter bistand fra Eurojusts påtale­jurister

Myndighetene i EUs medlemsstater henvender seg i økende grad til EUs byrå for strafferettssamarbeid, Eurojust, for å få bistand.  Norges to påtalejurister i Eurojust var involvert i 147 nye saker i 2020.

Vil dele taushets­belagte opplysninger i kampen mot arbeids­livs­kriminalitet

En ny forskrift er tenkt å hindre at de som står bak arbeidslivskriminalitet nyter godt av offentlig ansattes taushetsplikt. Forslag om økt deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger er nå på høring

Sykehjem brukte tvang - manglet hjemmel i lov

Et sykehjem i en kommune i Innlandet brukte tvang uten lovlig hjemmel mot en dement pasient som til tider var truende og aggressiv. Pasienten var uten samtykkekompetanse. Først da Sivilombudet ble koblet inn, ble det slutt på tvangsbruken.

Får 35,7 millioner til bekjempelse av kriminalitet og radikalisering

Kommuner, foreninger og organisasjoner søkte konfliktrådene om midler til en rekke tiltak for å forebygge og bekjempe kriminalitet, radikalisering, voldelig ekstremisme og familievold. Søkerne får totalt 35,7 millioner.

Gir politikere sikkerhets­råd før stortings­valget

Regjeringen gir nå ut en egen brosjyre til politikere i Norge for å øke bevisstheten rundt faren for eventuelle forsøk fra udemokratiske krefter på å påvirke valget til høsten.

Fengsel (Illustrasjonsfoto: Kriminalomsorgen)

Bruk av religion- og livssyns­team mot radikalisering i fengslene

I et pilotprosjekt skal religion- og livssynsteam tas i bruk i fengslene for å redusere faren for at terror- eller hatkrim-dømte innsatte danner nettverk bak murene og radikaliserer andre.

Illustrasjonsfoto namsfogden (Foto: Thomas Haugersveen)

Etterlyser nasjonale sikkerhets­rutiner for sivilt ansatte i politiet

Trues på livet og tilsøles med oppkast og blod på uteoppdrag. Sivilt ansatte i politiet som utfører utleggsforretninger for namsfogdene utsettes for alvorlige trusler og ubehageligheter i sin arbeidshverdag.

Foto: Tore Letvik

Ny kommune brukte millioner på ekstern juridisk bistand. Nå vil de spare penger ved å etablere eget advokatkontor  

Etter at Lillestrøm kommune ble «født» 1. januar 2020, har antall jurister i kommunens dekningsområde økt fra under 20 til over 30. – Dette gir økt kvalitet i saksbehandling og vedtak, og vi regner med å spare penger gjennom etableringen av et eget advokatkontor, sier kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm.

Fotlenke (Foto: KDI)

Stadig flere dom­felte soner hjemme

Soning med elektronisk fotlenke øker blant domfelte i Norge, og stadig flere soner sin straff utenfor fengsel.

Forskere stiller spørsmål ved fordeling av saker i Høyesterett

En undersøkelse gjort av to retts- og samfunnsforskere konkluderer med at Høyesterett ikke følger tilfeldighetsprinsippet i sin fordeling av saker på domstolens to avdelinger. Høyesterett svarer at domstolen har gode rutiner som sikrer oppfyllelse av tilfeldighetsprinsippet.

Professor Jan Ketil Arnulf. (Foto: Torbjørn Brovold

Personlighetstester: – Brukes fordi man har forstått at rekruttering er en profesjonell aktivitet

Vår evne til å velge ut den best kvalifiserte arbeidstakeren, basert på en times samtale, er elendig, sier Jan Ketil Arnulf. Han tror mer standardiserte prosesser vil være veien å gå.

Ny domstolstruktur reiser mange spørsmål om juridiske og arbeidsmiljømessige rammer for dommerne

– Jeg kan vel trygt si at det aldri har vært så mye møtevirksomhet mellom Domstoladministrasjonen og ulike organisasjoner, sier leder av Dommerforeningen.

Med fokus på digitale spor i politiets etterforskning

Drapssaker, svindelsaker, bedragerier. I de fleste kriminalsaker etterlater gjerningspersonene seg digitale spor, eller databevis, som kan bidra til fellende dom. Dette spennende og interessante feltet belyses i et foredrag betalt av Juristforbundet.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen med den nye utgaven av Norges Lover. (Foto: Stortinget).

Lovboka som stod opp igjen fra de døde

For to år siden var 250 jurister samlet til gravøl over den siste papirutgaven av den ærverdige lovsamlingen. Men nyheten om papir-lovbokas endelige død viste seg å være betydelig overdrevet.

Sider