Ole-Martin Gangnes

Feilmelding

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given i theme_image_formatter() (linje 605 av /var/www/html/web/modules/image/image.field.inc).

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

Lønns­oppgjøret i staten er i gang

I dag startet lønnsoppgjøret i det statlige tariffoppgjøret. – Vi forventer og krever økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier leder for Juristforbundet - Stat.

Korona (Foto: Pixabay)

Jurister kan bli smitte­jegere

Helsedirektoratet ber kommuner vurdere om personer med kompetanse innen jus eller politifag kan brukes i tverrfaglige team for smittesporing av korona. 

Lab.

Forslag skal styrke retts­medisinsk kompetanse

Mange har uttrykt bekymring for stor variasjon i kvaliteten på rettsmedisinsk arbeid, ifølge Helsedirektoratet.

(Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix)

Rettshjelps­utvalget foreslår økt gratis rettslig bistand i utlendings­saker

Ønsker en finansieringsordning som sikrer at flere prinsipielle utlendingssaker blir brakt inn for domstolene.

Foto: Colourbox

Vil digitalisere saksbehandling for rettshjelpsordningen

Rettshjelpsutvalget foreslår at søknader om støtte inngis digitalt og at prøvingen av vilkårene for hjelp i stor grad automatiseres.

(Foto: Berit Roald /Scanpix)

Forslag om advokatordning for fengslene

Rettshjelpsutvalget foreslår at det settes av penger til fem årsverk, fordelt på advokater i hver region.

Under Stortingets høring om NAV-EØS-saken ble juridisk kompetanse et tema (Foto: Stortinget)

Rettshjelps­utvalget: – Klager over vedtak etter sosial­tjeneste­loven bør prioriteres i ny lov

Godt dokumentert at saksbehandlingen hos NAV tilsier at personer som har søkt om sosialhjelp, har behov for bistand til å vurdere om en søknad er korrekt behandlet, sier rettshjelpsutvalget.

En arbeidsgruppe i Akademikerne fortalte tidligere i år om konsekvensene av det de mener er for lave godtgjørelser. F.h. Elisabeth Stura (Legeforeningen), arbeidsgruppens leder Lise Reiersen (Juristforbundet), Heidi Roald (Psykologforeningen) og Michael R

NOUen om rettshjelp: – Dagens rettshjelpssats er for lav

Det må skje en økning i rettshjelpssatsen ved hjelp av friske midler, mener rettshjelpsutvalget.

Foto: Colourbox

Forslag om én samlet retts­hjelps­forvaltning

Forvaltningen av rettshjelpsordningen er i dag delt mellom flere organer, og ansvarsfordelingen mellom organene er uoversiktlig.

Kristian Lindgren (Foto: Tore Letvik)

EØS/NAV-saken: Forventer at NAV tar juristenes kompetanse i bruk

Leder for juristene i NAV vil blant annet at det etableres tilbud om formell etterutdanning.

Finn Arnesen (Foto: regjeringen.no)

– Synes ikke å være klare rutiner for kommunikasjon, heller ikke der det kan være snakk om alvorlige feil

Granskingsutvalget som har gjennomgått EØS/NAV-saken la i dag frem sin utredning

Brukes rundt 660 millioner kroner i året på fri rettshjelp – men mangler kunnskap om effekten

Rettshjelpsutvalget sier det er nødvendig med langt mer forskning før vurderinger av rettshjelpen i Norge kan gjøres på et pålitelig grunnlag.

Reidar Salvesen liker å bruke både hender og hode – han har snekring og båtbygging som store hobbyer og har blant annet tegnet og bygget en seilkatamaran på 46 fot (Foto: privat)

Rettshjelpstiltak: – Kombinasjon av ansatte og frivillige gir jevn og god kvalitet

Reidar Salvesen har erfaring fra 16 års innsats i rettshjelpstiltak.

Foto: Colourbox

Hvem skal yte rettshjelp?

Privatpraktiserende advokater eller en større bredde av juridisk kompetente hjelpere i et system med en annen leveringsmodell? I rettshjelpsutvalget har spørsmålet om hvem som skal yte rettshjelpen ført til dissens.

Foto: Ole Martin Gangnes

Rettshjelp: – Ideen om en organisert første­linje­tjeneste er en spennende tanke

Justiskomiteens Kari Kjønaas Kjos mener det kan være behov for å tenke nytt om rettshjelp.

Ønsker mer innovativ tenkning om rettshjelp

– Det bør blant annet ses nærmere på alternative måter for finansiering, som for eksempel rammeavtaler. Vi må i det hele tatt se på andre måter å distribuere rettshjelpen på, som samtidig sikrer kvaliteten.

Ingeborg Moen Borgerud (Foto: KMD)

Utvalg skal se på Arbeids­rettens uavhengighet

I lys av økt fokus på domstolenes uavhengighet, skal et utvalg vurdere Arbeidsrettens organisering og sammensetning.

Tok dissens i rettshjelps­utvalget: – En unik mulighet til å tenke nytt

Cathrine Moksness ønsker blandingsmodell – med både offentlig organisert førstelinjetjeneste og kjøp av tjenester hos privatpraktiserende advokater.

Rettshjelpsutvalget: Vil nå ut med rettshjelp til flere

Norge bruker rundt 660 millioner kroner i året på fri rettshjelp – men bare 9 prosent av den voksne befolkningen oppfyller de økonomiske vilkårene for slik rettshjelp.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Politi­meldingen: Vil utrede å skille politi og påtale­myndighet

Regjeringen foreslår å utrede fordeler og ulemper ved å skille politi og påtalemyndighet.

Sider